11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/9


Искане за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадено от Héraðsdómur Reykjavíkur на 16 декември 2011 г. по дело Vín Tríó ehf. с/у исландската държава

(Дело E-19/11)

2012/C 136/06

С писмо от 16 декември 2011 г., получено в деловодството на съда на 26 декември 2011 г., към съда на ЕАСТ е отправено искане от Héraðsdómur Reykjavíkur (Районен съд на Reykjavik) за консултативно становище по делото Vín Tríó ehf. с/у исландската държава по следните въпроси:

1.

Не противоречи ли на член 11 или на първия параграф на член 16 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако договаряща се страна предвижда в законодателството си или чрез административни актове, че даден орган, който упражнява държавен монопол върху търговията на дребно с алкохол, може да откаже да приеме за продажба в неговите обекти за търговия на дребно алкохолни напитки, съдържащи стимуланти като кофеин?

2.

Ако Съдът на ЕАСТ счита, че дадена договореност, както е посочено в първия въпрос, представлява количествено ограничение на вноса, или мярка с равностоен ефект, по смисъла на член 11 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, тогава се иска отговор на въпроса дали такава договореност може въпреки това да се счита за обоснована при позоваване на член 13 от Споразумението.

3.

Ако дадена договореност, както е посочено в първия въпрос, се счита, че е в нарушение на член 11 или на първия параграф на член 16 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, се иска отговор на въпроса дали Съдът на ЕАСТ счита (до степента, до която той оценява такива въпроси), че условията, които ищецът трябва да изпълнява, за да придобие право на компенсация от държавата от ЕАСТ поради нарушаване на договореността, са изпълнени.