17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 101/50


Покани за представяне на предложения и свързаните дейности по работната програма за 2023—2025 година за изпълнение на Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение (2021—2025 година)

(2023/C 101/07)

С настоящото се известява за началото на действия по работната програма за 2023—2025 г. за изпълнение на Програмата на Евратом за научни изследвания и обучение (2021—2025 г.).

Комисията прие гореупомената работна програма с Решение C(2023) 1650 от 16 март 2023 г.

Действията зависят от наличието на бюджетните кредити, предвидени в общия бюджет на Съюза за 2023, 2024 и 2025 г., след приемането на бюджета за 2024 и 2025 г. от бюджетния орган, или съгласно предвиденото в режима на временни суми от една дванадесета. Комисията си запазва правото да отмени или да коригира действията.

Потвърждението, че тези условия са изпълнени, ще бъде публикувано на сайта на Европейската комисия за финансиране и обществени поръчки — Funding & Tenders Portal (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/euratom2027).

Тази работна програма, включително сроковете и бюджетите за действията, е на разположение на горепосочения портал за финансиране и обществени поръчки, заедно с информация за реда и условията за действията, както и с насоки за кандидатите как да подават предложения. Цялата информация ще бъде актуализирана при необходимост на същия портал за финансиране и обществени поръчки.