18.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 352/16


Нова национална страна на разменни евромонети

(2019/C 352/16)

Image 1

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Малта

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2). държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Малта

Тема на възпоменанието: Природата и околната среда

Описание на изображението: Изображението е създадено от ученик и представлява плодно дръвче и стилизирано изображение на слънцето. В долната част вляво е наименованието на емитиращата държава „MALTA“, а под него — годината на емисията „2019“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж на емисията: 320 000

Дата на емисията: 21 октомври 2019 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).