2.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 33/4


СПЕЦИФИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/03/2017

Харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г.

(2017/C 33/04)

1.   Въведение

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО ( Официален вестник на Европейския съюз L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

2.   Цели и описание

Хартата за висше образование „Еразъм“ предоставя общата рамка за качество във връзка с дейностите по европейско и международно сътрудничество, които могат да бъдат провеждани в рамките на програмата от дадено висше учебно заведение. Удостояването с харта за висше образование „Еразъм“ е предварително условие за всички висши учебни заведения, намиращи се в посочените по-долу държави и желаещи да кандидатстват и участват в мобилност с учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на програмата. За висшите учебни заведения, намиращи се в други държави, не се изисква харта за висше образование „Еразъм“, а рамката за качество ще бъде създадена посредством междуинституционални споразумения между висшите учебни заведения. Хартата се предоставя за целия период на действие на програмата. Изпълнението на хартата за висше образование „Еразъм“ ще бъде наблюдавано, като нарушаването на който и да е от заложените в нея принципи и ангажименти може да доведе до отнемането от Европейската комисия.

3.   Допустими кандидати

Висшите учебни заведения, установени в една от следните държави, имат право да кандидатстват за харта за висше образование „Еразъм“:

държавите членки на Европейския съюз:

държавите от ЕАСТ-ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), бивша югославска република Македония и Турция.

Националните органи определят сред кандидатите, висшите учебни заведения (1), които имат право да участват на своите територии в мобилност с учебна цел на физически лица и/или в сътрудничество за иновации и добри практики в рамките на програмата.

4.   Срок за подаване на кандидатурите и ориентировъчна дата за публикуване на резултатите от подбора

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 31 март 2017 г.

Ориентировъчната дата за публикуване на резултатите от подбора е 1 октомври 2017 г.

5.   Повече информация

Информация за програмата може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Кандидатурите се подават в съответствие с насоките, предоставени от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и достъпни на адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2018_en


(1)  „Висша учебна институция“ според дефиницията в член 2 на правната основа за приложението на програмата Еразмус+ е, както следва:

а)

всеки вид висша учебна институция, която в съответствие с националното право или практика предлага признати степени или други признати квалификации за висше образование, без значение как се наричат тази институция;

б)

всяка институция, която в съответствие с националното право или практика предлага професионално образование или обучение на ниво висше образование.