31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 395/3


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) за 2019 г.

(2018/C 395/03)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ — КОНТЕКСТ

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася за информационни мерки на основание член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1).

Настоящата покана за представяне на предложения се урежда също така от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (2) (Финансовия регламент).

Информационната мярка представлява самостоятелен и съгласуван набор от информационни дейности, организирани въз основа на отделен бюджет.

2.   ЦЕЛИ, ТЕМИ И ЦЕЛЕВА ГРУПА

2.1.   Цели

Общата цел на поканата за представяне на предложения е да се изгради доверие в рамките на ЕС и сред всички граждани, независимо дали са земеделски стопани, или не. Общата селскостопанска политика (ОСП) е политика за всички граждани на ЕС и ползите за тях трябва да бъдат ясно демонстрирани.

Ключовите въпроси и послания следва да бъдат изцяло в съответствие с правното изискване на Комисията за изпълнение на информационни мерки в областта на ОСП по смисъла на член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

По отношение на широката общественост — целта е да се повиши обществената осведоменост относно значението на подкрепата, оказвана от ЕС в рамките на ОСП, за селското стопанство и развитието на селските райони.

По отношение на заинтересованите страни — целта е да се работи в сътрудничество със заинтересованите страни (основно земеделски стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони), за да може да се разшири информацията за ОСП в техните избирателни райони и сред широката общественост.

2.2.   Теми

Предложенията за информационни мерки трябва да показват как ОСП следва да продължи да допринася за осъществяването на политическите приоритети на Комисията.

Общата селскостопанска политика е една от най-важните политики на ЕС. Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители. Тя е обща политика за всички държави от ЕС. ОСП има редица цели, сред които са подпомагането на земеделските стопани, усъвършенстването на земеделското производство, съхраняването на селските райони и ландшафти, запазването на жизнеспособността на селската икономика, както и устойчивото управление на природните ресурси и допринасянето за борбата с изменението на климата.

Като се имат предвид тези цели, и по-специално все по-засилващото се внимание към устойчивостта на производството, околната среда и селските райони, предложенията за информационни мерки следва да са съсредоточени по-конкретно върху икономическите, екологичните и социалните измерения на устойчивата обща селскостопанска политика.

2.3.   Целева група

Целевата група за темите по точка 2.2 е широката общественост (особено младите хора в градските райони) и/или земеделските стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони. Акцентът на информацията за ОСП ще бъде поставен върху преодоляването на (грешните) представи за европейското селско стопанство, върху неговата роля в обществото и върху необходимостта от по-добро разбиране на огромния принос, който секторът на земеделието и храните дава за икономиката на ЕС.

По-конкретно:

По отношение на ученици, учители и студенти: следва да се използват нови подходи, за да се достигне до младите хора и да се повишат познанията им за ОСП и за нейния принос в много области, като например предизвикателството, породено от изменението на климата, храните, здравословния и висококачествен начин на хранене като начин на живот, също и във връзка с новата схема на ЕС за предлагане на мляко, плодове и зеленчуци в училищата, която влезе в сила от 1 август 2017 г. (3).

По отношение на заинтересованите страни: следва да се гарантира, че е налице по-добро осъзнаване на приноса на ОСП за подпомагане на устойчивия растеж в селските райони.

3.   ОРИЕНТИРОВЪЧЕН ГРАФИК

 

Етапи

Дата или ориентировъчен период

а)

публикуване на поканата

октомври 2018 г.

б)

краен срок за подаване на кандидатурите

14 декември 2018 г.

в)

период на оценяване

февруари 2019 г.

г)

информация за кандидатите

април 2019 г.

д)

подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства

юни 2019 г.

Информационните мерки не могат да надхвърлят срок от 12 месеца.

4.   НАЛИЧЕН БЮДЖЕТ

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на информационните мерки, възлиза на 4 000 000 EUR.

Тази сума зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2019 г. след приемането на бюджета за 2019 г. от бюджетния орган, или на бюджетните кредити, предвидени в т.нар. „временни суми от една дванадесета“.

Размерът на безвъзмездните средства ще бъде минимум 75 000 EUR и максимум 500 000 EUR.

Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

5.   УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени не по-късно от крайния срок за кандидатстване, посочен в раздел 3.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на адреса за подаване на кандидатури, посочен в раздел 14.

Кандидатурите трябва да се подават в писмена форма (вж. раздел 14), като се използват формулярът за кандидатстване и приложенията, публикувани на http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Предложенията трябва да са изготвени на един от официалните езици на Европейския съюз. Все пак, с оглед улесняването на обработката на кандидатурите, кандидатите се приканват да съставят предложенията на английски език.

Кандидатите могат да подадат само една кандидатура в отговор на настоящата покана за представяне на предложения.

Неспазването на тези изисквания може да доведе до отхвърляне на кандидатурата.

6.   КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

6.1.   Допустими кандидати

Кандидатът (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е правен субект, установен в държава — членка на ЕС.

Субекти, които нямат юридическа правосубектност съгласно приложимото национално право, могат да бъдат допустими кандидати, при условие че техните представители имат право да поемат правни задължения от тяхно име и предлагат гаранция за защита на финансовите интереси на Съюза, равностойна на тази, предлагана от юридическите лица.

Заедно с формуляра за кандидатстване трябва да се представят придружаващите документи.

Физически лица, както и субекти, установени единствено за целите на изпълнението на информационна мярка в рамките на тази покана за представяне на предложения, не са допустими кандидати.

Примери за допустими организации:

организации с нестопанска цел (частни или обществени),

държавни органи (национални, регионални, местни),

европейски сдружения,

университети,

образователни институции,

научноизследователски центрове,

частни дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).

Свързани субекти

Правни субекти, които имат правна връзка или връзка посредством собствения капитал с кандидата, която нито е ограничена до информационната мярка, нито е създадена с единствената цел за изпълнение на мярката (напр. членове на мрежи, федерации, профсъюзи), могат да участват в информационната мярка като свързани субекти и могат да обявяват допустими разходи, както е посочено в раздел 11.1.

Правната връзка и връзката посредством собствения капитал не следва да се ограничават само до информационната мярка, нито да се установяват единствено за целите на нейното осъществяване.

Правната връзка и връзката посредством собствения капитал, определящи свързаните субекти, обхващат три понятия:

i)

Контрол, съгласно определението в Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (4).

Следователно субектите, свързани с бенефициер, може да бъдат:

субекти, пряко или непряко контролирани от бенефициера (дъщерни дружества или преки дъщерни дружества). Те могат също така да бъдат субекти, контролирани от субект, който е под контрола на бенефициера (дружества на дъщерни дружества или дружества на преки дъщерни дружества), като същото се отнася за следващите нива на контрол,

субекти, които пряко или непряко контролират бенефициера (дружества майки). Те също могат да бъдат субекти, които контролират субект, който контролира бенефициера,

субекти, които са на същото равнище на пряк или непряк контрол, както бенефициера (дружества сестри).

ii)

Членство, т.е. бенефициерът е законово определен като например мрежа, федерация, сдружение, в която/което участват и предложените свързани с него субекти, или бенефициерът участва в същия субект (напр. мрежа, федерация, сдружение), в който участват предложените свързани субекти.

iii)

Специфичният случай на публични органи и публичноправни субекти

Публичноправните субекти и публичните органи (субекти, установени като такива съгласно националното, европейското или международното право) не винаги се считат за свързани субекти (например публични университети или научноизследователски центрове).

Понятието за свързани субекти в публичната сфера обхваща:

различните равнища на административната структура в случай на децентрализирана администрация (напр. министерства на национално, регионално или местно равнище (в случай на отделни правни субекти) могат да се считат за свързани с държавата,

публичен орган, създаден от публичната власт, за да изпълнява административна цел, който е под надзора на публичната власт. Това условие се проверява въз основа на устава или други актове за създаване на публичния орган. Това не означава непременно, че публичният орган е финансиран изцяло или отчасти от държавния бюджет (напр. национални училища, свързани с държавата).

Следните субекти не са субекти, свързани с бенефициера:

субекти, които са сключили договор (за обществена поръчка) или договор за подизпълнение с бенефициера, действат като концесионери или лица, на които са делегирани правомощия за обществени услуги за бенефициера,

субекти, получаващи финансова подкрепа от бенефициера,

субекти, които си сътрудничат редовно с бенефициера въз основа на меморандум за разбирателство или споделят с него някои активи,

субекти, подписали споразумение за консорциум по силата на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства,

субекти, подписали споразумение за сътрудничество за туининг проекти.

Ако в информационната мярка участват свързани субекти, в кандидатурата:

се посочват тези свързани субекти във формуляра за кандидатстване,

се съдържа писменото съгласие на свързаните субекти,

се предоставят придружаващите документи, които позволяват да се провери дали субектите отговарят на критериите за допустимост и за неотстраняване от участие.

За да може да се оцени допустимостта на кандидатите, се изискват следните придружаващи документи за кандидата и свързаните с него субекти:

частноправeн субект: извлечение от публикацията в държавен вестник, копие от устава, извлечение от търговския регистър или регистъра на сдруженията, удостоверение относно регистрацията по ДДС (ако, както в някои държави, номерът от търговския регистър и номерът по ДДС са еднакви, се изисква само единият от двата документа),

публичноправeн субект: копие от постановлението, решението или друг официален документ, с който е създаден публичноправният субект,

субекти без юридическа правосубектност: документи, доказващи, че представителят(ите) на тези субекти е (са) упълномощен(и) да поема(т) правни задължения от тяхно име.

За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако в рамките на срока на предоставяне на безвъзмездни средства Обединеното кралство се оттегли от ЕС без сключването на споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на член II.17 („Прекратяване на споразумението от Комисията“) от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

6.2.   Допустими дейности и период на изпълнение съгласно настоящата покана за представяне на предложения

А.

Информационните мерки следва да включват една или няколко дейности, като например:

изготвяне и разпространение на мултимедийни или аудио-визуални материали,

кампании в интернет и социалните медии,

медийни мероприятия,

конференции, семинари, работни срещи и проучвания по въпроси, свързани с ОСП.

Б.

Информационните мерки следва да се прилагат:

на мултирегионално или национално равнище в една държава — членка на ЕС, или

на равнището на Европейския съюз (в поне две държави членки).

В.

Не са допустими следните дейности:

задължителни мерки по силата на закона,

общи или уставни събрания,

финансова подкрепа за трети страни.

Г.

Период на изпълнение на информационните мерки:

Максималният срок на информационните мерки е 12 месеца.

Кандидатурите за проекти, планирани да се изпълняват за срок, по-дълъг от определения в настоящата покана за представяне на предложения, ще се отхвърлят.

7.   КРИТЕРИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

7.1.   Отстраняване от участие

Разпоредителят с бюджетни кредити отстранява даден кандидат от участие в процедурите, свързани с покана за представяне на предложения, когато:

а)

кандидатът е обявен в несъстоятелност или е обект на процедура по несъстоятелност или ликвидация, когато активите му се управляват от ликвидатор или синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите си, когато стопанската му дейност е прекратена или когато е в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови разпоредби;

б)

установено е с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че кандидатът е нарушил задълженията си по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски в съответствие с правото на държавата, в която е установен, с това на държавата, в която се намира разпоредителят с бюджетни кредити, или това на държавата на изпълнение на договора;

в)

установено е с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че кандидатът е виновен за тежко професионално нарушение, като е нарушил приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, или като е имал неправомерно поведение, което се отразява върху професионалната му благонадеждност, ако това поведение показва умисъл или груба небрежност, и се изразява по-специално в едно от следните действия:

i)

чрез измама или по небрежност подава неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор, или при изпълнението на договор, споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или решение за отпускане на безвъзмездни средства;

ii)

сключване на споразумение с други кандидати с цел нарушаване на конкуренцията;

iii)

нарушаване на правата върху интелектуалната собственост;

iv)

опити за повлияване на процеса на вземане на решение от Комисията по време на процедурата за възлагане, отпускане или присъждане;

v)

опити за получаване на поверителна информация, която може да му осигури неправомерни предимства в процедурата за възлагане, отпускане или присъждане;

г)

установено е с окончателно съдебно решение, че кандидатът е виновен за което и да е от следните деяния:

i)

измама по смисъла на член 1 от Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, приета с акт на Съвета от 26 юли 1995 г.;

ii)

корупция съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, приета с акт на Съвета от 26 май 1997 г., и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета (5), както и корупция съгласно определението в правото на държавата, в която се намира възлагащият орган, или на държавата, в която е установен кандидатът, или на държавата на изпълнение на договора;

iii)

участие в престъпна организация по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета (6);

iv)

изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7);

v)

терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични дейности, по смисъла съответно на член 1 и член 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета (8), или подбудителство, помагачество, съучастие или опит за извършване на такива престъпления съгласно член 4 от същото решение;

vi)

детски труд или други форми на трафик на хора по смисъла на член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9);

д)

кандидатът е показал значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнението на договор, споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или решение за отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Съюза, което е довело до преждевременното му прекратяване или до прилагането на обезщетения за загуби и пропуснати ползи или други договорни санкции, или което е било разкрито вследствие на проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредител с бюджетни кредити, OLAF или Сметната палата;

е)

установено е с окончателно съдебно решение или с окончателно административно решение, че кандидатът е извършил нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета (10);

ж)

при тежко професионално нарушение, измама, корупция, други престъпления, значителни недостатъци при изпълнението на поръчка или нередност спрямо кандидата се прилага следното:

i)

факти, установени по време на одити или разследвания, извършвани от Сметната палата, OLAF или при вътрешен одит, или всяка друга проверка, одит или контрол, за чието извършване отговаря разпоредител с бюджетни кредити на институция на ЕС, на европейска служба или на агенция или орган на ЕС;

ii)

неокончателни административни решения, които могат да включват дисциплинарни мерки, предприети от компетентния надзорен орган, който отговаря за проверката на прилагането на стандартите за професионална етика;

iii)

решения на ЕЦБ, ЕИБ, Европейския инвестиционен фонд или международни организации;

iv)

решения на Комисията във връзка с нарушаването на правилата на Съюза относно конкуренцията или на национален компетентен орган във връзка с нарушаването на правото на Съюза или националното право относно конкуренцията;

v)

решения за отстраняване, взети от разпоредител с бюджетни кредити на институция на ЕС, на европейска служба или на агенция или орган на ЕС.

7.2.   Коригиращи мерки

Ако даден кандидат декларира, че се намира в едно от посочените по-горе положения, налагащи отстраняване (вж. раздел 7.1), той следва да посочи мерките, които е предприел за коригиране на положението, налагащо отстраняване, като по този начин докаже своята надеждност. Това може да включва например технически, организационни и свързани с персонала мерки, целящи да не позволяват на положението да се повтори, компенсация за щети или плащане на глоби. Съответните документни доказателства, които показват предприетите коригиращи мерки, трябва да бъдат приложени към декларацията. Това не се прилага в случаите, посочени в раздел 7.1, буква г).

7.3.   Отхвърляне от поканата за представяне на предложения

Разпоредителят с бюджетни кредити не отпуска безвъзмездни средства на кандидат, който:

а)

се намира в налагащо отстраняване положение, установено съгласно раздел 7.1;

б)

е подал неверни данни при предоставянето на информацията, която се изисква като условие за участие в процедурата, или не е представил тази информация;

в)

вече е участвал в изготвянето на документация за покани за представяне на предложения, когато това води до нарушаване на конкуренцията, което не може да бъде поправено по друг начин.

Същите критерии за отстраняване се прилагат по отношение на свързаните субекти.

На виновните за подаване на неверни данни кандидати и на свързаните с тях субекти, когато е приложимо, могат да бъдат наложени административни и финансови санкции.

7.4.   Придружаващи документи

Кандидатите и свързаните субекти трябва да представят клетвена декларация, удостоверяваща, че не се намират в някоя от ситуациите, посочени в член 136, параграф 1 и член 141 от Финансовия регламент, като попълнят съответния формуляр, приложен към формуляра за кандидатстване, придружаващ поканата за представяне на предложения и публикуван на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Това задължение може да бъде изпълнено по един от следните начини:

i)

кандидатът подписва декларация от свое име и от името на свързаните с него субекти ИЛИ

ii)

кандидатът и свързаните с него субекти подписват по една отделна декларация от свое име.

8.   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

8.1.   Финансов капацитет

Кандидатите трябва да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансиране, за да поддържат дейността си през целия период на усвояване на безвъзмездните средства и да участват в нейното финансиране. Финансовият капацитет на кандидатите ще бъде оценяван въз основа на следните придружаващи документи, които се представят с кандидатурата:

клетвена декларация и

ИЛИ

отчета за приходите и разходите, както и счетоводния баланс за последната финансова година, за която са приключени сметките;

за новосъздадени субекти: бизнес планът може да замени посочените по-горе документи;

ИЛИ

таблицата, предвидена във формуляра за кандидатстване, попълнена със съответните нормативно установени счетоводни данни с цел изчисляване на съотношенията, както е разяснено подробно във формуляра.

Въз основа на представените документи, ако отговорният разпоредител с бюджетни кредити счита, че финансовият капацитет е слаб, той може да изиска допълнителна информация.

Ако отговорният разпоредител с бюджетни кредити счете, че финансовият капацитет е недостатъчен, той отхвърля кандидатурата.

8.2.   Оперативен капацитет

Кандидатите трябва да разполагат с професионалните компетенции, както и с подходящи квалификации, необходими за изпълнение на предложената информационна мярка. В това отношение кандидатите трябва да представят клетвена декларация, както и следните придружаващи документи:

автобиография или описание на профила на лицата, които носят основната отговорност за управлението и изпълнението на дейността (придружени, когато е приложимо — както в областта на образованието — от списък на съответните публикации). По-специално ръководителят на информационната мярка следва да има минимум 5-годишен опит с подобни проекти,

доклади за дейността на организацията,

списък на осъществени предходни проекти и дейности, свързани с областта на политиката, за която се отнася настоящата покана, или с информационните мерки, които ще се изпълняват (вж. формуляр за кандидатстване № 1: максимум 4 проекта/дейности).

9.   КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Комуникационните средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати.

Дейностите в рамките на дадена информационна мярка трябва да водят до постигането на конкретни крайни резултати в рамките на нейния срок на действие.

Информационната мярка трябва да набелязва на етапа на кандидатстване съответните очаквани крайни резултати (вж. формуляр за кандидатстване № 3).

В предложението трябва да бъде включен списък на съответните (количествени/качествени) показатели за измерване на очакваните крайни резултати/въздействия на информационната мярка (вж. формуляр за кандидатстване № 3).

Допустимите кандидатури ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

1.

Уместност на мярката: предварителният анализ на нуждите и на конкретната, измерима, постижима и подходяща цел и на нейния иновативен характер. (25 точки; необходим минимум — 12,5 точки)

2.

Ефективност на мярката: теми, послания и целева група, подробна програма, график и методика за извършване на последваща оценка. (25 точки; необходим минимум — 12,5 точки)

3.

Ефикасност на мярката: ефективността на разходите по отношение на предложените ресурси. (25 точки; необходим минимум — 12,5 точки)

4.

Качество на управлението на проекта: качеството на процедурите, разпределението на задачите с оглед на изпълнението на различните дейности от предложената мярка. (25 точки; необходим минимум — 12,5 точки)

Максималният брой точки за качеството на предложението е 100. Изискуемият минимален общ брой е 60 точки, като за всеки критерий минималният резултат трябва да е 50 %.

10.   ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

В случай на отпускане на безвъзмездни средства от Комисията, на кандидата ще бъдат изпратени споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, изготвено в евро и уточняващо условията и равнището на финансиране, както и информация относно процедурата за придаване на официален характер на споразумението между страните.

Двата екземпляра на оригинала на споразумението трябва първо да бъдат подписани от бенефициера и незабавно изпратени обратно на Комисията. Комисията подписва последна.

Моля да се отбележи, че отпускането на безвъзмездни средства не дава право на такива средства за следващите години.

11.   ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

11.1.   Допустими разходи

Допустимите разходи трябва да отговарят на всички изброени по-долу критерии:

разходите са направени от бенефициера,

разходите са направени през периода на изпълнение на информационната мярка, с изключение на разходите във връзка с окончателните доклади и одиторските заверки; периодът на допустимост на разходите започва на датата, уточнена в споразумението за отпускане на безвъзмездните средства.

Ако даден бенефициер може да докаже, че е необходимо да стартира информационната мярка преди подписването на споразумението, периодът на допустимост на разходите може да започне преди това подписване. При никакви обстоятелства периодът на допустимост на разходите не може да започне преди датата на подаване на кандидатурата за отпускане на безвъзмездни средства.

разходите са посочени в прогнозния бюджет,

разходите са необходими за изпълнението на информационната мярка, за която се отпускат безвъзмездните средства,

разходите могат да бъдат идентифицирани и проверени, и по-специално се записват в счетоводната документация на бенефициера и се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която бенефициерът е установен, и в съответствие с неговите обичайни практики за счетоводно отчитане на разходите,

разходите отговарят на изискванията на приложимото данъчно и социално законодателство,

разходите са разумни, оправдани и съобразени с изискванията за добро финансово управление, по-специално по отношение на икономичността и ефикасността.

Вътрешните счетоводни и одиторски процедури на бенефициера трябва да позволяват пряко уравняване на декларираните във връзка с информационната мярка разходи и приходи със съответните счетоводни отчети и придружаващи документи.

Същите критерии се прилагат по отношение на разходите, направени от свързаните субекти.

Допустимите разходи могат да бъдат преки или непреки.

11.1.1.   Допустими преки разходи

Допустимите преки разходи за информационната мярка са онези разходи, които:

при спазване на условията за допустимост, изложени по-горе, се идентифицират като специфични разходи, пряко свързани с изпълнението на информационната мярка, и които следователно могат да бъдат пряко отнесени към нея, като:

а)

разходите за персонала, който работи по трудов договор с бенефициера или еквивалентен акт за назначаване и на който е възложено изпълнението на информационната мярка, при условие че тези разходи са в съответствие с обичайната политика на бенефициера по отношение на възнагражденията.

Тези разходи включват реалните заплати, социалноосигурителните вноски и другите изисквани по закон разходи, включени във възнаграждението. Те могат също да включват допълнителни възнаграждения, включително плащания въз основа на допълнителни договори, независимо от характера на тези договори, при условие че се изплащат последователно винаги, когато са необходими същият вид работа или експертни знания, независимо от използвания източник на финансиране;

Разходите за физическите лица, които работят по договор с бенефициера, различен от трудов договор, или които са командировани при бенефициера от трета страна срещу заплащане, също могат да бъдат включени в тези разходи за персонал, при условие че са изпълнени следните условия:

i)

лицето работи при условия, подобни на условията, при които работи служител (по-специално по отношение на начина, по който се организира работата, задачите, които се изпълняват, и помещенията, в които се изпълняват тези задачи);

ii)

резултатът от работата е собственост на бенефициера (освен когато по изключение е договорено друго); и

iii)

разходите не се различават значително от разходите за персонала, изпълняващ сходни задания по силата на трудов договор с бенефициера;

Препоръчваните методи за изчисляване на преките разходи за персонал са дадени в допълнението.

б)

пътните разходи и свързаните с тях надбавки за дневни разходи, при условие че тези разходи са в съответствие с обичайните практики на бенефициера по отношение на пътуванията;

в)

разходите за наемане на помещение или оборудване;

г)

разходите, които са следствие от договорите за подизпълнение, ако са изпълнени специалните условия за възлагане на договори за подизпълнение, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

д)

разходите, произтичащи пряко от изисквания, наложени от споразумението (разпространение на информация, специфично оценяване на информационната мярка, одити, преводи, възпроизвеждане), включително разходите по изисканите финансови гаранции, при условие че съответните услуги са закупени в съответствие с правилата във връзка с договорите за изпълнение, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

е)

митата, данъците и таксите, платени от бенефициера, и по-конкретно данъкът върху добавената стойност (ДДС), ако са включени в допустимите преки разходи и ако в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е предвидено друго.

11.1.2.   Допустими непреки разходи (административни разходи)

Непреки разходи са разходите, които не са пряко свързани с изпълнението на информационната мярка и следователно не могат да бъдат отнесени пряко към нея.

Единна ставка в размер на 7 % от общите допустими преки разходи за информационната мярка е допустима като непреки разходи, представляващи общите административни разходи на бенефициера, които могат да се смятат за разходи по информационната мярка.

В непреките разходи не могат да се включват разходите, вписани под друг бюджетен ред.

Обръща се внимание на кандидатите, че ако получават безвъзмездни средства за оперативни разходи, финансирани от бюджета на ЕС или на Евратом, не могат да декларират непреки разходи за срока или сроковете, обхванати от безвъзмездните средства за оперативни разходи, освен ако могат да докажат, че безвъзмездните средства за оперативни разходи не покриват никакви разходи по информационната мярка.

Като доказателство за това, бенефициерът следва по принцип:

а)

да използва аналитично счетоводно отчитане, което дава възможност за разделяне на всички разходи (включително административните разходи), които могат да бъдат отнесени към безвъзмездните средства за оперативни разходи и безвъзмездните средства за информационната мярка. За тази цел бенефициерът следва да използва надеждни счетоводни кодове и коефициенти на разпределение, гарантиращи, че разпределението на разходите се извършва справедливо, обективно и реалистично.

б)

да записва поотделно:

всички разходи, направени за безвъзмездните средства за оперативни разходи (т.e. разходи за персонал, общи текущи разходи и други оперативни разходи, свързани с частта от обичайните му годишни дейности), и

всички разходи, направени за безвъзмездните средства за информационната мярка (включително действителните непреки разходи, свързани с информационната мярка).

Ако безвъзмездните средства за оперативни разходи обхващат цялата обичайна годишна дейност и бюджет на бенефициера, той няма право да получава никакви непреки разходи в рамките на безвъзмездните средства за информационната мярка.

11.2.   Недопустими разходи

а)

възвръщаемостта на капитала и дивидентите, платени от даден бенефициер;

б)

разходите по дълг и по обслужването на дълга;

в)

провизиите за загуби или дългове;

г)

дължимите лихви;

д)

съмнителните дългове;

е)

загубите от валутнокурсови разлики;

ж)

разходите за преводи от страна на Комисията, начислени от банката на бенефициера;

з)

разходите, декларирани от бенефициера в рамките на друга информационна мярка, получаваща безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Съюза. Тези безвъзмездни средства включват безвъзмездните средства, предоставени от държава членка и финансирани от бюджета на Съюза, и безвъзмездните средства, предоставени от органи, различни от Комисията, с цел изпълнение на бюджета на Съюза. По-специално бенефициерите, които получават безвъзмездни средства за оперативни разходи, финансирани от бюджета на ЕС или на Евратом, не могат да декларират непреки разходи за срока или сроковете, обхванати от безвъзмездните средства за оперативни разходи, освен ако могат да докажат, че безвъзмездните средства за оперативни разходи не покриват никакви разходи по информационната мярка;

и)

вноските в натура от трети страни;

й)

прекомерните или необмислените разходи;

к)

подлежащият на приспадане ДДС;

л)

закупуването на оборудване.

11.3.   Форми на безвъзмездните средства

11.3.1.   Възстановяване на действително направените разходи

Безвъзмездните средства ще бъдат определени чрез прилагане на максимален процент на съфинансиране в размер на 60 % към действително направените допустими разходи, декларирани от бенефициера и свързаните с него субекти.

11.3.2.   Единна ставка

Единна ставка в размер на 7 % от допустимите преки разходи за покриване на непреките разходи, представляващи общите административни разходи на бенефициера, които могат да се смятат за разходи по информационната мярка. Единната ставка се изплаща след приемане на разходите, въз основа на които се изчислява тя.

Условия за съответствие на обичайните практики на бенефициера за счетоводно отчитане на разходите:

Бенефициерът трябва да гарантира, че практиките за счетоводно отчитане на разходите, използвани за деклариране на допустимите разходи, изпълняват следните условия:

а)

използваните практики за счетоводно отчитане на разходите трябва да са обичайните практики на бенефициера за счетоводно отчитане на разходите. Бенефициерът трябва да прилага тези практики последователно, въз основа на обективни критерии, независимо от източника на финансиране (финансиране от ЕС или друго финансиране);

б)

може да се направи пряко равнение между декларираните разходи и сумите, записани в общото счетоводство; и

в)

категориите разходи, използвани за определяне на декларираните разходи, не включват никакви недопустими разходи или разходи, вече покрити с други форми на безвъзмездни средства.

11.4.   Балансиран бюджет

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложен прогнозният бюджет на информационната мярка. В него приходите и разходите трябва да са балансирани.

Бюджетът трябва да бъде изготвен в евро.

Кандидатите, при които разходите няма да бъдат направени в евро, са длъжни да използват обменния курс, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз или на уебсайта на Infor-euro на адрес: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

Кандидатът трябва да гарантира, че ресурсите, които са необходими за изпълнение на информационната мярка, не са изцяло отпуснати от безвъзмездните средства от ЕС.

Съфинансирането на информационната мярка може да е под формата на:

собствени ресурси на бенефициера,

приход, генериран от информационната мярка,

финансово участие на трети страни.

Общото съфинансиране може да включва и вноски в натура от трети страни, т.e. нефинансови ресурси, предоставени безвъзмездно от трети страни на бенефициера. Съответните разходи на третите страни, напр. работа на доброволни начала, безплатно предоставяне на заседателни зали и др., не са допустими в рамките на безвъзмездните средства.

Стойността на вноската в натура не трябва да надхвърля:

размера на фактически извършените и надлежно удостоверени от счетоводна документация разходи,

или, при липса на такива документи — общоприетите разходи на въпросния пазар.

В прогнозния бюджет вноските в натура се представят отделно, така че да се отразят общите ресурси, заделени за информационната мярка. Единичната им стойност се оценява в предварителния бюджет и не подлежи на по-нататъшна промяна.

Вноските в натура трябва да са съобразени с националните правила в данъчната област и в областта на социалното осигуряване.

11.5.   Изчисляване на окончателния размер на безвъзмездните средства

Комисията изчислява окончателния размер на безвъзмездните средства в момента на окончателното плащане. Изчислението включва следните стъпки:

Стъпка 1 — Прилагане на ставката за възстановяване към допустимите разходи и добавяне на единната ставка

Сумата от стъпка 1 се получава чрез прилагане на посочената в раздел 11.3.1 ставка за възстановяване към одобрените от Комисията допустими разходи и добавяне на единната ставка в съответствие с раздел 11.3.2.

Стъпка 2 — Ограничаване до максималния размер на безвъзмездните средства

Общата сума, платена от Комисията на бенефициера, не може при никакви обстоятелства да надвишава максималния размер на безвъзмездните средства, посочен в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Ако сумата, получена след прилагане на стъпка 1, е по-голяма от този максимален размер, окончателният размер на безвъзмездните средства се ограничава до него.

Стъпка 3 — Намаляване на средствата поради правилото за недопускане на печалба

„Печалба“ означава излишъка, с който сумата, получена след прилагане на стъпки 1 и 2 плюс общите постъпления от информационната мярка, надвишава общите допустими разходи за информационната мярка.

Общите допустими разходи за информационната мярка са консолидираните общи допустими разходи, одобрени от Комисията. Общите постъпления от информационната мярка са консолидираните общи постъпления, констатирани, генерирани или потвърдени към датата, на която заявката за плащане на остатъка е изготвена от бенефициера.

За постъпления се смята:

а)

приходът, генериран от информационната мярка.

Ако има печалба, тя се приспада пропорционално на окончателния процент на възстановяване на реалните допустими разходи за информационната мярка, одобрени от Комисията.

Стъпка 4 — Намаляване на средствата поради неправилно изпълнение или нарушение на други задължения

Комисията може да намали максималния размер на безвъзмездните средства, ако информационната мярка не е изпълнена правилно (т.е. ако не е изпълнена или е изпълнена некачествено, частично или със закъснение) или ако е нарушено друго задължение по споразумението.

Размерът на намалението е пропорционален на степента, в която информационната мярка е изпълнена неправилно, или на тежестта на нарушението.

11.6.   Условия на докладване и плащане

11.6.1.   Бенефициерът може да заяви плащането, при условие че са изпълнени условията на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (напр. срокове за плащане, тавани и др.). Заявката за плащане се придружава от документите, посочени по-долу и подробно описани в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства:

Заявка за плащане

Придружаващи документи

Плащане на остатъка

 

Комисията ще определи размера на това плащане въз основа на изчисляването на окончателния размер на безвъзмездните средства (вж. раздел 11.5 по-горе).

а)

окончателен технически отчет;

б)

окончателен финансов отчет.

11.7.   Други финансови условия

а)   Некумулативно отпускане и забрана за двойно финансиране

За дадена информационна мярка може да бъде получена само една сума безвъзмездни средства от бюджета на ЕС.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да бъдат финансирани два пъти от бюджета на Съюза. С цел това условие да бъде спазено, кандидатът посочва във формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства източниците и размерите на финансирането от Съюза, което е получено или за което е кандидатствано по същата информационна мярка или част от информационната мярка или за функционирането на кандидата по време на същата финансова година, както и всяко друго финансиране, което е получено или за което е кандидатствано по същата информационна мярка.

б)   Забрана за прилагане с обратно действие

Не може да се отпускат безвъзмездни средства със задна дата за информационни мерки, които вече са приключили.

Сума от безвъзмездни средства може да бъде отпусната за вече стартирала информационна мярка единствено когато кандидатът може да докаже във формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства необходимостта от стартиране на информационната мярка преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

В такива случаи е необходимо допустимите за финансиране разходи да не са извършени преди датата на подаване на кандидатурата за безвъзмездни средства.

в)   Договори за изпълнение/възлагане на подизпълнител

Когато изпълнението на информационната мярка изисква възлагане на обществени поръчки (договори за изпълнение), бенефициерът трябва да възложи договора за изпълнение на икономически най-изгодната оферта или на офертата с най-ниска цена (което е уместно), като се избягват конфликти на интереси.

В случай на договори за изпълнение, които надвишават 60 000 EUR, бенефициерът трябва да спазва допълнителните правила, посочени в образеца на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, приложен към поканата.

От бенефициера се очаква ясно да документира тръжната процедура и да запази документацията за случай на одит.

Субектите, които действат в качеството си на възлагащи органи по смисъла на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11) или на възложители по смисъла на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12), трябва да съблюдават приложимото национално законодателство в областта на обществените поръчки.

Бенефициерите могат да възлагат на подизпълнители задания, които са част от информационната мярка. В случай че направят това, те трябва да гарантират, че освен горепосочените условия за икономически най-изгодната оферта и липсата на конфликти на интереси, са изпълнени и следните условия:

а)

възлагането на подизпълнители не включва основните задания по информационната мярка;

б)

използването на подизпълнител е оправдано поради естеството на информационната мярка и необходимото за нейното изпълнение;

в)

прогнозните разходи за възлагането на подизпълнител могат лесно да се идентифицират в прогнозния бюджет;

г)

всяко прибягване до възлагане на подизпълнител, което не е предвидено в описанието на информационната мярка, се съобщава от бенефициера и се одобрява от Комисията. Комисията може да даде своето одобрение:

i)

преди да се прибегне до възлагане на подизпълнители, ако бенефициерите поискат изменение;

ii)

след прибягване до възлагане на подизпълнители, ако възлагането на подизпълнители:

е конкретно обосновано в окончателния технически отчет, и

не води до внасяне на промени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездните средства или биха довели до неравно третиране на кандидатите;

д)

бенефициерите гарантират, че някои приложими за тях условия, изброени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (напр. видимост, поверителност и др.), се прилагат и за подизпълнителите.

г)   Финансова подкрепа за трети страни

В кандидатурите не може да се предвижда предоставяне на финансова подкрепа за трети страни.

12.   ПУБЛИЧНОСТ

12.1.   От страна на бенефициерите

Бенефициерите трябва ясно да посочват участието на Европейския съюз във всички издания или във връзка с дейностите, за които се използват безвъзмездните средства.

В това отношение бенефициерите са длъжни да отделят видно място на името и емблемата на Европейската комисия във всички свои издания, плакати, програми и други продукти, реализирани в рамките на съфинансирания проект.

За целта те трябва да използват текста, емблемата и изявлението за освобождаване от правна отговорност, публикувани на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Ако това изискване не е изцяло спазено, безвъзмездните средства, отпуснати на бенефициера, могат да бъдат намалени в съответствие с разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

12.2.   От страна на Комисията

С изключение на стипендиите, изплатени на физически лица, и другите видове пряка подкрепа, изплатена на най-нуждаещите се физически лица, цялата информация, свързана с безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата година, се публикува на интернет сайта на институциите на Европейския съюз не по-късно от 30 юни на годината, следваща финансовата година, през която са били отпуснати безвъзмездните средства.

Комисията ще публикува следната информация:

име на бенефициера,

адрес на бенефициера, когато бенефициерът е юридическо лице, регион, когато бенефициерът е физическо лице (определен на ниво NUTS 2, ако бенефициерът е с местожителство в ЕС, или равностойно ниво, ако бенефициерът е с местожителство извън ЕС),

предназначение на безвъзмездните средства,

отпусната сума.

При мотивирано и надлежно обосновано искане, подадено от бенефициера, публикуването се отменя, ако оповестяването на тази информация може да застраши правата и свободите на съответните лица, защитени с Хартата на основните права на Европейския съюз, или да навреди на търговските интереси на бенефициерите.

13.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

При кандидатстване в рамките на всяка покана за представяне на предложения се въвеждат и обработват лични данни, като име, адрес и автобиография. Тези данни ще се обработват съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (13). Освен ако не е посочено друго, Вашите отговори на поставените въпроси и всички поискани лични данни, които са необходими за оценяване на Вашата кандидатура в съответствие с поканата за представяне на предложения, ще бъдат обработвани единствено за тази цел от отдел R5 на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“.

Личните данни могат да бъдат регистрирани от Комисията в системата за ранно откриване и отстраняване, ако бенефициерът се намира в някоя от ситуациите, посочени в член 136, параграф 1 и член 141 от Финансовия регламент (за повече информация вж. декларацията за поверителност на адрес:

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията трябва да бъдат представени до 14 декември 2018 г.

Не се допускат изменения в кандидатурите след изтичане на крайния срок за представянето им. Ако обаче е необходимо да бъдат изяснени някои аспекти или да бъдат коригирани технически грешки, Комисията може да се свърже с кандидата в хода на оценяването.

Крайният срок за изпращане на въпроси е 4 декември 2018 г.

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от процеса на подбор.

Подаване на хартиен носител

Формулярите за кандидатстване са публикувани на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Кандидатурите трябва да се подават с правилния формуляр, надлежно попълнен и датиран. Те трябва да са подписани от лицето, упълномощено да поема правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация.

Когато е приложимо, цялата допълнителна информация, която се счита за необходима от кандидата, може да бъде включена на отделни листове.

Кандидатурите се изпращат на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. B.1

Call for proposals 2018/C 395/03

To the attention of Head of Unit

L130 4/053

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

по пощата, важи датата на пощенското клеймо,

чрез куриерска служба, важи датата на приемане от куриерската служба,

лично, важи датата на приемане, на следния адрес:

Подаване на ръка/експресна поща:

European Commission

Central Mail Service

Avenue du Bourget, № 1/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Като доказателство за подаването трябва да бъде получена разписка, подписана и датирана от служителя на централната пощенска служба на Комисията, който е приел документите. Приемното време на службата е от 8,00 ч. до 17,00 ч. в дните понеделник — четвъртък и от 8,00 ч. до 16,00 ч. в петък. Службата не работи в събота, неделя и в празничните дни за Комисията.

Не се приемат кандидатури, изпратени по факс или по електронна поща.

Освен подаването на хартиен носител, от кандидата се изисква да представи електронно копие от предложението и всички приложения към него на CD-ROM или USB флаш-памет в същия плик като версията на хартиен носител. Копието на хартиен носител е с предимство. Допустимостта на кандидатурите ще бъде оценявана въз основа на версията на хартиен носител.

Контакти

Звено за контакт за всякакви въпроси: agri-grants@ec.europa.eu

Често задаваните въпроси и отговорите на тях ще бъдат публикувани на: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Приложения

Формуляр за кандидатстване, включително таблици за бюджета (с контролния списък от документи, които трябва да бъдат представени), публикуван на:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Образец на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (включително образец на финансовия и техническия отчет), публикуван на:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Формуляр за правен субект, публикуван на:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Формуляр за финансова идентификация, публикуван на:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) 2016/791 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19.

(5)  ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54.

(6)  ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42.

(7)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

(8)  ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.

(9)  ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(11)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

(12)  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

(13)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.