26.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 388/1


Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор

(Срочно нает служител — степен AD 14)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

За нас

Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) беше създадена през 2004 г. с мандата да допринася за високо ниво на мрежова и информационна сигурност в рамките на Съюза.

Оттогава насам Агенцията се превърна в модерен експертен център по въпросите на киберсигурността, който подкрепя държавите членки, институциите, агенциите и органите на ЕС, както и частния сектор, с оглед повишаване на устойчивостта на Съюза, а по този начин и функционирането на единния пазар. По-специално ENISA осигурява подкрепа в областта на разработването и изпълнението на политики, изграждането на капацитет, сътрудничеството и повишаването на осведомеността.

ENISA играе важна роля в прилагането на Директивата за мрежова и информационна сигурност (Директивата за МИС), която представлява първият законодателен акт на равнище ЕС относно киберсигурността. По специално ENISA осигурява секретариата на мрежата от екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT), представляваща основното звено за оперативно сътрудничество, и също има за задача да подпомага Групата за сътрудничество при изпълнението на нейните задачи.

През септември 2017 г. Европейската комисия представи предложението за „Акт за киберсигурността“, в който се предвижда нов мандат за ENISA и установяването на рамка на ЕС за сертифициране на киберсигурността на ИКТ продукти и услуги. Предложението, което в момента е предмет на преговори в Съвета и Европейския парламент, представлява амбициозна реформа, насочена към укрепване на агенцията за киберсигурност ENISA посредством, наред с другото, превръщането на нейния мандат в постоянен и засилването на нейния принос за предотвратяване и реагиране на значителни трансгранични инциденти в областта на киберсигурността, както и посредством подкрепа за разработването и прилагането на политиката на ЕС в областта на сертифицирането на киберсигурността.

ENISA е установена в Гърция, където има офиси в Ираклион (Крит) и Атина. Понастоящем в нея работят 83 души и на нея е предоставен годишен бюджет от приблизително 11 милиона евро. Когато започне да действа новия мандат на Агенцията, се очаква нейните ресурси да бъдат увеличени значително, като конкретното увеличение ще бъде определено при преговорите.

Ние предлагаме

Предлагаме свободна длъжност за висш ръководител, който да ръководи мултидисциплинарен екип от специалисти, на които е възложено да подкрепят приоритетна област от ключово значение за бъдещето на Европейския съюз.

Изпълнителният директор на ENISA е законният представител на Агенцията и нейното лице пред обществеността. Той се отчита пред управителния съвет, съставен от представители на държавите — членки на ЕС, и Европейската комисия.

Изпълнителният директор ръководи и управлява Агенцията и носи цялата отговорност за нейните дейности, като осигурява постигането на целите на Агенцията. Конкретните отговорности на изпълнителния директор включват:

разработване и изпълнение на дейностите на Агенцията в съответствие с нейната мисия и общите насоки, определени от управителния съвет;

подбор и надзор на персонала на Агенцията и насърчаване на добрата работа в екип и на добрата работна среда;

участие, без право на глас, в заседанията на управителния съвет, докладване на управителния съвет и осигуряване на негов секретариат;

приемане на решения в рамките на отговорностите на Агенцията;

изготвяне и изпълнение на бюджета на Агенцията и гарантиране на неговото ефикасно управление съгласно принципите на доброто финансово управление;

изготвяне и изпълнение на единния програмен документ, включително годишната работна програма, и осигуряване на най-ефективното разходване на средствата;

управление на ресурсите на Агенцията, като се отдава особен приоритет на оперативната част от мисията на Агенцията;

подпомагане на сътрудничеството между Агенцията, Комисията, държавите членки и заинтересованите страни с цел насърчаване на разработването на общ подход в отговор на въпросите на киберсигурността;

установяване на ефективно сътрудничество между Агенцията и компетентните органи в държавите членки в сферата на дейност на Агенцията;

осъществяване на пряка и непряка комуникация с обществеността по всички въпроси от компетентността на Агенцията.

Какви кандидати търсим (критерии за подбор)

Избраният кандидат трябва да бъде изявен и динамичен професионалист, който да отговаря на следните критерии:

Управленски компетенции, и по-специално:

Доказани резултати в успешното управление на големи екипи и проекти, включително способност за ръководене, мотивиране и развиване на потенциала на мултинационален екип, чиито членове имат опит в различни области. Опитът, придобит в мултикултурна среда, ще се счита за предимство.

Опит в управлението на значителни финансови средства в национална, европейска и/или международна среда, включително бюджетно планиране и вътрешен контрол (1).

Способност за работа под значително напрежение и за запазване на професионализъм при упражняването на своите отговорности.

Способност за принос към и изпълнение на стратегическата визия за Агенцията, определена от управителния съвет, и за мобилизиране на подкрепата на заинтересованите страни.

Способност за поддържане на ползотворни отношения с институциите на ЕС и с компетентните органи на държавите членки, както и съзнание за свързаните с връзките с общността аспекти на длъжността.

Технически компетенции, и по-специално:

Задълбочено разбиране на основните въпроси, свързани с киберсигурността, включително стратегическите, регулаторните, политическите и промишлените въпроси, на национално, европейско и международно равнище.

Добро разбиране на институциите, агенциите и органите на Европейския съюзи и на начина, по който те функционират и си взаимодействат.

Опит в областта на киберсигурността, придобит в национална, европейска или международна публична администрация или в непублично образувание със силна връзка с публичния сектор, ще се счита за предимство.

Опит в ръководенето на екипи в областта на киберсигурността ще се счита за предимство.

Комуникация и други умения, и по-специално:

Доказана способност за ефективна и ефикасна комуникация с обществеността и за сътрудничество с всички съответни заинтересовани страни и доказан опит в тези сфери. Опит в контекста на комуникация при кризи ще се счита за предимство.

Отлични междуличностни и организационни умения, умения за вземане на решения и водене на преговори, както и способност за създаването на основани на доверие работни взаимоотношения с институциите на Европейския съюз и с други заинтересовани страни.

Много добро владеене на английски език — работния език на Агенцията, ще бъде считано за предимство.

Изисквания към кандидатите (изисквания за допустимост)

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор само въз основа на следните формални изисквания, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава — членка на Европейския съюз.

Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат:

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;

или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).

Професионален опит (2): кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Агенцията.

Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност (3).

Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз (4) и на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.

Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да приключат, считано от крайния срок за кандидатстване, пълния мандат от 5 години (вж. също първата бележка под линия в раздела за условията за работа), преди да навършат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години (вж. член 47 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (5)).

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от закона по отношение на военната служба, да представят подходящи препоръки за годността си да изпълняват задълженията си и да са физически годни да изпълняват тези задължения.

Подбор и назначаване

Изпълнителният директор ще бъде назначен от управителния съвет на ENISA въз основа на списък на най-подходящите кандидати, предоставен от Европейската комисия.

За да изготви този списък, Европейската комисия организира подбор съгласно процедурите си за подбор и наемане на служители (вж. Документа относно политиката по отношение на висшите служители (6)).

Като част от процедурата за подбор Европейската комисия сформира комисия за предварителен подбор. Тази комисия анализира всички кандидатури, извършва първоначална проверка на допустимостта и посочва кандидатите, чийто профил съответства в най-голяма степен на посочените по-горе критерии за подбор и които може да бъдат поканени на събеседване с нея, като в състава ѝ ще участва като наблюдател член на управителния съвет на ENISA.

След тези събеседвания комисията за предварителен подбор изготвя своите заключения и предлага списък на кандидатите за следващи събеседвания с Консултативния комитет по назначенията (ККН) към Европейската комисия. Вземайки предвид заключенията на комисията за предварителен подбор, ККН решава кои кандидати да бъдат поканени на събеседване.

Кандидатите, които са поканени на събеседване с ККН, участват в целодневно оценяване за ръководни кадри в рамките на център за оценяване, което ще бъде извършено от външни консултанти за подбор. С оглед на резултатите от събеседването и доклада от центъра за оценяване ККН ще изготви списък на кандидатите, които счита за подходящи да изпълняват длъжността изпълнителен директор на ENISA.

Лицата от списъка с предварително подбрани кандидати, изготвен от ККН, ще преминат събеседване със съответния (те) комисар (и) (7).

След тези събеседвания Европейската комисия ще приеме списък на най-подходящите кандидати, който ще бъде представен на управителния съвет на ENISA. Управителният съвет може да реши да проведе събеседване с кандидатите, преди да назначи директора измежду включените в списъка на Комисията кандидати. Включването в списъка на най-подходящите кандидати не е гаранция за назначение.

От кандидатите може да се изиска да преминат други събеседвания и/или тестове в допълнение към горепосочените. От тях също така може да се изиска да направят изявление пред съответната комисия или съответните комисии на Европейския парламент.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, процедурата за подбор ще бъде проведена единствено на английски и/или френски език (8).

Равни възможности

Европейската комисия и ENISA прилагат политика на равни възможности и недискриминация в съответствие с член 1г от Правилника за персонала (9).

Условия за работа (10)

Заплатата и условията за работа са определени в Условията за работа на другите служители (11).

Избраният кандидат ще бъде назначен на работа от управителния съвет на ENISA като срочно нает служител на степен AD 14 (12). Той ще бъде класифициран в зависимост от продължителността на предходния си професионален опит в стъпка 1 или стъпка 2 на тази степен.

В съответствие с Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13) той ще бъде назначен за първоначален мандат от 5 години, който може да бъде удължен най-много за 5 години. Този регламент е в процес на преразглеждане във връзка с предложението за Акт за киберсигурността (COM (2017) 477).

На кандидатите се обръща внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Работното място е в Гърция, в съответствие с Решение 2004/97/ЕО, Евратом (14), прието на заседанието на Европейския съвет на 13 декември 2003 г., и условията, предвидени в договореността за седалището между гръцкото правителство и ENISA.

Длъжността е свободна от 16 октомври 2019 г.

Независимост и декларация на интереси

Преди да встъпи в длъжност, от директора ще се изиска да декларира ангажимента си да действа независимо в полза на обществения интерес и да декларира всички интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта му.

Процедура за кандидатстване

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака).

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас относно състоянието на Вашата кандидатура.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Краен срок

Крайният срок за регистрация е 27 ноември 2018 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията си в срок. Настоятелно ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате — натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След изтичане на срока за подаване на регистрациите повече няма да имате възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на различните комисии за подбор е поверителна. На кандидатите и на всяко друго лице, действащо от тяхно име, се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членове на тези комисии. Всички запитвания трябва да бъдат адресирани до секретариата на съответната комисия.

Защита на личните данни

Комисията гарантира, че личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на ЕС и за свободното движение на такива данни (15). Това важи особено за поверителността и сигурността на тези данни.


(1)  Управлението на персонала и финансите на Агенцията се урежда от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза (1962R0031) и съответно от Решение № УС/2014/1 РП на управителният съвет на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) относно финансовия регламент, приложим за Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност.

(2)  Професионалният опит се взема предвид, считано от датата, на която лицето отговаря на минималните квалификации за назначаване. Всеки период, може да се брои само веднъж (за да се изчислят като допустими, годините на обучение или професионален опит, подлежащи на отчитане, не трябва да се припокриват с други периоди на обучение или професионален опит). Професионални дейности на непълно работно време ще се изчисляват пропорционално на базата на удостоверения процент от часове работа на пълно работно време.

(3)  В автобиографията си кандидатите трябва да посочат за всичките години, през които са придобили управленски опит: 1) наименованието и задачите на заеманите ръководни длъжности; 2) броя на подчинените служители; 3) размера на управлявания бюджет; 4) броя йерархични нива над и под длъжността; и 5) броя длъжности на еквивалентно ниво.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EN

(5)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:BG:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Освен ако съответният член на Комисията не е делегирал тази задача на друг член на Комисията в съответствие с Решението на Комисията от 5 декември 2007 г. (PV(2007) 1811).

(8)  Комисиите за подбор ще гарантират, че не се предоставя неправомерно предимство на кандидатите, чийто майчин език е един от тези езици.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN

(10)  Европейският парламент и Съвета на ЕС понастоящем обсъждат предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“). Предложението на Комисията е да се запази договореността за седалището в съответствие Решение 2004/97/ЕО/Евратом относно местоположението на някои служби и агенции на Европейския съюз, а така също и продължителността на мандата на изпълнителния директор в съответствие с Регламент (ЕС) № 526/2013 относно ENISA, който понастоящем е в сила.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN

(12)  Корекционният коефициент, приложим към възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз за Гърция, е определен на 79,9 %, считано от 1 юли 2017 г. Този коефициент подлежи на годишно преразглеждане.

(13)  ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41.

(14)  ОВ L 29, 3.2.2004 г., стр. 15.

(15)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.