19.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 418/1


Европейска прокуратура

Обява за свободно работно място за поста европейски главен прокурор — Люксембург

Срочно нает служител AD 15

(2018/C 418 A/01)

 

Европейска прокуратура

Европейската прокуратура ще бъде независима европейска прокурорска служба с компетентност да разследва и преследва по наказателен ред извършителите и съучастниците в престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. Регламент (ЕС) 2017/1939 за Европейската прокуратура (1) влезе в сила на 20 ноември 2017 г. В съответствие с член 120 от него Европейската прокуратура ще започне дейността си след решение на Комисията, което ще бъде взето след създаването на Европейската прокуратура, но не по-рано от 3 години от датата на влизане в сила на Регламента за Европейската прокуратура.

Периодът от влизането в сила на Регламента за Европейската прокуратура до датата, на която Европейската прокуратура започва своята дейност, ще бъде посветен на създаването на новия орган на ЕС. Съгласно член 20 от посочения регламент Комисията отговаря за създаването и първоначалното административно обслужване на Европейската прокуратура, докато Европейската прокуратура придобие способността за изпълнение на собствения си бюджет.

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламента за Европейската прокуратура европейският главен прокурор ще бъде назначен с мандат от седем години, който не подлежи на подновяване.

Позицията на европейски главен прокурор

В съответствие с член 11 от Регламента за Европейската прокуратура европейският главен прокурор оглавява Европейската прокуратура и има следните основни задължения и отговорности:

организира работата на Европейската прокуратура, ръководи нейните дейности и взема решения в съответствие с Регламента за Европейската прокуратура и с вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура;

представлява Европейската прокуратура пред институциите на Съюза и държавите — членки на Европейския съюз, както и пред трети лица.

Освен това Европейският главен прокурор ще има следните функции и отговорности в съответствие с Регламента за Европейската прокуратура:

отправя предложение до колегията на Европейската прокуратура (наричана по-нататък „колегията“) за назначаване на длъжността европейски делегиран прокурор и на длъжността административен директор на Европейската прокуратура;

изготвя предложение за вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура;

представя предложение на колегията за създаване на постоянни камари;

участва в заседанията на постоянните камари и ги председателства в съответствие с вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура;

подготвя и председателства редовни заседания на колегията;

изготвя в срок от шест месеца след назначаването си предложение за подробни правила относно прилагането на член 109 от Регламента за Европейската прокуратура (правила за прозрачност);

изготвя проект на финансовите правила, приложими по отношение на Европейската прокуратура, въз основа на предложение от административния директор на Европейската прокуратура;

изготвя прогнозен разчет за приходите и разходите на Европейската прокуратура за всяка финансова година, която съответства на календарната година, въз основа на предложение от административния директор;

прави предложения за правила за прилагане и програмни документи, които се приемат от колегията в съответствие с член 114 от Регламента за Европейската прокуратура;

провежда редовни срещи с председателя на Евроюст за обсъждане на въпроси от общ интерес и, когато е уместно, участва в заседанията на колегиалния орган на Евроюст;

провежда редовни срещи с ръководителите на други органи на ЕС, като Европол и OLAF, и съответните агенции на Съюза (в областта на ПВР);

изпълнява всякакви други задачи, както е предвидено в Регламента за Европейската прокуратура.

Критерии за допустимост

За да бъде допуснат до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатът трябва да отговаря на следните минимални критерии:

Националност: да е гражданин на една от държавите — членки на ЕС, които участват в засиленото сътрудничество по Регламента за Европейската прокуратура.

Професионален опит: да е активен член на прокуратурата или съдебната власт и да разполага с необходимата квалификация за заемане на най-висшите длъжности в прокуратурата или съдебната система на съответната държава членка, чиято независимост е извън съмнение, със съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, придобит на национално, европейско и международно равнище.

Езици: кандидатът следва да владее задълбочено един от езиците на Съюза и задоволително друг от тези езици в съответствие с изискванията на член 12, параграф 2, буква д) от Условията за работа на другите служители (2).

Възраст: Съгласно член 14 от Регламента за Европейската прокуратура европейският главен прокурор се назначава за мандат от седем години, който не подлежи на подновяване. Прилагат се и член 47, буква а) от Условията за работа на другите служители и член 52 от Правилника за длъжностните лица. Това означава, че европейският главен прокурор следва да е в състояние да прослужи 7-годишния мандат и да се пенсионира най-късно на 70-годишна възраст, като се допуска, че ако е необходимо удължаване след навършването на 66 години, то ще бъде автоматично одобрено от компетентния орган по назначаването. Следователно кандидатите трябва да бъдат на не повече от 63 години към датата на назначаване, която се очаква да бъде 1 март 2019 г.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба, да представят подходящи доказателства, свидетелстващи за годността им да изпълняват служебните си задължения, и да са физически годни да изпълняват своите задължения.

Избраният кандидат следва да притежава или да бъде в състояние да получи валидно удостоверение за разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност EU Secret от своя национален орган за сигурност.

Персоналното разрешение за достъп до класифицирана информация представлява административно решение, което се взема след приключването на проверка за сигурност, извършвана от компетентния национален орган по сигурността на държавата на лицето в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове в областта на националната сигурност, и с което се удостоверява, че на дадено физическо лице може да бъде предоставен достъп до класифицирана информация до определено ниво. Моля, отбележете, че необходимата процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация може да бъде започната само по искане на работодателя, а не от кандидата.

Назначаването на длъжността ще бъде извършено само при условие че избраният кандидат е получил валидно разрешение за достъп до класифицирана информация.

Критерии за подбор

Подходящият кандидат следва:

да притежава поне петнадесет години професионален опит като активен член на прокуратурата или съдебната власт;

да притежава поне пет години професионален опит и доказан успех на ръководна длъжност в прокурорска служба или съдебен орган;

да притежава най-малко пет години опит като прокурор, отговарящ за разследването и наказателното преследване на финансови престъпления. За допълнително предимство ще се считат постигнатите резултати при наказателното преследване на престъпления против финансовите интереси на ЕС или тежки трансгранични престъпления;

да демонстрира високи постижения във воденето на екип, мениджмънта и общуването както на стратегическо, така и на вътрешноуправленско ниво;

да бъде изявен и динамичен професионалист, с точна преценка и висок идеен потенциал, способен да разработи, представи и изпълни ясна стратегическа визия за постигането на целите на Европейската прокуратура;

да притежава отлични междуличностни умения, умения за вземане на решения и водене на преговори, както и да бъде способен да създава основани на доверие работни отношения със заинтересованите страни;

да бъде способен да работи в сложна мултикултурна среда и да притежава умения за мотивиране и развитие на екипи за разгръщане на пълния им потенциал;

да докаже своето разбиране и ангажимент по отношение на независимостта и закрилата на основните права, които изисква ролята на европейската прокуратура, свързана с провеждането на разследвания;

да има високи етични стандарти и почтеност;

да познава отлично институционалната и правната рамка на Съюза.

Независимост и декларация на интереси

Съгласно член 6 от Регламента за Европейската прокуратура европейският главен прокурор действа единствено в интерес на Съюза като цяло и при изпълнението на своите задължения съгласно Регламента за Европейската прокуратура не търси, нито приема указания от никое външно за Европейската прокуратура лице, държава — членка на Европейския съюз, или институция, орган, служба или агенция на Съюза.

Съгласно член 6 от Регламента за Европейската прокуратура от кандидатите се изисква да декларират ангажимента си да действат независимо и в полза на обществения интерес, както и да декларират всички интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта им.

Преди встъпването си в длъжност европейският главен прокурор ще трябва да подпише декларация, че поема ангажимент да действа независимо в полза на обществения интерес, и да декларира всички лични интереси, особено семейни или финансови интереси, или интереси на трети лица, които могат действително или потенциално да накърнят неговата независимост при изпълнение на задълженията му и които следователно могат да доведат до действителен или потенциален конфликт на интереси от значение за тази позиция.

Процедура по подбор и назначаване

Европейският главен прокурор се назначава по общо съгласие от Европейския парламент и Съвета след процедура по подбор, както е посочено в член 14 от Регламента за Европейската прокуратура.

Съгласно член 14, параграф 3 от Регламента за Европейската прокуратура комитетът по подбора изготвя списък на квалифицирани кандидати и го предава на Съвета и Парламента. Кандидатите, които не са одобрени от комитета по подбора, се уведомяват за мотивите за това решение.

Комитетът по подбора ще се състои от дванадесет души, избрани измежду бивши членове на Съда на ЕС и Сметната палата, бивши национални членове на Евроюст, членове на националните върховни съдилища, прокурори с висок ранг и юристи с общопризната компетентност. Едно от избраните лица се предлага от Европейския парламент. Членовете на комитета по подбора ще бъдат назначени от Съвета по предложение на Комисията.

Условия за работа

По отношение на европейския главен прокурор се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза за прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители. Европейският главен прокурор се назначава като срочно нает служител на Европейската прокуратура съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители. Договорът ще бъде сключен за период от седем години, който не може да бъде удължаван.

Преди да поеме задълженията си, европейският главен прокурор трябва да премине медицински преглед при наемане на работа, за да се установи, че той е физически годен да изпълнява своите задължения.

Мястото на работа ще бъде Люксембург. По време на фазата на изграждане на Европейската прокуратура от европейския главен прокурор може да се изисква да изпълнява своите задължения от Брюксел.

Равни възможности

Съюзът прилага политика на равни възможности. Предвид ниския процент на представяне на жените на ръководни длъжности, кандидатурите от жени са особено приветствани.

Процедура за кандидатстване

От кандидатите се изисква преди подаването на своята кандидатура да проверят внимателно дали отговарят на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и относно езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от тези изисквания за допустимост води до автоматично изключване от процедурата по подбор.

Кандидатурите могат да се подават на всеки един от официалните езици на ЕС (3).

Кандидатите трябва да имат валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на тяхната регистрация и за поддържане на връзка с кандидатите на различните етапи от процедурата по подбор. Всяка промяна в електронния адрес на кандидата по време на процеса на подбор следва да се съобщи.

За подаване на кандидатура кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на следния електронен адрес: EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu. Кандидатите се приканват да посочат всички езици на ЕС, които владеят, както и съответното равнище на владеене в съответствие с Общата европейска референтна рамка за езиците (4).

Кандидатите ще получат електронно писмо с потвърждение, че тяхната кандидатура е регистрирана. Ако не се получи потвърждение по електронна поща, кандидатурата не е регистрирана. За повече информация и/или в случай на технически проблеми, моля пишете на следния електронен адрес: EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu.

Краен срок

Крайният срок за регистрация е 14 декември 2018 г. в 12:00 часа на обяд брюкселско време. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на комитета по подбора е поверителна. На кандидатите и на всяко друго лице, действащо от тяхно име, се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членовете на комитета по подбора. Всяко искане за информация трябва да бъде отправено до EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu.

Защита на личните данни

Европейската комисия гарантира, че личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).


(1)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1), наричан по-долу „Регламентът за Европейската прокуратура“.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:bg:PDF

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=bg

(4)  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb6b

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.