24.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 64/6


Покани за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма на ЕНС за 2021 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.)

(2021/C 64/05)

С настоящото известие се съобщава за обявяването на покани за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма на ЕНС за 2021 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.).

Комисията прие работната програма на ЕНС за 2021 г. с Решение C(2021) 930 от 22 февруари 2021 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕНС за 2021 г., включително сроковете и бюджетите, е на разположение на уебсайта Funding & Tender opportunities, заедно с информация за условията на поканите и свързаните дейности, както и информация за кандидатите относно начина за представяне на предложенията:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home