29.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 391/1


Обявление за свободна длъжност CONS/AD/142/18

(2018/C 391 A/01)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Служба

Правна служба (JUR)

Месторабота

Брюксел

Длъжност

Юрисконсулт на Съвета — Генерален директор на Правната служба

Функционална група и степен

AD 15

Необходимо проучване за надеждност

СЕКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕС

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

26 ноември 2018 г.

Кои сме ние

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз (Съвета) и техните подготвителни органи във всички области на дейността им. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност, включително правни и политически становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, изготвяне на проекти за текстове, както и във всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета.

Правната служба е юридическият съветник на Европейския съвет и на Съвета. Тя подпомага Европейския съвет, Съвета и неговите подготвителни органи, председателството и ГСС с цел осигуряване на законосъобразността и качественото съставяне на актовете. Като възприема при необходимост творчески подход, Правната служба допринася за намирането на правно издържани и политически приемливи решения в сътрудничество с другите отдели на Съвета. За целта Правната служба дава напълно безпристрастни становища в устна или писмена форма, по искане на Съвета или по собствена инициатива, по всякакви въпроси от правно естество. Освен това Правната служба представлява Европейския съвет и Съвета в производства пред съдилищата на Съюза. Неотменна цел на Правната служба е своевременно да предоставя становища, които се отличават с пълно зачитане на закона, безпристрастност и яснота.

Правната служба се състои от шест тематични дирекции, които обхващат всички области на дейност на Съюза, и една дирекция, която отговаря за качеството на законодателството.

Какво търсим

ГСС търси да назначи генерален директор на Правната служба, юрисконсулт на Европейския съвет и на Съвета. Това е длъжност, свързана с преодоляване на предизвикателства в мултикултурна и сложна политическа среда. Търсим юрист с професионален опит на много високо ниво и добра политическа преценка. Той следва да притежава и опит на висши ръководни позиции в правната област. Кандидатът следва да може да предоставя цялостна стратегическа ориентация и да осигурява ефективно управление на дейностите и персонала на генералната дирекция. Той следва да може да предоставя консултации на най-високо равнище, по собствена инициатива или при поискване, на председателството и Съвета, председателя на Европейския съвет и генералния секретар. Освен това той следва да може да установява отлични отношения и да осигурява добра комуникация с вътрешни и външни партньори на всички равнища.

Като се има предвид, че ГСС насърчава култура на мобилност сред ръководните си кадри, които трябва да имат широк опит, кандидатите следва да са готови и способни да работят в различни области на дейност по време на кариерата си в ГСС.

От ръководните кадри в ГСС се очаква да консултират висшестоящите ръководители и заинтересованите страни, да управляват персонала и да представляват организацията. Тези очаквания са изложени по-подробно в хоризонталния профил на ръководните кадри в ГСС в приложение I.

Обща цел на длъжността

Да предоставя правни становища на високо равнище, в писмена или устна форма, в областите на компетентност на службата

Да ръководи своята генерална дирекция под общото ръководство на генералния секретар

Задачи

Да предоставя консултации и писмени или устни становища на високо равнище по правни и институционални въпроси, по своя собствена инициатива или при поискване, на генералния секретар, Съвета, ротационното председателство и, при необходимост, на председателя на Европейския съвет относно всички аспекти на досиетата с цел да допринесе за намирането на решения, които са правно издържани и приемливи за съответните органи

Да прави необходимото ръководните кадри и служителите в Правната служба да са мотивирани и ангажирани при постигането на техните цели

Да ръководи и координира работата на дирекциите в сътрудничество с директорите

Да разработва и прилага стратегията и работната програма на генералната дирекция

Да определя целите на генералната дирекция и да осигурява постигането им в съответствие с изискваните срокове и стандарти за качество

Да допринася за общото организационно управление и развитието на ГСС по различни начини

Да представлява генералната дирекция на равнище генерални директори в ГСС и извън него, по-специално в отношенията с ротационното председателство, както и с останалите институции и агенции

Да стимулира изграждането на култура на ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на самата служба, така и с останалите служби на ГСС и да насърчава ориентирането на службата към вътрешните и външните заинтересовани страни на генералната дирекция

Да подпомага и представлява Европейския съвет и Съвета в спорове и по целесъобразност — да ги представлява в дела пред съдилищата на EС

Работна среда

Работно място: Брюксел, сграда Justus Lipsius

Специфични умения

Професионални умения

Като се има предвид, че френският и английският език се използват широко за комуникация в рамките на ГСС и с други институции, се изисква отлично владеене на един от двата езика и добри познания по другия език. Владеенето на други официални езици на ЕС е предимство.

Задълбочено познаване на правото на ЕС (ключова компетентност)

Задълбочено познаване на функционирането и процедурите на ЕС

Познаване на ролята на Европейския съвет и Съвета и на техните процеси на вземане на решения

Добри умения за вземане на решения и ясна преценка в критични ситуации, както и добри умения за многозадачен режим на работа

Изпълнение на задачите и постигане на резултати

Високи стандарти за качеството на труда (ключова компетентност)

Личностни качества

Способност и готовност за разработване на творчески и ефективни решения

Изключително чувство за отговорност

Способност за приспособяване към промените в работната среда, приоритетите и методите на работа

Умения за междуличностно общуване

Добра политическа преценка, отлични умения за общуване, представяне и водене на преговори

Способност за изграждане на работни отношения, базирани на доверие, с представители на високо равнище на съответните вътрешни и външни заинтересовани страни

Способност за управление и мотивиране на големи мултикултурни, мултидисциплинарни екипи

Управленски умения

Способност да удовлетвори очакванията към ръководните кадри, посочени в профила на ръководните кадри в ГСС

Кой може да кандидатства

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

a)   Общи условия

да са граждани на една от държавите — членки на Европейския съюз;

да не са лишени от граждански права;

да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

б)   Специални условия

да имат завършено висше юридическо образование, предоставящо достъп до докторантура по право, или да имат еквивалентна професионална квалификация (1);

да имат най-малко 15 години професионален опит, свързан с предоставяне на правни консултации с много високо ниво на отговорност;

да имат значителен управленски опит, от който най-малко 3 години на висша ръководна длъжност в правната област.

Забележки

ГСС зачита равните възможности (вж. приложение II) и активно насърчава кандидатури от всички отговарящи на условията кандидати, с разнообразен професионален опит и на възможно най-широка географска основа измежду държавите — членки на ЕС.

С цел утвърждаване на равенството между половете ГСС насърчава кандидатурите на жени, които в момента не са достатъчно добре представени на висше управленско равнище.

Дирекция „Човешки ресурси“ може да предоставя помощ за кандидати с увреждания в хода на процедурата по наемане на работа. За служителите с увреждания може да се направи разумно приспособяване на работното място.

ГСС предлага още много мерки за съчетаване на професионалния и личния живот.

За повече информация относно равните възможности в ГСС се свържете със Службата за равните възможности (egalite-des-chances@consilium.europa.eu).

Длъжността изисква проучване за надеждност, което дава достъп до класифицирани документи (ниво EU SECRET). Кандидатите за тази длъжност трябва да имат готовност да бъдат подложени на проучване за надеждност съгласно Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2). Назначаването на длъжността се извършва само при условие че избраният кандидат е получил валидно разрешение за работа с класифицирана информация. На кандидат без разрешение за работа с класифицирана информация ще бъде предложен временен договор до получаване на резултатите от проучването за надеждност.

Успелите кандидати трябва да имат готовност при необходимост да се включат в програма за обучение на управленските кадри на ГСС.

Длъжността е публикувана в съответствие с член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (ръководна длъжност).

Освен това обявлението за длъжността е публикувано за всички институции на Европейския съюз.

При избора на най-подходящ кандидат органът по назначаването се подпомага от консултативна комисия за подбор. Консултативната комисия за подбор ще бъде подпомагана от център за оценяване. Докладите, изготвени от центъра за оценяване, ще престанат да бъдат валидни две години след датата на провеждане на съответните оценъчни действия или при прекратяване на рамковия договор между ГСС и въпросния център за оценяване — в зависимост от това коя дата е по-ранна.

Консултативната комисия за подбор най-напред ще направи оценка и сравнение на квалификацията, опита и мотивацията на всички кандидати въз основа на техните кандидатури. На базата на сравнителната оценка консултативната комисия за подбор ще състави списък на най-подходящите по нейно мнение кандидати, които да бъдат поканени на първо събеседване. Тъй като първият подбор се основава на сравнителна оценка на кандидатурите, изпълнението на изискванията за заемане на тази свободна длъжност не гарантира покана за първото събеседване. Измежду интервюираните кандидати консултативната комисия за подбор ще подбере кандидатите, които да се явят в център за оценяване, ръководен от външни консултанти в областта на наемането на персонал, и на второ събеседване с консултативната комисия за подбор.

Предварителният график за подбора е следният:

очаква се подбраните за събеседванията кандидати да бъдат информирани за това до началото на декември 2018 г.;

първите събеседвания са предвидени за първата половина на януари 2019 г.;

явяването в центъра за оценяване се очаква до края на януари 2019 г.;

вторият кръг събеседвания е предвиден за началото на февруари 2019 г.

Как се кандидатства

Крайният срок за подаване на кандидатурите е понеделник, 26 ноември 2018 г., 23:59 ч. (брюкселско време).

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени не по-късно от посочения по-горе краен срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани. (3).

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата на подбор (в полето „Относно“ на съобщенията трябва да се посочи: CONS/AD/142/18 Legal Service)

Преди да изпратят кандидатурата си, кандидатите следва внимателно да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост, за да се избегне автоматично изключване от процедурата на подбор.

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да включват:

а)

формуляр за кандидатстване (приложение V), надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета на следния адрес: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

б)

подробна автобиография (4), придружена от мотивационно писмо, на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и

в)

сканирани копия на дипломите, удостоверяващи образованието, и сканирани копия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиографията, посочена в буква б).

Всички удостоверителни документи, приложени към кандидатурата, трябва да бъдат именувани (на английски или френски език) и обозначени с пореден номер (приложение 1, 2 и т.н.) и да са във формат word text, pdf или jpg. Трябва да се прикачи и списък на всички приложения. Кандидатури, изпратени чрез устройство за съхранение на данни от типа „облак“ или платформи за обмен на файлове, няма да бъдат разглеждани.

От одобрените кандидати ще бъдат поискани оригиналите на посочените по-горе документи.

Ще Ви бъде изпратен имейл за потвърждение на получаването на кандидатурата Ви. Ако в срок от една седмица след крайния срок за подаване на кандидатури не сте получили имейл за потвърждение, моля свържете с Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Преразглеждане на заявленията

Процедурите, свързани с искане за преразглеждане, обжалване и отнасяне към Европейския омбудсман, са посочени в приложение III към настоящото обявление.

Защита на данните

Правилата, уреждащи обработването на лични данни при тази процедура за подбор, са посочени в приложение IV към настоящото обявление.


(1)  Съгласно член 5, параграф 3, буква в) от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилника за персонала“) като минимум се изисква:

i)

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с диплома, при което нормалният период за висше образование е четири години или повече, или

ii)

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с диплома, при което нормалният период за висше образование е най-малко три години, и подходящ професионален опит от най-малко една година.

(2)  ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1.

(3)  Този имейл адрес е свързан с функционална пощенска кутия и може да обработва само съобщения с опция за чувствителност „Нормално“; имейли, изпратени с друга опция за чувствителност (напр. „Лично“, „Поверително“), не могат да бъдат обработени. Поради това моля изберете опция за чувствителност „Нормално“.

(4)  От кандидатите се изисква да не добавят снимки в своята автобиография.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Хоризонтален профил на ръководните кадри в ГСС

Като ръководен кадър в ГСС Вие създавате добавена стойност в качеството си на съветник и ръководител и винаги представлявате ГСС.

При изпълнението на тези функции от Вас се очаква:

Като представител

В действията си да се ръководите от правилата за почтеност — както във външен, така и във вътрешен план.

Да действате в интерес на Европейския съвет и на Съвета, както и на Съюза като цяло. Да правите необходимото за идентифициране и преодоляване на всякакви евентуални различия.

Да създавате среда на доверие и откритост и да работите активно за изграждане на сътрудничество.

Да се стремите към постигането на резултати и да упражнявате влияние, като в същото време се отнасяте с уважение към другите и демонстрирате ангажираност към работата.

Като съветник

Да допринасяте за развитието на Съюза. Да бъдете инициативни и креативни. Да мислите в перспектива и да сте подготвени за бъдещите тенденции на развитие. Да предлагате решения.

Да предоставяте становища на заинтересованите страни, за да ги подпомагате в постигането на целите им и в интерес на нашите две институции. Да бъдете обективни и справедливи.

Да познавате взаимодействието между процеса на вземане на решения и обществения дебат. Да правите необходимото становищата Ви да отчитат политическата ситуация на заинтересованите ни страни и да включват комуникационни съображения.

Да подпомагате законен процес на вземане на решения чрез сътрудничество, добри работни отношения и постигане на компромис между държавите членки и с институциите и други заинтересовани страни.

Да сте добре информирани за тенденциите във Вашата област на отговорност, а също така извън непосредствената работа на Европейския съвет и на Съвета. Да имате предвид широкия контекст.

Като ръководител

Да давате възможност за изява на Вашите служители, да делегирате отговорности и да оказвате доверие, да подкрепяте и мотивирате, да давате обратна информация и насоки, да насърчавате инициативността и смелостта да се подхожда нестандартно. Да свеждате йерархията и контрола до минимум, при запазване на качеството.

Да представяте ясно целите и очакванията и осигурявате потока от информация към, от и сред Вашите служители, както и с други генерални дирекции, дирекции и отдели.

Да действате винаги в интерес на ГСС като цяло, а не само на Вашата генерална дирекция, дирекция или отдел, и да гарантирате предоставянето на резултати на заинтересованите страни. Да премахвате комуникационните бариери.

Да проявявате решителност и своевременно да предприемате действия срещу конфликтите, незадоволителното изпълнение на работата и други трудности. Да осигурявате благосъстоянието и развитието на Вашите служители и да изпълнявате задължението си за полагане на грижа към тях.

В процеса на иницииране и осъществяване на промяна да приобщавате Вашите служители, за да гарантирате, че ГСС е в крак с времето и става все по-динамичен, гъвкав и колаборативен. Да давате пример с действията си.

Да поемате отговорност за оптималното използване на човешките и финансовите ресурси на ГСС.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Равни възможности в Генералния секретариат на Съвета

В ролята си на работодател ГСС отговаря за осигуряване на равни възможности за мъжете и жените, както и за забрана на дискриминацията на каквото и да е основание. Главните цели на политиката на ГСС по отношение на равните възможности са:

да се гарантира, че политиките в областта на човешките ресурси и управлението на персонала на ГСС спазват принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

да се постигне балансирано представителство на мъжете и жените, особено на ръководни длъжности;

да се подобри положението на хората с увреждания по отношение на достъпа до сградите на ГСС и до работна среда, която да бъде приобщаваща и пригодена към техните нужди:

Приспособяванията за хората с увреждания („разумно приспособяване“) могат да се изразяват в преразпределянето на задължения или отговорности, предоставянето на технически помощни средства и други приспособявания в работната среда. Такива мерки ще бъдат предприети, освен ако не създават ненужна тежест върху ресурсите на институцията.

да се защити персоналът на ГСС от тормоз на работното място;

да се вземат предвид нуждите на персонала за намиране на равновесие между професионалните и семейните ангажименти, като се предостави добър пакет от благоприятстващи семейството мерки, включително гъвкаво работно време, дистанционна работа и поделяне на едно работно място.

Мерки във връзка с баланса между професионалния и личния живот

В ГСС функционира система за гъвкаво работно време (Flexitime) на базата на 40-часова работна седмица, която дава възможност за отпуск като компенсация на извънредния труд (flexi leave) за персонала, който не е на ръководни позиции. На много работни места може да се договори индивидуално работно време в рамките на зададените часове, които са от 7,00 ч. до 20,00 ч. Служителите могат да получат достъп до работа на непълен работен ден, за да се грижат, например, за дете на издръжка до 12-годишна възраст или до 14-годишна възраст, ако служителят е самотен родител.

Законно установеният отпуск по майчинство е двадесет седмици, като при завръщането на работа до два часа на ден могат да бъдат предоставени за кърмене. Бащите имат право на десет дни платен отпуск по бащинство. Може да се отпусне родителски отпуск с фиксирано обезщетение за срок до шест месеца на дете. В случай на тежко заболяване или увреждане на дете отпуските по майчинство, бащинство и родителският отпуск са с по-дълъг срок. Отпуск по семейни причини с фиксирана надбавка също е възможен в случай, когато член на семейството е тежко болен или с увреждане. Специален отпуск се полага при сключване на брак, раждане или осиновяване на дете, както и при смърт или тежко заболяване на член от семейството. При изключителни обстоятелства може да бъде разрешен неплатен отпуск по лични причини.

В зависимост от задачите и работната среда се дава възможност за дистанционна работа по стандартна схема за дистанционна работа (напр. 2 дни седмично в офиса и 3 дни у дома) или по схема за дистанционна работа в определени случаи (до 60 дни годишно у дома).

Следните детски заведения са на разположение на персонала с деца, в съответствие с критериите за приоритетен достъп:

детска ясла на ГСС за деца на възраст 0—4 години, извънучилищни занимания и занимални по време на ваканциите, организирани от Европейската комисия, както и извънучилищни дейности в европейските училища.

За повече информация изпратете имейл на адрес egalite-des-chances@consilium.europa.eu


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Искане за преразглеждане — Процедура за обжалване — Жалби до Европейския омбудсман

Ако на който и да е етап от процедурата за подбор сметнете, че дадено решение е неблагоприятно за Вас, можете да прибегнете до следното:

Искане за преразглеждане на решенията, взети от консултативната комисия за подбор

В срок от десет дни от датата на писмото, с което се съобщава за решението, взето от консултативната комисия за подбор, можете да подадете писмено искане за преразглеждане на това решение, като изпратите основанията за искането си на адрес:

Council of the European Union

Selection of Officials Office

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Е-mail: Selection.of.officials@consilium.europa.eu

Процедура за обжалване

Можете да подадете жалба срещу решение на органа по назначаването, в съответствие с член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, в срок от 3 месеца от нотифицирането на решението, на адрес:

Council of the European Union

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG.1.F

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Е-mail: unite.conseillers.dga1@consilium.europa.eu

Можете да подадете жалба по съдебен ред, в съответствие с член 91 от Правилника за персонала, на адрес:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Жалби до Европейския омбудсман

Като всеки един гражданин на Съюза можете да отправите жалба до:

The European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

съгласно член 228, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз и съгласно условията, определени в Решението на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на Омбудсмана, публикувано в Официален вестник на Европейските общности L 113 от 4 май 1994 г.

Трябва да имате предвид, че жалбите до Европейския омбудсман не прекъсват срока, определен в член 90, параграф 2 и член 91 от Правилника за персонала по отношение на внасянето на жалби или обжалване пред Общия съд на Европейския съюз съгласно член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Защита на данните

В качеството си на институция, отговаряща за организирането на процедурата за подбор, Генералният секретариат на Съвета прави всичко необходимо личните данни на кандидатите да се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (1).

Правното основание за процедурата за подбор се съдържа в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Решението на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (2013/488/ЕС). Процедурата за подбор се провежда под ръководството на дирекция „Човешки ресурси“ (DG ORG.1), отдел „Персонал и мобилност“, като ръководителят на този отдел е администратор на данните. Предоставената от кандидатите информация ще е достъпна за членовете на службата за подбор на длъжностни лица и нейното ръководство, за членовете на консултативната комисия за подбор, а при необходимост и за отдела на правните съветници. На центъра за оценяване може да се предоставя административна информация, която позволява установяването на самоличността на кандидата и/или практическата организация на процедурата.

Целта при обработката на данните е, от една страна, да се съберат данни за всички кандидати за дадена длъжност в Генералния секретариат на Съвета, и, от друга страна, да се извърши подбор сред тези кандидати.

Въпросните данни включват:

лични данни, свързани със самоличността на кандидатите (фамилно име, собствено име, дата на раждане, пол, гражданство);

информация, предоставена от кандидатите за улеснение на практическата организация на процедурата (пощенски адрес, електронен адрес, телефонен номер);

информация, предоставена от кандидатите, която дава възможност да се оцени дали отговарят на условията, посочени в обявлението за свободна длъжност (гражданство; езици; квалификация на кандидатите и годината, през която са я придобили, вид диплома/степен, название на институцията, която им я е присъдила, професионален опит);

където е приложимо, информация относно вида и срока на валидност на документа за проучването за надеждност на кандидата;

резултатите от тестовете за подбор, на които са подложени кандидатите, включително оценките, направени за комисията за подбор от страна на консултантите в центъра за оценяване.

Обработката започва от датата, на която е получена кандидатурата. Кандидатурите се архивират и съхраняват за срок от две години.

Всички кандидати могат да упражнят правото си на достъп и правото си да коригират лични данни. Мотивирани искания се изпращат по електронна поща до службата за подбор на длъжностни лица на адрес: Selection.of.officials@consilium.europa.eu

Кандидатите могат по всяко време да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните edps@edps.europa.eu


(1)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image