2.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/4


Нова национална страна на разменни евромонети

(2021/C 36/04)

Image 1

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 евро, емитирана от Италия

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г (2). държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Италия

Тема на възпоменанието: 150-та годишнина от обявяването на Рим за столица на Италия

Описание на изображението: Изобразени са детайли от Dea Roma, скулптура на Ангжело Занели, вписана в центъра на Altare della Patria — голям оброчен олтар, посветен на италианската нация в комплекса Виториано в Рим. По-горе, надпис „ROMA CAPITALE“; отдясно, датите „•1871•2021•“, съответно годината на обявяване на Рим за столица на Италия и годината на емитирането на монетата; вляво, „RI“, съкращение на Италианска република, и „R“ —знакът на монетния двор на Рим; в долната част „UP“ — инициалите на авторката на изображението Улиана Пернаца.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Приблизителен тираж на емисията: 3 000 000

Дата на емисията: януари 2021 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).