23.9.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 386/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

ТЕХНИЦИ И ПОМОЩНИ РАБОТНИЦИ

EPSO/AST/150/21 — Техници (AST 3)

Област 1: Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване

Област 2: Техници по сградите

Област 3: Лабораторни техници

EPSO/AST-SC/11/21 — Помощни работници в лаборатория (AST-SC 1)

(2021/C 386 A/01)

Краен срок за регистрация: 26 октомври 2021 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание въз основа на квалификации и тестове с цел да се изготвят списъци за бъдещи назначения, от който Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на ЕС, Съдът на ЕС, Икономическият и социален комитет, Сметната палата и Комитетът на регионите могат да наемат нови членове на публичната служба като „техници“ (функционална група AST) или „помощни работници“ (функционална група AST-SC).

Успешно издържалите конкурс EPSO/AST/150/21 кандидати, които бъдат наети на работа, ще работят в горепосочените три области. Кандидатите, успешно издържали конкурс EPSO/AST/150/21 в области 1 и 2, ще бъдат наети на работа най-вече в Брюксел и Люксембург (за Европейската комисия приоритет ще се даде на назначенията в Люксембург). Кандидатите, успешно издържали конкурс EPSO/AST/150/21 в област 3, и кандидатите, успешно издържали конкурс EPSO/AST-SC/11/21, ще бъдат наети на работа най-вече в Съвместния изследователски център на Европейската комисия, разположен в Испра (IT), Карлсруе (DE), Петен (NL) и Геел (BE).

Настоящото обявление за конкурси и приложенията към него съставляват правнообвързващата рамка за тези процедури за подбор.

За общите правила, уреждащи конкурсите на общо основание, вж. ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Изискван брой на издържалите кандидати по конкурс и по област:

EPSO/AST/150/21

Област 1:

Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване: 92

Област 2:

Техници по сградите: 114

Област 3:

Лабораторни техници: 20

EPSO/AST-SC/11/21

Помощни работници в лаборатория 15

Настоящото обявление се отнася за два конкурса, като единият от тях съдържа три области. В рамките на даден конкурс можете да се регистрирате само за една област. Този избор се прави в момента на кандидатстването по електронен път и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя електронен формуляр за кандидатстване.

По време на процедурата за подбор ще бъдете поканен/а да се явите на няколко теста, както е посочено в настоящото обявление за конкурси. EPSO ще гарантира, че условията, при които ще участвате в тези тестове, са съобразени с препоръките, изготвени от съответните публични здравни органи (Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията/други международни/европейски и национални органи).

КАКВИ ЗАДАЧИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАМ?

EPSO/AST/150/21

Област 1: Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване

Техниците по аудио-визуална техника и конферентно оборудване отговарят за проектирането, пускането в експлоатация и конфигурирането на аудио-визуална инфраструктура, като например оборудване за провеждането на заседания и оборудване, ориентирано към излъчване, както и за управлението на свързани проекти и, ако е необходимо, за експлоатацията и отстраняването на неизправности на такива инфраструктури.

Област 2: Техници по сградите

Техниците по сградите оказват съдействие при управлението на проекти в областите на строителството и реновирането на сгради, управлението на инсталации, специализираните технологии (напр. отопление, вентилация и климатизация — HVAC, електромеханика и електроинженерство), структурните и довършителните строителни дейности, енергетиката и управлението на околната среда на сградите, управлението на здравословни и безопасни условия на работното място и въпросите по превенцията.

Област 3: Лабораторни техници

Лабораторните техници отговарят за проектирането, инсталирането, управлението и поддръжката на технически инсталации и лаборатории, използвани основно от Съвместния изследователски център на Европейската комисия. Техническите инсталации включват лаборатории по химия/материалознание/биология/електричество/електроника, електрически мрежи, хидравлични и вентилационни системи, механични работилници и мехатронни системи.

EPSO/AST-SC/11/21 — Помощни работници в лаборатория

Помощните работници в лаборатория извършват оперативните задачи , свързани с проектирането, инсталирането, управлението и поддръжката на техническите инсталации и лабораториите, използвани основно от Съвместния изследователски център на Европейската комисия. Техническите инсталации включват лаборатории по химия/материалознание/биология/електричество/електроника, електрически мрежи, хидравлични и вентилационни системи, механични работилници и мехатронни системи.

За по-подробна информация относно най-често изпълняваните служебни задължения вж. ПРИЛОЖЕНИЕ I.

ОТГОВАРЯМ ЛИ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Към датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване по електронен път, трябва да отговаряте на ВСИЧКИ общи и специални условия, посочени по-долу:

1)    Общи условия

Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения

2)    Специални условия — езици

Трябва да владеете най-малко два официални езика на ЕС ; единия поне на ниво C1 (задълбочено владеене), а другия поне на ниво B2 (задоволително владеене).

Обърнете внимание, че посочените по-горе минимални изисквани нива се отнасят за всички езикови умения (говорене, писане, четене и слушане), които се изискват във формуляра за кандидатстване. Тези умения отразяват посочените в Общата европейска референтна рамка за езиците: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb4d

В настоящото обявление за конкурси езиците ще се наричат:

Език 1: езикът, използван за тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър;

Език 2: езикът, използван за подбора по квалификации (Talent Screener) и за тестовете в рамките на центъра за оценяване. Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Комуникацията чрез EPSO профила между EPSO и кандидатите, подали валидна кандидатура, ще се осъществява на един от езиците, за които те са декларирали във формуляра си за кандидатстване, че владеят на ниво B2 или по-високо.

Език 2 трябва да бъде английски или френски.

От издържалите двата конкурса кандидати, които бъдат наети на работа, ще се изисква да владеят английски или френски език на задоволително ниво (поне на ниво B2). Това изискване отговаря на условията на работната среда, както е описано по-долу за всяка област.

EPSO/AST/150/21, област 1: Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване

Английският е най-широко използваният език в аудио-визуалната област както по света, така и в институциите на ЕС. Доброто владеене на английски език е изключително необходимо в случаите, в които техниците, работещи в институциите на ЕС, общуват със свои колеги от други международни организации, като Организацията на обединените нации, Световната търговска организация или Европейското патентно ведомство, за да подготвят техническата среда за провеждане на срещи на високо равнище. Общият език за комуникация със службите за устен превод на тези организации също е английският.

Техническите указания и стандарти, упътванията на оборудването и други референтни документи, както и обучителните материали, разпространявани от производителите на оборудване в тази област, са налични най-често на английски и френски език. ИТ инструментът Coralin, който използват техниците по конферентно оборудване и който служи за планиране на услугите, предоставяни в залите, е наличен само на английски и френски език. Обученията от външни доставчици обикновено се предлагат на английски, докато взаимното обучение и обучението на работното място се предлагат на английски и френски език.

Английският и френският са основните езици, на които се изготвят техническите и оперативните спецификации за ново конферентно и аудио-визуално оборудване или за подновяване на наличното оборудване. Английският и френският са се наложили във всички действащи рамкови договори за предоставяне на аудио-визуални услуги и за закупуване, инсталиране и поддръжка. Това означава, че екипите, осигурени от външния изпълнител, работят единствено на английски или френски език. В контактите с местни доставчици, най-вече в Брюксел, френският е най-често използваният език.

Английският и френският език са най-често използваните от организаторите и участниците в конференции и други мероприятия, при които може да се наложи техниците по аудио-визуална техника и конферентно оборудване да окажат помощ. В тези случаи техните основни събеседници, например техническият персонал, отговарящ за заседателните зали, организаторите на конференцията и т.н., също използват английски и френски език по подразбиране.

И накрая, английският и френският са също така езиците за вътрешна комуникация в отделите, осигуряващи аудио-визуални и конферентни услуги.

EPSO/AST/150/21, област 2: Техници по сградите

От длъжностните лица, наети като техници по сградите, ще се изисква да общуват всекидневно с външни изпълнители, външни дружества и местни органи, основно в Брюксел и Люксембург. Основният работен език на тези външни заинтересовани страни е френският и — в по-малка степен — английският. Например английският език се използва в контактите с говорещите нидерландски външни изпълнители, както и с външни изпълнители, които са част от по-големи международни консорциуми. Владеенето на френски дава възможност на техниците по сградите да разбират и прилагат местното законодателство.

Френският и английският са основните езици, използвани за изготвянето на покани за изразяване на нужди и на тръжни спецификации за ремонта, поддръжката и управлението на сградите.

Техническите спецификации, наръчниците относно процедурите, международните норми и стандартите в областта на строителството и управлението на сгради най-често са на английски език. Обучението на работното място и взаимното обучение в съответните служби се предлагат единствено на френски и английски език.

Английският и френският са също така основните езици за вътрешна комуникация в отделите, предоставящи инфраструктурни и логистични услуги, както и между тези отдели и техните клиенти.

EPSO/AST/150/21, област 3: Лабораторни техници и EPSO/AST-SC/11/21 — Помощни работници в лаборатория

Длъжностните лица, назначени като лабораторни техници и помощни работници в лаборатория, ще работят в различни обекти на Съвместния изследователски център, разположени в няколко държави членки. На повечето от тези места един от използваните езици е езикът на приемащата държава членка и всички новоназначени длъжностни лица преминават обучение по него. Във всички обекти на Съвместния изследователски център обаче английският и френският са двата най-често използвани езика. Те се използват за осъществяването на комуникация между различните обекти и с изследователските центрове, както и с други институции на ЕС. Английският език се използва най-често в писмената комуникация в Съвместния изследователски център, а френският е широко разпространен в редица лаборатории.

Вътрешното обучение се предоставя на английски и френски език, а ИТ инструментите и упътванията на оборудването, използвани от лабораторните техници и помощните работници в лаборатория, също са налични на английски и френски език.

Поради посочените по-горе причини във връзка с областите, обхванати от тези конкурси, владеенето на английски и/или френски език ще даде възможност на наетите длъжностни лица своевременно да започнат да изпълняват функциите си и да извършват по ефективен начин техническите и помощните задължения, посочени в приложение I от обявлението за конкурсите.

Поради това, що се отнася до точка 4 от частта „КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ?“, за подбора по квалификации (Talent Screener) и за тестовете в рамките на центъра за оценяване трябва да се използва английски или френски език. Освен това графата Talent Screener подлежи на сравнителна оценка от страна на конкурсната комисия. Тя се използва като референтен документ от конкурсната комисия по време на свързаното с областта интервю в рамките на центъра за оценяване, както и за целите на наемане на работа, ако кандидатът издържи конкурса. Следователно в интерес на службата и на кандидатите е графата Talent Screener да бъде попълнена на език 2.

3)    Специални условия — квалификации и професионален опит

EPSO/AST/150/21

Област 1: Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване

Ниво на образование след завършено средно образование, удостоверено с диплома, в сфера, свързана със служебните задължения от област 1, както е посочено в приложение I, последвано от професионален опит с продължителност най-малко 3 години , свързан със същите служебни задължения;

или

Средно образование, удостоверено с диплома, която дава достъп до образование след завършено средно образование, и последвано от най-малко 6 години професионален опит, свързан със служебните задължения от област 1, както е посочено в приложение I.

Област 2: Техници по сградите

Ниво на образование след завършено средно образование, удостоверено с диплома, в сферите на обезопасяването на сгради, безопасността на работното място и на сградите, строителните технологии, енергетиката и управлението на околната среда на сградите или друга сфера, пряко свързана със служебните задължения от област 2, както е посочено в приложение I, последвано от професионален опит с продължителност най-малко 3 години , свързан със същите служебни задължения;

или

Средно образование, удостоверено с диплома, която дава достъп до образование след завършено средно образование, и последвано от най-малко 6 години професионален опит, свързан със служебните задължения от област 2, както е посочено в приложение I.

Област 3: Лабораторни техници

Ниво на образование след завършено средно образование, удостоверено с диплома, в сфера, свързана със служебните задължения от област 3, както е посочено в приложение I, последвано от професионален опит с продължителност най-малко 3 години , свързан със същите служебни задължения;

или

Средно образование, удостоверено с диплома, която дава достъп до образование след завършено средно образование, и последвано от най-малко 6 години професионален опит, свързан със служебните задължения от област 3, както е посочено в приложение I.

EPSO/AST-SC/11/21 — Помощни работници в лаборатория

Ниво на образование след завършено средно образование с продължителност най-малко 1 година , удостоверено с диплома, пряко свързано със служебните задълженията, както е посочено в приложение I,

или

Завършено средно образование, удостоверено с диплома, която дава достъп до образование след завършено средно образование, последвано от най-малко 3 години професионален опит, пряко свързан с естеството на служебните задължения,

или

Професионално обучение (еквивалентно на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка — https://europa.eu/europass/bg/description-eight-eqf-levels) с продължителност най-малко 1 година, последвано от професионален опит с продължителност най-малко 3 години . Обучението и опитът трябва да бъдат пряко свързани със служебните задължения, както е посочено в приложение I.

Вж. ПРИЛОЖЕНИЕ IV за примери за минимални квалификации

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОДБОРЪТ?

1)    Процес на кандидатстване

Когато попълвате формуляра за кандидатстване , трябва:

да изберете език 1 и език 2 за тестовете

език 1 трябва да бъде един от 24-те официални езика на ЕС и

език 2 трябва да бъде английски или френски. Език 2 трябва да бъде различен от език 1;

да потвърдите, че отговаряте на условията на конкурса;

да предоставите допълнителна информация, която е от значение за избрания конкурс (например: дипломи, професионален опит и отговори на свързани с областта въпроси (Talent Screener), вж. точка 4 по-долу).

Онлайн формулярът за кандидатстване е достъпен на 24-те официални езика на ЕС. При попълване на формуляра за кандидатстване можете да изберете всеки от езиците, като изключение прави графата Talent Screener , която трябва да бъде попълнена на посочения от Вас език 2 .

С валидирането на формуляра за кандидатстване Вие декларирате, че отговаряте на всички условия, посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“. След като валидирате формуляра си за кандидатстване, в него няма да могат да бъдат правени повече промени. Ваше задължение е да попълните и валидирате кандидатурата си до крайния срок .

2)    Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър

Ако броят на кандидатите:

надхвърля даден праг , определен от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването, всички кандидати, които са валидирали формуляра си за кандидатстване до крайния срок, ще бъдат поканени да се явят на серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които ще се проведат на компютър, в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно.

е под този праг , тези тестове ще се проведат по време на центъра за оценяване (точка 5).

Освен ако не са Ви дадени други указания, трябва да запазите дата за явяване на теста с въпроси с избор между няколко отговора, като следвате инструкциите, които сте получили от EPSO. По принцип EPSO ще Ви предложи няколко дати, на които можете да се явите на тестовете, на различни места. Освен това EPSO може да вземе решение да Ви предложи да се явите на тестовете онлайн. Периодите за запазване на дата и за явяване на тестовете са ограничени.

Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще бъдат организирани, както е посочено по-долу:

Тестове

Език

Въпроси

Времетраене

Оценяване

Изискван минимум

Словесно-логическо мислене

Език 1

20 въпроса

35 мин

От 0 до 20 точки

10 от 20 точки

Математико-логическо мислене

Език 1

10 въпроса

20 мин

От 0 до 10 точки

Математико-логическо и абстрактно мислене общо: 10 от 20 точки

Абстрактно мислене

Език 1

10 въпроса

10 мин

От 0 до 10 точки

Тези тестове са елиминаторни, което означава, че трябва да постигнете поне изисквания минимум, посочен в таблицата по-горе. Получените от тях резултати не се прибавят към резултатите от останалите тестове за оценяване при изчисляването на общия резултат.

3)    Проверки на допустимостта

Изпълнението на условията за допустимост, посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“ по-горе, ще бъде проверено въз основа на данните, предоставени в електронните формуляри за кандидатстване на кандидатите. EPSO ще провери дали отговаряте на общите условия за допустимост, а конкурсната комисия — дали отговаряте на специалните условия за допустимост съгласно посоченото в частите „Образование и обучение“ и „Професионален опит“ в електронните формуляри за кандидатстване на кандидатите, като се имат предвид служебните задължения, описани в приложение I.

В зависимост от това дали прагът, посочен в точка 2 по-горе, е бил превишен или не, ще се прилага един от следните два сценария:

Ако тестовете на компютър с въпроси с избор между няколко отговора вече са били организирани , конкурсната комисия ще извърши проверка за допустимост на досиетата на кандидатите, които са получили изисквания минимум точки на всички тестове, определени в обявлението за конкурси, по низходящ ред на съответните оценки, получени на тези тестове. Досиетата на кандидатите ще бъдат проверявани, докато броят на кандидатите, които отговарят на условията за допустимост, достигне прага, определен преди тестовете от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването, и само тези кандидати ще бъдат поканени на следващия етап на конкурса. Досиетата на останалите кандидати няма да бъдат проверени.

Ако тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, все още не са били организирани , досиетата на всички кандидати, които са валидирали своите формуляри за кандидатстване в определения срок, ще бъдат проверени спрямо условията за допустимост.

Моля, имайте предвид, че удостоверителните документи на кандидатите ще бъдат проверени на по-късен етап (вж. точка 6 по-долу).

4)    Подбор по квалификации (Talent Screener)

За да може конкурсната комисия да извърши структурирана и обективна оценка за сравнение на качествата на всички кандидати, всички кандидати в една и съща област трябва да отговорят на едни и същи въпроси в графата Talent Screener на формуляра за кандидатстване на език 2. Подборът по квалификации ще бъде извършен само измежду кандидатите, за които е установено, че отговарят на условията за допустимост съгласно посоченото в точка 3 по-горе, като ще се използва единствено информацията, предоставена в графата Talent Screener. Ето защо в отговорите си на въпросите в графата Talent Screener трябва да включите цялата уместна информация дори ако тя вече е посочена в други графи на формуляра Ви за кандидатстване. Въпросите са изготвени въз основа на критериите за подбор, посочени в приложение II.

Списъкът на критериите се съдържа в ПРИЛОЖЕНИЕ II.

За извършването на подбора по квалификации конкурсната комисия най-напред ще определи за всеки критерий за подбор коефициент на тежест (от 1 до 3), отразяващ относителната му важност, и след това ще присъжда от 0 до 4 точки за всеки от отговорите на кандидатите. Тези точки се умножават по коефициента на тежест за всеки критерий и се събират, за да се определят кандидатите, чийто профил съответства в най-голяма степен на задълженията, които трябва да се изпълняват.

Само кандидатите с най-високите общи резултати след подбора по квалификации (Talent Screener) ще бъдат допуснати до следващия етап.

5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите кандидати за всяка област. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на посочения от Вас език 2 на тестове в рамките на центъра за оценяване (онлайн или лично), които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Имайте предвид, че работата по казус може да бъде организирана в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Ако посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, не са били организирани преди това , ще положите тези тестове по време на етапа на центъра за оценяване в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно.

Освен ако не получите други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват седем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за всяка област от конкурс EPSO/AST/150/21 и за конкурс EPSO/AST-SC/11/21, като за целта ще се използват три теста (работа по казус, ситуационно интервю въз основа на компетенциите и свързано с конкретната област интервю), както е описано в двете матрици по-долу:

Компетенция

Тест

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Работа по казус

2.

Комуникация

Работа по казус

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

4.

Учене и развитие

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

5.

Определяне на приоритети и организиране

Работа по казус

6.

Устойчивост

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

7.

Работа с други хора

Ситуационно интервю въз основа на компетенциите

Изискван минимум : За всяка компетенция се дават между 0 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 35 от 70 точки. Точките от тези тестове ще бъдат взети предвид при образуването на окончателната обща оценка.

Компетенция

Тест

Оценяване

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

От 0 до 100 точки

50 от 100 точки

На свързаното с областта интервю трябва да получите най-малко изисквания минимум, посочен в таблицата по-горе. Точките от този тест ще бъдат взети предвид при образуването на Вашата окончателна обща оценка.

6)    Списък на издържалите конкурса

След като провери удостоверителните документи на кандидатите с помощта на информацията, която са предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, конкурсната комисия ще изготви за двата конкурса четири списъка на издържалите конкурса кандидати  — докато се достигне изискваният брой на издържалите конкурса кандидати — включващ отговарящите на условията кандидати, които са получили изисквания минимум точки на всички тестове и най-високите общи резултати от общо 170 точки след тестовете в рамките на центъра за оценяване. Имената в списъците се подреждат по азбучен ред.

Списъците на издържалите конкурсите кандидати и техните паспорти на компетенциите, чрез които конкурсната комисия дава обратна информация за качеството на представянето, ще бъдат предоставени на институциите на ЕС за целите на процедурата за наемане на работа и бъдещото професионално развитие. Включването в списък на издържалите конкурса не предоставя право на наемане на работа, нито гаранция за наемане на работа .

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ

EPSO се стреми да прилага политика на равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати.

Ако имате увреждане или отклонение в здравословното състояние, което може да се отрази на способността Ви да се явите на тестовете, моля да посочите това във формуляра за кандидатстване и да следвате процедурата за искане на специални мерки при тестовете за подбор, както е описано в Общите правила, приложени към настоящото обявление (в точка 1.3. Равни възможности и специални мерки).

Научете повече за политиката ни на равни възможности и за това как да поискате специални мерки на нашия уебсайт (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities).

КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities до:

26 октомври 2021 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

EPSO/AST/150/21

Област 1: Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване

1.

Проектиране, конфигуриране и/или инсталиране на конферентни и аудио-визуални съоръжения/оборудване, което включва: конферентно оборудване и оборудване за устен превод; системи за получаване, обработване, записване, разпределяне и излъчване на аудио- и/или видеопотоци; системи за гласуване; автоматизация за заседателни зали; системи за локален и централен контрол и локална и централна инфраструктура за управление на заседателни зали; системи за дистанционно участие (видео/уеб конферентна връзка).

Свързаните задачи включват също:

изготвяне на технически и/или оперативни спецификации за ново конферентно и аудио-визуално оборудване и/или за подновяване на наличното оборудване,

осигуряване на управлението на проекти и надзора на място на дейности, извършвани от изпълнители,

гарантиране на съответствието с международните стандарти в областта на конферентното оборудване и оборудването за симултанен превод,

инвентаризация на аудио-визуално оборудване,

осигуряване на обучение и споделяне на знания относно конферентни и аудио-визуални съоръжения/оборудване.

2.

Осигуряване на програмирането, конфигурирането и доброто функциониране на конферентни и аудио-визуални съоръжения/оборудване в пространства за конференции, заседания и излъчване.

3.

Сглобяване и инсталиране на подвижно аудио- и/или видеооборудване (например камери, екрани, прожектори, микрофони, смесителни пултове, подвижни стелажи и т.н.) по време на мероприятия.

4.

Организиране, упражняване на надзор и/или осигуряване на превантивната и коригиращата поддръжка на конферентни и аудио-визуални съоръжения/оборудване и извършване на ремонтни дейности и адаптиране, свързани с електрониката.

5.

Сглобяване, инсталиране, конфигуриране на аудио-визуално и компютърно оборудване за предаването на изображение и звук посредством компютърната и/или телекомуникационната мрежа (видео- и аудиострийминг, видеоконференции и т.н.).

6.

Работа с конферентни и аудио-визуални съоръжения/оборудване, ако е необходимо.

Област 2: Техници по сградите

1.

Управление на административните и финансовите аспекти на строителни проекти и дейности по поддръжката, като се гарантира, че определените договорни условия се спазват (изготвяне на бележки и технически описания и т.н.).

2.

Извършване на изпълнителни и надзорни функции, свързани с изпълнението на всички технически етапи от строителните проекти (изготвяне на описание на потребностите, надзор над: осъществимостта, предварителните проучвания, проучванията на проектите, спецификациите, строителните дейности, въвеждането в експлоатация и приемането на работите, завършване на работите и гаранции и т.н.).

3.

Извършване на изпълнителни и надзорни функции, свързани с поддръжката, сервиза и управлението на съоръженията на сгради (оценка на потребностите, многогодишно планиране, оферти, надзор над бюджета, надзор над дейностите, организиране на инспекции, управление и упражняване на надзор над външните изпълнители на място, консултиране относно техническите решения, почистване и управление на отпадъците и т.н.).

4.

Осъществяване на изпълнителни и надзорни функции, свързани с потреблението в сградите (мониторинг на потреблението, икономическо планиране и организация).

5.

Осъществяване на изпълнителни и надзорни функции, свързани с планове за оборудване или ремонт (проектиране, планиране, консултиране относно бюджета на решенията, спецификации, оферти, надзор над дейностите, въвеждане в експлоатация и приемане на дейностите).

6.

Последващи действия и актуализиране на екологични разрешителни, спазване на законодателството в областта на строителството, екологични и енергийни сертификации на сградите и Схема за управление по околна среда и одит (EMAS), изготвяне на спецификации за екологосъобразни обществени поръчки.

7.

Осъществяване на консултантски и надзорни функции, свързани с въпросите на безопасността, здравето и превенцията.

8.

Координиране и проследяване на изпълнителните и надзорните дейности във връзка с поддръжката на съоръженията и сградната поддръжка на обекта.

9.

За гореспоменатата област — поддържане на отношения със съответните отдели и/или други институции и/или външни доставчици на услуги.

10.

Осъществяване на консултантски и надзорни дейности, свързани с логистиката по отношение на всички от гореспоменатите дейности.

Област 3: Лабораторни техници

Техниците по лабораторната инфраструктура отговарят за проектирането, инсталирането, управлението и поддръжката на технически инсталации и лаборатории.

Задълженията могат да включват:

1.

Координиране и организиране на инфраструктурата на лаборатории и работилници, включително преобразуване на заявките на крайните потребители в чертежи и/или проекти за експерименти.

2.

Изготвяне на технически доклади в област, свързана с областта на конкурса.

3.

Изготвяне на техническа документация за поддръжката на лабораторията и на техническите уреди.

4.

Изготвяне на технически спецификации за закупуване на лабораторни материали и сравняване на различни видове оборудване за изпитване, за да се изберат най-подходящите от тях.

5.

Осъществяване на надзор над последващите действия, извършвани от изпълнители в лаборатория, с цел да се провери тяхното съответствие със заявките за покупка/спецификациите.

6.

Осъществяване на надзор над спазването от страна на лабораторията на приложимите правила за безопасност и сигурност.

EPSO/AST-SC/11/21 — Помощни работници в лаборатория

Помощните работници в лаборатория оказват съдействие на лабораторните техници, по-специално като извършват оперативните и техническите задачи, свързани с проектирането, инсталирането, управлението и поддръжката на технически инсталации и лаборатории.

Задълженията могат да включват:

1.

Извършване на помощни дейности, свързани с инфраструктура/работилница/лаборатория.

2.

Извършване на физическата реализация на схеми.

3.

Извършване на операции по съхранение, включително разпределение на материали, контрол на запасите и закупуване.

4.

Извършване на технически поддръжка на сградите/работилниците/лабораториите и свързаните с тях ремонтни дейности.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ I, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

EPSO/AST/150/21

Област 1: Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе под внимание следните критерии:

1.

Професионален опит в проектирането, конфигурирането и/или сглобяването на конферентни и аудио-визуални съоръжения/оборудване, както е посочено в приложение I — „Естество на служебните задължения“, точка 1.

2.

Професионален опит в поддръжката и/или поддържането в изправност на конферентни и аудио-визуални съоръжения/оборудване.

3.

Професионален опит в програмирането на аудио-визуална автоматизация и контролни системи за заседателни зали, конферентни зали, учебни зали и съоръжения за излъчване.

4.

Професионален опит в проектирането, програмирането, конфигурирането и/или поддържането в изправност на аудио- и/или видео съоръжения/оборудване (например камери, екрани, прожектори, микрофони, подвижни стелажи).

5.

Професионален опит в координирането (напр. като проектен мениджър) и/или надзора на екипи (включително подизпълнители), работещи в областта на аудио-визуалното и/или конферентното оборудване.

6.

Професионален опит в използването, внедряването, конфигурирането и отстраняването на неизправности на мрежи от аудио-визуални устройства, както е посочено в приложение I — „Естество на служебните задължения“, точка 5.

Област 2: Техници по сградите

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе под внимание следните критерии:

1.

Професионален опит в допълнение към изисквания за допускане до участие в конкурса, пряко свързан с областта и служебните задължения, както е посочено в приложение I — „Естество на служебните задължения“.

2.

Професионален опит в използването на специфичен софтуер в областта на строителството, проектирането и/или поддръжката на сгради.

3.

Диплома/и в допълнение към изискваната за допускане до участие в конкурса, или допълнително обучение, свързано с областта.

4.

Професионален опит и/или обучение по управление на проекти в областта на строителството.

5.

Професионален опит и/или обучение по прилагането на методи за контрол на качеството на строителните работи.

6.

Професионален опит и/или обучение, свързан с обществените поръчки и/или управлението или мониторинга на договори в областта на строителните работи.

7.

Професионален опит и/или обучение по системи за управление на околната среда.

8.

Професионален опит и/или формално обучение по здраве и безопасност, превенция и управление на риска.

Област 3: Лабораторни техници

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе под внимание следните критерии:

1.

Професионален опит в проектирането, инсталирането, организацията, експлоатацията и поддръжката на лаборатории и свързаните технически инсталации.

2.

Практически професионален опит в провеждането на експерименти в областите на химията и/или биологията, и/или механиката, и/или материалознанието, и/или електротехниката/електрониката.

3.

Професионален опит в разработването и изпълнението на стандартни оперативни процедури в лабораторна среда.

4.

Професионален опит в изготвянето на доклади и/или обобщаването на технически резултати от извършени тестове, свързани с областта на конкурса.

5.

Професионален опит в извършването на калибриране на оборудване в съответствие с предварително определена процедура и план за поддръжка.

6.

Професионален опит в изготвянето на технически спецификации с цел подбор и закупуване на лабораторни материали и оборудване за изпитване.

7.

Професионален опит в проектирането и прилагането на елементи, необходими за създаване/модифициране/подобряване на експериментално лабораторно оборудване и инфраструктура.

8.

Професионален опит в проверката на съответствието на инфраструктурата/лабораторните инсталации съгласно приложимите правила за безопасност и сигурност и стандарти за осигуряване на качеството.

EPSO/AST-SC/11/21 — Помощни работници в лаборатория

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе под внимание следните критерии:

1.

Професионален опит в извършването на практически помощни задачи, свързани с физическата реализация на технически инсталации на основата на определен проект и спецификации.

2.

Професионален опит в извършването на практически помощни задачи, свързани с провеждането на експерименти.

3.

Професионален опит в модифицирането/подобряването/приспособяването на физически инсталации.

4.

Практически професионален опит в изработването и поддръжката на механични компоненти и/или по отношение на технологиите за монтаж и заваряване.

5.

Професионален опит в използването на машинни инструменти и/или манипулатори.

6.

Практически професионален опит в изграждането или поддръжката на електрически/електронни вериги за обслужване на конкретни нужди (организация и план за поддръжка, проверка на поддръжката, управление на резервните части).

7.

Професионален опит в извършването на практически помощни задачи при изграждането на хидравлична или вентилационна инфраструктура на основата на системен проект и спецификации.

8.

Професионален опит в експлоатацията съгласно протоколите за безопасност и сигурност и в съответствие със стандартите за качество.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ II, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИ ПРАВИЛА, УРЕЖДАЩИ КОНКУРСИТЕ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всяко посочване на лице от конкретен пол в контекста на организираните от EPSO процедури за подбор трябва да се счита като отнасящо се и за лице от друг пол.

Когато за последното място на всеки етап от конкурса има двама/няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат допуснати до следващия етап на конкурса. Всеки кандидат, допуснат повторно да участва в конкурса след успешно обжалване, също ще бъде поканен да участва на следващия етап.

Когато за последното място в списъка на издържалите конкурса има двама/няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат включени в списъка на издържалите конкурса. Всеки кандидат, допуснат повторно да участва в конкурса след успешно обжалване на този етап от процедурата, също ще бъде включен в списъка на издържалите конкурса.

1.   КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

1.1.   Общи и специални условия

Общите и специалните условия (включително владеенето на езици) за всяка област или профил са посочени в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“.

Специалните условия по отношение на квалификациите, професионалния опит и владеенето на езици се различават в зависимост от търсения профил. В кандидатурата си следва да включите възможно най-обстойна информация за своите квалификации и професионален опит (когато се изисква такъв), както е описано в частта „Отговарям ли на условията за кандидатстване?“ от настоящото обявление, като тази информация трябва да има отношение към служебните задължения .

a)

Дипломи и/или удостоверения: Дипломите, независимо от това дали са издадени в държави от ЕС, или в държави извън ЕС, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например от Министерството на образованието на държава — членка на ЕС. В това отношение конкурсната комисия ще отчита разликите между образователните системи.

За образование след завършено средно образование и за техническо, професионално или специализирано обучение посочете изучаваните дисциплини, продължителността на обучението и дали става въпрос за редовно, задочно или вечерно обучение.

б)

Професионалният опит (ако се изисква такъв) ще бъде зачетен само ако има отношение към служебните задължения и:

съставлява действително положен труд,

възнаграден е,

включва йерархична подчиненост или предоставяне на услуга, и

при следните условия:

доброволен труд: ако е възнаграден и включва седмично работно време и продължителност, сравними с тези при нормална трудова заетост,

стажове: ако са възнаградени,

задължителна военна служба: ако е отбита преди или след получаването на изискваната диплома, за период с продължителност, не по-дълга от законоустановената продължителност във Вашата държава членка,

отпуск по майчинство/по бащинство/при осиновяване: ако е ползван по трудов договор,

докторантура: за период с максимална продължителност от три години, при условие че докторската степен действително е била присъдена, независимо дали за работата е получено възнаграждение, или не, и

работа на непълно работно време: изчислена пропорционално въз основа на броя изработени часове, например шест месеца на половин работно време се зачитат като три месеца.

1.2.   Удостоверителни документи

На различните етапи на процедурата за подбор ще е необходимо да представите официален документ, доказващ гражданството (например паспорт или карта за самоличност), който трябва да бъде валиден към крайната дата за подаване на Вашата кандидатура (крайната дата за подаване на първата част на Вашата кандидатура, когато кандидатурата се състои от две части).

За всички периоди на професионална дейност трябва да бъдат представени оригинали или заверени копия на:

документи от бивши и настоящи работодатели, в които се посочват естеството и равнището на изпълняваните задачи и тяхната начална и крайна дата, на официална бланка, с официалния печат на дружеството и името и подписа на отговорното лице, или

договори за работа и първият и последният фиш за заплата, придружени от подробно описание на изпълняваните задачи,

(за професионални дейности, при които не се работи на трудов договор, например самостоятелно заети лица или свободни професии) фактури или формуляри за поръчка, в които подробно се описват изпълнените задачи, или друг подходящ официален удостоверителен документ,

(за конферентни преводачи, когато се изисква професионален опит) документи, доказващи броя дни и езиците, от и на които е извършван устен превод, във връзка конкретно с конферентния превод.

По принцип за доказване на владеенето на езици не се изисква никакъв удостоверителен документ, като се прави изключение за някои профили за лингвисти или специалисти.

На всеки етап от процедурата могат да Ви бъдат поискани допълнителна информация или документи. EPSO ще Ви уведоми какви удостоверителни документи трябва да представите и кога.

1.3.   Равни възможности и специални мерки

Ако имате увреждане или отклонение в здравословното състояние, което може да Ви попречи да се явите на тестовете, моля да посочите това във формуляра за кандидатстване и да ни информирате за вида специални мерки, от които се нуждаете. Ако увреждането или отклонението в здравословното състояние настъпи, след като сте валидирали своята кандидатура, трябва да уведомите EPSO за това в най-кратки срокове, като използвате информацията, посочена по-долу.

Отбележете, че за да бъде взето предвид Вашето искане, е необходимо да изпратите на EPSO удостоверение от национален орган във Вашата държава членка или медицинско удостоверение. Удостоверителните документи ще бъдат разгледани, за да могат при необходимост да бъдат предприети специални мерки в рамките на разумното.

Ако срещнете проблеми, свързани с достъпността, или ако се нуждаете от повече информация, свържете се с EPSO-accessibility team по един от следните начини:

по електронна поща (EPSO-accessibility@ec.europa.eu), или

по пощата на адрес:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

L107 02/DCS

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   КОЙ ЩЕ МЕ ОЦЕНЯВА?

Назначава се конкурсна комисия, която да сравни кандидатите и да подбере най-добрите сред тях въз основа на техните компетенции, способности и квалификации в зависимост от изискванията, посочени в настоящото обявление за конкурс. Нейните членове определят също степента на трудност на тестовете за конкурса и одобряват съдържанието им въз основа на направените от EPSO предложения.

За да се гарантира независимостта на конкурсната комисия, е строго забранено на кандидатите или на когото и да било извън конкурсната комисия да се опитват да установят контакт с членовете ѝ, освен в контекста на тестовете, където се изисква пряко взаимодействие между кандидатите и комисията.

Кандидатите, които желаят да изразят становището си или да упражнят правата си, трябва да направят това в писмена форма, като адресират кореспонденцията, предназначена за конкурсната комисия, до EPSO, а EPSO от своя страна ще я предаде на конкурсната комисия. Всякакви преки или непреки контакти на кандидатите, осъществявани извън тези процедури, са забранени и могат да доведат до дисквалифициране от конкурса.

По-специално наличието на семейна или йерархична връзка между кандидат и член на конкурсната комисия поражда конфликт на интереси. От конкурсните комисии се изисква да уведомяват EPSO за всяка подобна ситуация незабавно след като я установят. EPSO ще анализира всеки случай поотделно и ще предприеме съответните мерки. Ако не бъдат спазени посочените по-горе правила, членовете на конкурсната комисия могат да подлежат на дисциплинарни мерки, а кандидатите могат да бъдат дисквалифицирани (вж. точка 4.4).

Имената на членовете на конкурсната комисия се публикуват на уебсайта на EPSO (www.eu-careers.eu) преди началото на Центъра за оценяване/фазата на оценяване.

3.   КОМУНИКАЦИЯ

3.1.   Комуникация с EPSO

Трябва да проверявате EPSO профила си поне два пъти седмично, за да следите хода на Вашето участие в конкурса. Ако поради технически проблем от страна на EPSO не можете да направите това, трябва незабавно да уведомите EPSO, като за тази цел използвате единствено уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

EPSO си запазва правото да не предоставя информация, която вече е ясно изложена в настоящото обявление за конкурс, в приложенията към него или на уебсайта на EPSO, включително в рубриката „Често задавани въпроси“.

Във всяка кореспонденция, свързана с дадена кандидатура, посочвайте своето име (така, както е посочено в EPSO профила), номера на Вашата кандидатура и референтния номер на процедурата за подбор.

EPSO прилага принципите на Кодекса за добро административно поведение https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_bg (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз). В съответствие с това EPSO си запазва правото да прекрати всяка неуместна кореспонденция (тоест ако се повтаря, обидна е и/или е безпредметна).

3.2.   Достъп до информация

Кандидатите имат специфични права на достъп до определена информация, която ги засяга лично и е предоставена с оглед на задължението за мотивиране, за да се даде възможност за обжалване на решения за отказ.

Това задължение за мотивиране трябва да бъде съвместено с поверителния характер на разискванията на конкурсната комисия, който гарантира независимостта на конкурсната комисия и обективността на подбора. От съображения за поверителност позициите на членовете на конкурсната комисия по отношение на индивидуалното или сравнителното оценяване на кандидатите не могат да бъдат оповестявани.

Тези права на достъп са специфични за кандидатите в конкурс на общо основание и законодателството относно публичния достъп до документи не може да им предоставя права, по-широки от тези, определени в настоящата точка.

3.2.1.   Автоматични съобщения

Чрез своя EPSO профил след всеки етап от процедурата за подбор, организирана за даден конкурс, ще получавате автоматично следните данни:

тестове с въпроси с избор между няколко отговора: Вашите резултати и таблица с Вашите отговори и правилните отговори, дадени с референтен номер/буква. Достъпът до текста на въпросите и отговорите изрично се изключва,

допустимост: дали сте били допуснат; в противен случай — условията за допускане, които не са били изпълнени,

Talent Screener: Вашите резултати и таблица с коефициентите на въпросите, точките, които са били присъдени за Вашите отговори, и Вашия общ резултат,

предварителни тестове: Вашите резултати,

междинни тестове: Вашите резултати, ако не сте сред кандидатите, поканени да се явят на следващия етап,

Център за оценяване/фаза на оценяване: ако не сте дисквалифициран — Вашия паспорт на компетенциите, който съдържа общите Ви резултати за всяка компетенция и коментара на конкурсната комисия, предоставящ количествена и качествена обратна информация за представянето Ви на тестовете в рамките на Центъра на оценяване/фазата за оценяване.

По правило EPSO не съобщава на кандидатите изходните текстове или задачите от тестовете, тъй като те са предназначени да бъдат използвани отново в бъдещи конкурси. За някои от тестовете обаче EPSO може по изключение да публикува изходните текстове или задачите на своя уебсайт, при условие че:

тестовете са приключили,

резултатите са били определени и съобщени на кандидатите, и

не е предвидено изходните текстове/задачите да се използват повторно в бъдещи конкурси.

3.2.2.   Информация при поискване

Кандидатите могат да поискат некоригирано копие на своите отговори на писмени тестове, когато не е предвидено съдържанието на тези тестове да се използва повторно в бъдещи конкурси. Това изрично изключва отговорите на теста „организация на текущата работа“ и на работата по казус.

Коригираните отговори и подробностите по оценяването са поверителни, тъй като са част от работата на конкурсната комисия и не се разкриват.

EPSO полага усилия да предоставя на кандидатите възможно най-подробна информация в съответствие със задължението за мотивиране, с поверителния характер на работата на конкурсната комисия и с правилата за защита на личните данни. Всички искания за информация ще бъдат разглеждани в светлината на тези задължения.

Всяко искане за информация трябва да бъде отправено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg) в рамките на 10 календарни дни, считано от деня, в който резултатите Ви са публикувани във Вашия EPSO профил.

4.   ЖАЛБИ И ПРОБЛЕМИ

4.1.   Технически и организационни проблеми

Ако на някой от етапите на процедурата за подбор срещнете сериозен проблем от техническо или организационно естество и за да ни дадете възможност да проучим случая и да вземем корективни мерки, уведомете EPSO за това eдинствено посредством уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

Във всяка кореспонденция посочвайте своето име (така, както е посочено в EPSO профила), номера на Вашата кандидатура и референтния номер на процедурата за подбор.

Ако проблемът е възникнал в център за провеждане на тестове:

уведомете квесторите незабавно, за да може случаят да бъде разследван в самия център. Поискайте от квесторите да запишат в писмен вид оплакването Ви, и

свържете се с EPSO не по-късно от три календарни дни след Вашите тестове посредством уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg), като опишете накратко проблема.

За проблеми извън центровете за провеждане на тестовете (например проблеми, свързани основно с процеса на запазване на дата за тестовете) следвайте инструкциите в своя EPSO профил и на уебсайта на EPSO или незабавно се свържете с EPSO чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg).

За въпроси, свързани с Вашата кандидатура, трябва да се свържете с EPSO незабавно и във всеки случай преди крайния срок за подаване на кандидатурите, като използвате уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg). Запитвания, изпратени по-малко от 5 работни дни преди крайния срок за подаване на кандидатурите, може да не получат отговор преди крайния срок.

4.2.   Процедури за вътрешно преразглеждане

4.2.1.   Грешки във въпросите с избор между няколко отговора в рамките на провежданите на компютър тестове

Базата данни с въпроси с избор между няколко отговора подлежи на постоянен щателен контрол на качеството от страна на EPSO и конкурсните комисии.

Ако смятате, че е допусната грешка в един или повече въпроси, която се отразява на способността Ви да отговорите, можете да поискате тези въпроси да бъдат преразгледани от конкурсната комисия (в рамките на процедурата за „анулиране“).

При тази процедура конкурсната комисия може да реши да анулира въпроса, в който е установена грешката, и да преразпредели точките между останалите въпроси в теста. Само кандидатите, получили този въпрос, ще бъдат засегнати от преизчислението. Оценяването на тестовете, посочено в съответните части на настоящото обявление за конкурс, се запазва непроменено.

Редът и условията за подаване на жалба във връзка с тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на 3 календарни дни от датата, на която сте се явили на тестовете на компютър,

допълнителна информация: опишете съдържанието на въпроса с цел да бъде установен съответният въпрос или въпроси и обяснете възможно най-ясно естеството на предполагаемата грешка.

Исканията, които са получени след крайния срок или в които не се описват ясно оспорваният въпрос или въпроси и предполагаемата грешка, няма да бъдат взети под внимание.

По-специално жалбите, в които просто се посочват предполагаеми проблеми, свързани с превода, и в които не се посочва ясно какъв е проблемът, няма да бъдат взети под внимание.

Същата процедура за преразглеждане се прилага и по отношение на грешки в теста „организация на текущата работа“.

4.2.2.   Искания за преразглеждане

Можете да поискате преразглеждане на всяко решение, взето от конкурсната комисия или EPSO, което определя Вашите резултати и/или дали ще продължите на следващия етап на конкурса, или ще бъдете изключен от него.

Преразглеждане може да бъде поискано на основание:

съществена нередност при провеждането на конкурса, и/или

неспазване от страна на конкурсната комисия или EPSO на Правилника за персонала, обявлението за конкурс, приложенията към него и/или съдебната практика.

Обърнете внимание, че нямате право да оспорвате валидността на оценката, която конкурсната комисия е поставила на представянето Ви на някой от тестовете или на приложимостта на Вашите квалификации и професионален опит. Тази оценка е ценностна преценка, направена от конкурсната комисия, и Вашето несъгласие с оценката на конкурсната комисия на Вашите тестове, опит и/или квалификации не доказва, че тя е допуснала грешка. Искания за преразглеждане, отправени на тази основа, няма да доведат до положителен резултат.

Редът и условията за подаване на искания за преразглеждане са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на десет календарни дни от датата, на която оспорваното решение е било публикувано във Вашия EPSO профил,

допълнителна информация: посочете ясно решението, което искате да оспорите, и на какви основания.

Исканията, получени след крайния срок, няма да бъдат взети под внимание.

Ще получите потвърждение за получаване в срок от 15 работни дни. Органът, взел оспорваното решение (EPSO или конкурсната комисия), ще анализира искането Ви и ще вземе решение по него. Ще получите обоснован отговор във възможно най-кратък срок.

Ако резултатът е положителен, ще бъдете допуснат отново до процедурата за подбор от етапа, на който сте били изключен, независимо от това докъде е стигнал конкурсът междувременно.

4.3.   Други начини на оспорване

4.3.1.   Административно обжалване

Като кандидат в конкурс на общо основание имате право да подадете административна жалба до директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването.

Можете да подадете жалба срещу решение, което пряко и непосредствено засяга правния Ви статут като кандидат, или липса на такова решение само ако правилата, уреждащи процедурата за подбор, очевидно са били нарушени. Директорът на EPSO не може да отменя ценностна преценка на конкурсната комисия (вж. точка 4.2.2).

Редът и условията за подаване на административни жалби са следните:

процедура: свържете се с EPSO единствено чрез уебсайта на EPSO (https://epso.europa.eu/help_bg),

език: на език 2, който сте избрали за въпросния конкурс,

краен срок: в рамките на три месеца от датата на уведомяването за обжалваното решение или от датата, на която решението е трябвало да бъде взето,

допълнителна информация: посочете ясно решението, което искате да оспорите, и на какви основания.

Исканията, получени след крайния срок, няма да бъдат взети под внимание.

4.3.2.   Обжалване по съдебен път

Като кандидат в конкурс на общо основание имате право да обжалвате по съдебен път пред Общия съд на основание член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 91 от Правилника за длъжностните лица.

Моля, отбележете, че обжалванията срещу решения на EPSO, а не на конкурсната комисия, няма да бъдат допустими пред Общия съд освен ако първо не е подадена административна жалба по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица (вж. точка 4.3.1). По-специално това се отнася за решенията относно общите критерии за допустимост до конкурса, които се вземат от EPSO, а не от конкурсната комисия.

Редът и условията за обжалване по съдебен път са следните:

процедура: посетете уебсайта на Общия съд (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Европейски омбудсман

Всички граждани на ЕС и лица, пребиваващи в ЕС, могат да подадат жалба до Европейския омбудсман.

Преди да подадете жалба до омбудсмана, трябва първо да предприемете необходимите административни постъпки пред съответните институции и органи (вж. точки 4.1— 4.3).

Подаването на жалба до омбудсмана не удължава сроковете за подаване на административна жалба или обжалване по съдебен ред.

Редът и условията за подаване на жалба до омбудсмана са следните:

процедура: посетете уебсайта на Европейския омбудсман (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Дисквалифициране от процедурата за подбор

Можете да бъдете дисквалифициран на всеки етап от процедурата за подбор, ако EPSO установи:

че сте създали повече от един EPSO профил,

че сте кандидатствали за несъвместими области или профили,

че не отговаряте на всички условия за допустимост,

че сте декларирали невярна информация или информация, която не може да бъде удостоверена с подходящи документи,

че не сте запазили дата за тестове или не сте се явили на един или повече от тях,

че сте си послужили с измама по време на тестовете,

че не сте посочили в своя формуляр за кандидатстване езиците, изисквани в обявлението за конкурса, или не сте посочили минималното изисквано ниво или минималните изисквани нива за тези езици,

че сте се опитали да се свържете с член на конкурсната комисия по неправомерен начин,

че не сте уведомили EPSO за възможен конфликт на интереси с член на конкурсната комисия,

че сте подали кандидатурата си на език, различен от езика или езиците, посочени в настоящото обявление за конкурс (може да бъде допуснато използването на друг език за собствените имена, официалните титли и длъжностите, посочени в удостоверителните документи или маркировките/заглавията на дипломи), и/или

че сте подписали или сте поставили отличителен знак върху анонимни писмени или практически тестове.

Кандидатите за работа в институциите на ЕС трябва да демонстрират най-висока степен на почтеност. Всяка измама или опит за измама подлежи на евентуални санкции и се отразява на допускането до участие в бъдещи конкурси.

5.   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЕМАНЕТО НА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

В съответствие с член 10, параграф 2 от Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията (1) всички служители на Европейската комисия, които работят с чувствителна и класифицирана информация, за която трябва да се спазва висока степен на поверителност („класифицирана информация на ЕС“), трябва да притежават разрешение за достъп с подходящото ниво (EU SECRET).

Следователно, като предварително условие за назначаване на определени длъжности в Европейската комисия, от успешно преминалите конкурс кандидати може да бъде поискано да се подложат на проучването за надеждност за издаване на разрешение за достъп, предвидено в Решението. Това предварително условие ще бъде ясно посочено в обявлението за съответната длъжност. Успешно преминалите конкурс кандидати трябва да са готови да преминат през процедурата за проучване за надеждност, която се провежда от националния компетентен орган в държавата членка, на която те са граждани. На кандидатите се препоръчва да се информират за процедурата, преди да кандидатстват за участие в този конкурс.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ III, щракнете тук, за да се върнете в основния текст


(1)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИМЕРИ ЗА МИНИМАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ВСЯКА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ЗА ВСЯКА СТЕПЕН, КОИТО ПО ПРИНЦИП ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА В ОБЯВЛЕНИЯТА ЗА КОНКУРСИ

Щракнете тук за лесна за четене версия на тези примери

ДЪРЖАВА

От AST-SC 1 до AST-SC 6

От AST 1 до AST 7

От AST 3 до AST 11

От AD 5 до AD 16

Средно образование (даващо достъп до образование след завършено средно образование)

Образование след завършено средно образование (курс на обучение в учебно заведение, различно от висше учебно заведение, или кратък курс на обучение във висше учебно заведение с продължителност най-малко 2 години)

Висше образование (с продължителност най-малко 3 години)

Висше образование (с продължителност 4 или повече години)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120—160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1—3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Край на ПРИЛОЖЕНИЕ IV, щракнете тук, за да се върнете в основния текст