28.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 225/53


Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г.

(Решение за изпълнение С(2018) 568 на Комисията)

(2018/C 225/06)

С настоящото генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя следните четири покани за представяне на предложения с оглед отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в работната програма за 2018 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г.

Очакват се предложения по следните четири покани:

 

CEF-TC-2018-4: Електронно здравеопазване

 

CEF-TC-2018-4: Електронни обществени поръчки

 

CEF-TC-2018-4: Европейски портал за електронно правосъдие

 

CEF-TC-2018-4: Онлайн решаване на спорове (ОРС)

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените четири покани е 12,4 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията по тези четири покани е 22 ноември 2018 г.

Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals