16.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 81/8


Покана за представяне на кандидатури 2017 г.

Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 81/08)

Днес се публикува поканата за представяне на кандидатури „Здраве – 2017 г.“ в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) (1)

Настоящата покана съдържа следните части:

Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти

Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за функционирането на неправителствени организации (безвъзмездни средства за оперативни разходи)

Крайните срокове за подаване на предложения онлайн са, както следва: 15 юни 2017.

Цялата информация, включително Решението на Комисията от 26 януари 2017 г. относно приемане на работна програма за 2017 г. за изпълнение на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) и относно подбора, отпускането и други критерии за финансово подпомагане на действията по тази програма, могат да се намерят на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Сhafea) на:

http://ec.europa.eu/chafea/


(1)  Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 1).