4.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 125/4


Покана за представяне на предложения в рамките на работния план за 2019 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“

(2019/C 125/04)

С настоящото известие се отправя покана за представяне на предложения и свързаните с това дейности в рамките на работния план за 2019 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата по-долу: H2020-BBI-JTI-2019

Работният план, който включва предвидените крайните срокове и бюджет за дейностите, е достъпен на уебсайта на „Финансиране и търгове“ (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), заедно с информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Всички тези сведения при необходимост ще бъдат обновявани на същия портал.