28.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 368/6


Покани за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма за 2018—2020 г. към рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) и по работната програма за 2018 г. към програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.), допълваща „Хоризонт 2020“

(2017/C 368/05)

Настоящото известие се отнася до обявяването на покани за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма за 2018—2020 г. към рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) и по работната програма за 2018 г. към програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.), допълваща „Хоризонт 2020“.

С решения C(2017) 7123 и C(2017) 7124 от 27 октомври 2017 г. Комисията прие две работни програми, които включват покани за представяне на предложения и свързани дейности.

Те зависят от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за съответните години от бюджетния орган, или — ако бюджетът за конкретна година не бъде приет — на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.

Въпросните работни програми, които включват предвидените крайни срокове и бюджет за дейностите, са достъпни на уебсайта на портала за участниците (http://ec.europa.eu/research/participants/portal), заедно с информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указания за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Цялата тази информация ще бъде актуализирана, когато е необходимо, на същия портал за участниците.

На този етап предложения могат да бъдат представяни само по теми, за които е отбелязано „2018“ в показваните в портала за участници покани за представяне на предложения. На по-късен етап ще се даде информация кога могат да бъдат представени предложения по теми, за които е отбелязано „2019“ и „2020“ на портала за участниците.