13.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 49/14


Нова национална страна на разменни евромонети

(2020/C 49/13)

Image 1

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Люксембург

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Люксембург

Тема на възпоменанието: 200 години от раждането на принц Анри

Описание на изображението: В дясната страна на изображението е изобразен ликът на Негово Кралско Височество Великият Херцог Анри, а в лявата — ликът на принц Анри. В долната част се намира името на емитиращата държава „LUXEMBOURG“ и годината „2020“. В лявата страна в полукръг е надписът „Prince Henri Orange-Nassau“, а под неговия лик е надписът „1820—1879“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Приблизителен тираж на емисията: 500 000

Дата на емисията: януари 2020 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).