19.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/6


Покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г.

(Решение за изпълнение C(2018) 1615 на Комисията)

(2018/C 103/07)

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана:

 

CEF-Energy-2018-1

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, е 200 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 26 април 2018 г.

Пълният текст на поканата за представяне на предложения е публикуван на уебстраницата на поканата:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals