19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/7


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 14 май 2019 година

по дело E-6/18

Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Директива 2014/52/ЕС)

(2019/C 315/08)

По дело E-6/18, Надзорен орган на ЕАСТ/Исландия — ИСК за постановяване, че Исландия не е изпълнила задълженията си по акта, посочен в точка 1а от приложение XХ към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда), адаптиран с Протокол 1, и по член 7 от Споразумението, като не е приела мерките, необходими за транспонирането на акта в предвидения срок, или във всеки случай като не е уведомила Надзорния орган на ЕАСТ за тях, Съдът в състав Páll Hreinsson, председател, Per Christiansen (съдия-докладчик) и Bernd Hammermann, съдии, постанови на 14 май 2019 г. решение, чийто диспозитив гласи:

Съдът реши:

1.

Постановява, че Исландия не е изпълнила задълженията си по акта, посочен в точка 1а от приложение XХ към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда), адаптиран с Протокол 1 към Споразумението, и по член 7 от Споразумението, като не е приела мерките, необходими за транспонирането на акта в предвидения срок.

2.

Осъжда Исландия да заплати съдебните разноски.