12.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 9/7


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2017 г.

ОБИКНОВЕНИ ПРОГРАМИ

Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(2017/C 9/06)

1.   Контекст и цел на настоящата покана за представяне на предложения

1.1.   Мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти

На 22 октомври 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) № 1144/2014 за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (1). Този регламент се допълва от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията (2), а правилата за прилагането му са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията (3).

Общата цел на мерките за информиране и насърчаване е да се подобри конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Съюза.

Специфичните цели на мерките за информиране и насърчаване са:

а)

повишаване на осведомеността относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и относно високите стандарти, приложими към производствените методи в Съюза;

б)

повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза и подобряване на репутацията им както в рамките на Съюза, така и извън него;

в)

повишаване на осведомеността за схемите за качество на Съюза и на тяхната разпознаваемост;

г)

увеличаване на пазарния дял на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза, като се обръща специално внимание на онези пазари в трети държави, които имат най-голям потенциал за растеж;

д)

възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми.

1.2.   Годишната работна програма на Комисията за 2017 г.

Годишната работна програма на Комисията за 2017 г., приета с решение за изпълнение (4) на 9 ноември 2016 г., съдържа подробна информация за отпускането на съфинансиране и за приоритетите за действия при предложенията за обикновени и многонационални програми на вътрешния пазар и в трети държави. Програмата се намира на следния адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3.   Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните

На Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (наричана по-долу Chafea) е възложено от страна на Европейската комисия управлението на някои части от свързаните със селскостопанските продукти мерки за информиране и насърчаване, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, включително оценката на обикновените програми.

1.4.   Настоящата покана за представяне на предложения

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до изпълнението на обикновени програми в рамките на раздели 1.2.1.1 и 1.2.1.2 от приложение I към годишната работна програма за 2017 г. във връзка с действия по тематични приоритети 1 и 2, а именно обикновени програми на вътрешния пазар и в трети държави.

2.   Цел(и) – Теми – Приоритети

В раздели 1.2.1.1 и 1.2.1.2 от приложение I към годишната работна програма за 2017 г. са описани тематичните приоритети за действия, подлежащи на съфинансиране чрез настоящата покана за представяне на предложения (вж. също раздел 6.2 по-долу — „Допустими дейности“). За финансиране ще се разглеждат само предложения, които пряко отговарят на темата и описанието, дадени в този раздел на годишната работна програма. Така с настоящата покана за представяне на предложения се обявяват осем (8) теми за предложения. Кандидатурите, подадени съгласно настоящата покана за представяне на предложения, трябва да попадат в обхвата на една от тези приоритетни теми. Възможно е предлагащата организация да подаде няколко кандидатури за различни проекти в рамките на една и съща приоритетна тема. Възможно е също да бъдат подадени няколко кандидатури за различни проекти в рамките на различни приоритетни теми.

3.   График

Крайният срок за кандидатстване е 20 април 2017 г., 17:00 ч. CET (Централноевропейско време).

 

Етапи

Дата и час или ориентировъчен период

а)

Публикуване на поканата

12.1.2017 г.

б)

Краен срок за кандидатстване

20.4.2017 г.

в)

Период на оценяване (ориентировъчно)

21.4—31.8.2017 г.

г)

Вземане на решение от Комисията (ориентировъчно)

октомври 2017 г.

д)

Информация за кандидатите (ориентировъчно)

октомври 2017 г.

е)

Подписване на договора с държавата членка (ориентировъчно)

януари 2018 г.

ж)

Начална дата на действието (ориентировъчно)

> 1.1.2018 г.

4.   Наличен бюджет

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на действия в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, според прогнозната оценка възлиза на 85 500 000 EUR. Ориентировъчните суми, които са на разположение за всяка тема, са посочени в таблицата „Допустими дейности“ в точка 6 по-долу.

Тази сума зависи от наличието на бюджетни кредити след приемането на бюджета за 2018 г. от бюджетния орган на ЕС или предвиденото в т.нар. „временни суми от една дванадесета“. Тази сума зависи също така от наличието на бюджетни кредити за следващите 3 години, като се има предвид едногодишният характер на бюджетните кредити.

Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

5.   Изисквания за допустимост

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени не по-късно от крайния срок за кандидатстване, посочен в раздел 3.

Кандидатурите трябва да се подават онлайн от координатора чрез портала за участници (електронна система за кандидатстване, която се намира на адрес: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

При неспазване на горните изисквания кандидатурата ще бъде отхвърлена.

Предложенията могат да се подават на всеки от официалните езици на Европейския съюз. Въпреки това при изготвянето на своите предложения кандидатите следва да имат предвид, че договорите ще се управляват от държавите членки. Следователно кандидатите се приканват да подават предложенията си на езика (езиците) на държавата членка на произход на предлагащата организация или организации, освен ако съответната държава членка е изразила съгласието си да подпише договора на английски език (5). С цел да се улесни прегледът на предложенията от независими експерти, които предоставят техническа информация за оценката, е за предпочитане, ако предложението е написано на друг официален език на ЕС, то да се придружава от превод на техническата част (част Б) на английски език.

6.   Критерии за допустимост

6.1.   Допустими кандидати

Както се посочва в член 131, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, предложения за обикновени програми могат да подават само юридически лица или други субекти, които нямат правосубектност съгласно приложимото национално право, при условие че техните представители имат право да поемат правни задължения от името на субекта и предоставят гаранции за защита на финансовите интереси на Съюза, равностойни на гаранциите, предоставени от юридическите лица.

По-конкретно ще се приемат кандидатури от следните организации и органи, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1144/2014:

i)

браншови или междубраншови организации, установени в държава членка и представителни за съответния сектор или сектори в тази държава членка, и по-специално междубраншовите организации, посочени в член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и групите по смисъла на определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, при условие че те са представителни за наименование, което е защитено съгласно втория Регламент и е обхванато от програмата;

ii)

организации на производители или асоциации на организации на производители, посочени в членове 152 и 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са признати от държава членка; или

iii)

органи на хранително-вкусовия сектор, чиято цел и дейност са да предоставят информация за селскостопанските продукти и да ги промотират и съответната държава членка е възложила ясно определени задачи, свързани с обществени услуги в тази област; тези органи трябва да са законно създадени във въпросната държавата членка най-малко две години преди датата на поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2.

Горепосочените предлагащи организации могат да представят предложение, при условие че те са представителни за съответния сектор или продукт, като предложението трябва да отговаря на условията, посочени в член 1, параграф 1 или член 1, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 г., а именно:

i)

браншова или междубраншова организация, установена в държава членка, посочена съответно в член 7, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 1144/2014 се смята за представителна за сектора, за който се отнася програмата:

когато представлява най-малко 50 % като дял от броя на производителите или 50 % от обема или стойността на предлаганата на пазара продукция от съответния продукт или продукти или съответния сектор в съответната държава членка; или

когато е междубраншова организация, призната от държавата членка в съответствие с член 158 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и Съвета или член 16 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и Съвета;

ii)

група, определена в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и Съвета и посочена в член 7, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 1144/2014, се смята за представителна за наименование, което е защитено съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 и е обхванато от програмата, когато представлява най-малко 50 % от обема или стойността на предлаганата на пазара продукция от продукта или продуктите, чието наименование е защитено;

iii)

организация на производители или асоциация на организации на производители, посочена в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1144/2014, се смята за представителна за продукта или продуктите или за сектора, за който се отнася програмата, когато е призната от държавата членка в съответствие с член 154 или 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или с член 14 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

iv)

орган на хранително-вкусовия сектор, посочен в член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1144/2014, е представителен за сектора или секторите, за които се отнася програмата, чрез присъствието на представители на този продукти или продукти или на този сектор сред неговите членове.

Чрез дерогация от подточки i) и ii) по-горе могат да бъдат приети по-ниски прагове, ако в представеното предложение предлагащата организация докаже наличието на специални обстоятелства, включително доказателства относно структурата на пазара, които биха обосновали третирането на предлагащата организация като представителна за съответния продукт или продукти или на този сектор.

Предложения могат да подават една или няколко предлагащи организации от една и съща държава – членка на ЕС.

Допустими са само кандидатури от субекти, установени в държави – членки на ЕС.

Субекти, които не са допустими: кандидати, които вече получават финансиране от Съюза за същите мерки за информиране и насърчаване, представляващи част от предложението (предложенията) им, не са допустими за финансиране на тези мерки от Съюза в рамките на Регламент (ЕС) № 1144/2014.

За оценка на допустимостта на кандидатите се изискват следните придружаващи документи:

частноправни субекти: извлечение от регистрацията, копие от устава или извлечение от търговския регистър или регистъра на сдруженията,

публичноправни субекти: копие от постановлението или решението за създаване на публичното дружество или друг официален документ, с който е създаден публичноправният субект,

субекти без правосубектност: документи, доказващи, че представителят(ите) на тези субекти е (са) упълномощен(и) да поема(т) правни задължения от тяхно име,

документи, доказващи, че кандидатът отговаря на критериите за представителност, посочени в член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията.

6.2.   Допустими дейности

Предложенията трябва да отговарят на критериите за допустимост, изброени в приложение II към годишната работна програма, а именно:

а)

предложенията могат да обхващат само продуктите и схемите, изброени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1144/2014;

б)

предложенията трябва да гарантират изпълнение на мерките чрез прилагащи организации, както е посочено в член 13 от Регламент (ЕС) № 1144/2014. Предлагащите организации трябва да избират прилагащи организации за програмите, като осигуряват най-доброто съотношение между качество и цена и липсата на конфликт на интереси (вж. член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията и раздел 11.1, буква д) от поканата за представяне на предложения). Предлагащата организация се задължава прилагащата организация за програмата да бъде избрана най-късно преди подписването на договора (вж. член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията);

в)

ако предлагащата организация предложи да изпълни самостоятелно някои части от предложението, тя гарантира, че разходите за мярката, която възнамерява да изпълни самостоятелно, не надхвърлят нормалните пазарни равнища;

г)

предложенията трябва да съответстват на правото на Съюза за съответните продукти и на всички условия, описани в член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията;

д)

ако отправяното послание е свързано с информация относно въздействието върху здравето, предложенията трябва да отговарят на правилата, посочени в член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията;

е)

ако в предложението се предлага обозначаване на произхода или на търговски марки, предложението трябва да отговаря на правилата, посочени в глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията.

С оглед оценяване на допустимостта на планираните дейности трябва да бъде предоставена следната информация:

предложенията, обхващащи национални схеми за качество, трябва да включват документи или препратки към обществено достъпни източници, които доказват, че схемата за качество е призната в държавата членка;

предложенията, чиято цел е вътрешният пазар и които носят послание за правилни хранителни практики или отговорна консумация на алкохол, трябва да опишат как предложената програма и нейното(ите) послание(я) отговарят на съответните национални правила в областта на общественото здраве в държавата членка, в която ще бъде изпълнявана програмата. Обосновката трябва да включва препратки или документи в подкрепа на твърдението.

Освен това предложението трябва да отговаря и на един от тематичните приоритети, изброени в годишната работна програма за 2017 г., за обикновените програми. По-долу са дадени откъси от годишната работна програма за 2017 г., в които са изложени подробно 8-те теми, за които може да се кандидатства. В текста се описват темата, съответната предвидена сума, целите и очакваните резултати.

Действия по тематичен приоритет 1: обикновени програми на вътрешния пазар

Теми

Обща предвидена сума

Приоритети на годината, преследвани цели и очаквани резултати

Тема 1 — Програми за информиране и насърчаване, насочени към повишаване на осведомеността за определените в член 5, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1144/2014 схеми за качество на Съюза и на тяхната разпознаваемост.

12 375 000 EUR

Целта е да се повиши осведомеността за схемите за качество на Съюза и тяхната разпознаваемост:

а)

схеми за качество: защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) и незадължителни термини за качество;

б)

метод на биологично производство;

в)

логото (графичният символ) за висококачествени селскостопански продукти, специфични за най-отдалечените региони на Съюза.

Програмите за информиране и насърчаване, насочени към схеми за качество на Съюза, следва да бъдат основен приоритет на вътрешния пазар, тъй като тези схеми предоставят на потребителите гаранции относно качеството и характеристиките на продукта или използвания производствен процес, осигуряват добавена стойност за съответните продукти и подобряват възможностите за тяхната пазарна реализация.

Един от очакваните резултати е да се повишат равнищата на разпознаваемост на логото, свързано със схемите за качество на Съюза, от страна на европейските потребители, като се знае, че според специалния брой на Евробарометър (бр. 440) само 20 % от европейските потребители разпознават логата на продуктите със защитено наименование за произход (ЗНП), 17 % на тези със защитено географско указание (ЗГУ) и 15 % на храните с традиционно специфичен характер, които са основните схеми за качество на Съюза. Освен това само 23 % от европейските потребители разпознават логото за органично земеделие.

Очакваното крайно въздействие е да се повишат конкурентоспособността и потреблението на хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти на Съюза, регистрирани по схема за качество на Съюза, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял.

Тема 2 — Програми за информиране и насърчаване, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските методи в Съюза и характеристиките на европейските селскостопански и хранителни продукти, и схеми за качество, съгласно определението в член 5, параграф 4, буква г) на Регламент (ЕС) № 1144/2014

10 125 000 EUR

Целта е да се изтъкнат особените характеристики на селскостопанските производствени методи в Съюза, по-специално от гледна точка на безопасността на храните, проследимостта, автентичността, етикетирането, аспектите, свързани с хранителната стойност и опазването на здравето (включително правилни хранителни практики и отговорна консумация на допустими алкохолни напитки), хуманното отношение към животните, опазването на околната среда и устойчивостта, както и характеристиките на селскостопанските и хранителните продукти, по-специално от гледна точка на тяхното качество, вкус, разнообразие или традиции.

Очакваното въздействие е да се повиши осведомеността на европейските потребители относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и да се повишат конкурентоспособността и потреблението на съответните продукти на хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти на Съюза, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял.


Действия по тематичен приоритет 2: обикновени програми в трети държави  (6)

Теми

Обща предвидена сума

Приоритети на годината, преследвани цели и очаквани резултати

Тема 3 (*1) — Програми за информиране и насърчаване, насочени към една или няколко от следните държави: Китай (вкл. Хонконг и Макао), Япония, Южна Корея, Тайван, югоизточен азиатски регион или Индия

14 750 000 EUR

Програмите за информиране и насърчаване следва да са насочени към една или няколко държави, определени в съответната тема.

Целите на тези програми следва да отговарят на общите и специфичните цели, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1144/2014.

Очакваното крайно въздействие е да се повишат конкурентоспособността и потреблението на хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти на Съюза, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял в тези държави, към които са насочени програмите.

Тема 4 (*1) — Програми за информиране и насърчаване, насочени към една или няколко от следните държави: САЩ, Канада или Мексико.

11 600 000 EUR

Тема 5 (*1) — Програми за информиране и насърчаване, насочени към една или няколко държави от Африка, Близкия изток (*2), Иран или Турция.

8 450 000 EUR

Тема 6 (*1) — Програми за информиране и насърчаване, насочени към географски райони, различни от посочените в теми 3, 4 и 5.

11 600 000 EUR

Тема 7 — Програми за информиране и насърчаване във връзка с млечните продукти, продуктите от свинско месо или комбинация от двете, с насоченост към която и да е трета държава.

Допустимите продукти по тази тема са посочените съответно в част ХVII на Приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и Съвета (*3) за продукти от свинско месо и част ХVI на Приложение I към същия Регламент за мляко и млечни продукти.

12 600 000 EUR

Тема 8 — Програми за информиране и насърчаване във връзка с продуктите от говеждо месо с насоченост към която и да е трета държава.

Допустимите продукти по тази тема са посочените в част ХV от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и Съвета.

4 000 000 EUR

Ако предлагаща организация иска да постигне насоченост към няколко от приоритизираните региони в трети държави в една програма, тя следва да подаде няколко кандидатури (по една за всяка тема). Като друга възможност организацията би могла да кандидатства също по темата „Програми за информиране и насърчаване, насочени към други географски райони“. Тази тема се отнася за географските райони, които не са включени в теми от 3 до 5, но може да се отнася и за комбинация от няколко приоритизирани региона, включени в теми от 3 до 5.

Видове допустими дейности

Действията за информиране и насърчаване могат по-специално да се състоят от следните дейности, които са допустими в рамките на настоящата покана за представяне на предложения:

1.

Управление на проект

2.

Връзки с обществеността

Дейности по връзки с обществеността

Медийни прояви

3.

Уебсайт, социални медии

Създаване, актуализация и поддръжка на уебсайт

Социални медии (създаване на профили, редовни публикации)

Други (мобилни приложения, платформи за електронно учене, уеб семинари и др.)

4.

Реклама

Печатна реклама

Телевизионна реклама

Радиореклама

Онлайн реклама

Външна реклама

Кинореклама

5.

Инструменти за комуникация

Публикации, медийни пакети, рекламни стоки

Рекламни клипове

6.

Мероприятия

Щандове на търговски изложения

Семинари, работни заседания, среща между стопански субекти (B2B), обучения за търговия/готвачи, дейности в училищата

Седмици на ресторантите

Спонсорство на прояви

Учебни пътувания в Европа

7.

Промоция в търговския обект

Дни за дегустация

Други: промоция в публикации на търговците на дребно, реклама в търговския обект

Период на изпълнение

Съфинансираното действие (програми за информиране/насърчаване) се изпълнява за период от най-малко една, но не повече от три години.

В предложенията следва да се уточни продължителността на действието.

7.   Критерии за изключване

7.1.   Изключване от участие

Кандидатите ще бъдат изключени от участие в процедурата по поканата за представяне на предложения, ако се намират в някое от положенията, налагащи изключване (7):

а)

икономическият оператор е обявен в несъстоятелност, обект е на процедура по несъстоятелност или ликвидация, когато активите му се управляват от ликвидатор или синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите си, когато стопанската му дейност е прекратена или когато е в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови разпоредби;

б)

установено е с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е нарушил задълженията си по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски в съответствие с правото на държавата, в която е установен, с това на държавата, в която се намира възлагащият орган, или това на държавата на изпълнение на договора;

в)

установено е с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е виновен за тежко професионално нарушение, като е нарушил приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, или като е имал неправомерно поведение, което се отразява върху професионалната му благонадеждност, ако това поведение показва умисъл или груба небрежност, и се изразява по-специално в едно от следните действия:

i)

чрез измама или по небрежност предоставя невярна информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на изпълнението на критериите за подбор, или при изпълнението на договор,

ii)

договаря се с други икономически оператори с цел нарушаване на конкуренцията,

iii)

нарушава правата на интелектуална собственост,

iv)

прави опити за повлияване на процеса на вземане на решение на възлагащия орган по време на процедурата за възлагане,

v)

прави опити да получи поверителна информация, която може да му осигури неправомерни предимства в процедурата за възлагане;

г)

установено е с окончателно съдебно решение, че икономическият оператор е виновен за което и да е от следните деяния:

i)

измама по смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, приета с акт на Съвета от 26 юли 1995 г. (8),

ii)

корупция съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите – членки на Европейския съюз, приета с акт на Съвета от 26 май 1997 г. (9), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета (10), както и корупция съгласно определението в правото на държавата, в която се намира възлагащият орган, или на държавата, в която икономическият оператор е установен, или на държавата на изпълнение на договора,

iii)

участие в престъпна организация по смисъла на член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета (11),

iv)

изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12),

v)

терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности, по смисъла съответно на членове 1 и 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета (13), или подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на такива престъпления, както са посочени в член 4 от същото решение,

vi)

детски труд и други форми на трафик на хора по смисъла на член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (14);

д)

икономическият оператор е показал значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнението на договор, финансиран от бюджета, което е довело до преждевременното му прекратяване или до прилагането на обезщетения за загуби и пропуснати ползи или други договорни санкции, или което е било разкрито вследствие на проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредител с бюджетни кредити, OLAF или Сметната палата;

е)

установено е с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е извършил нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета.

7.2.   Изключване от отпускане на безвъзмездни средства

Кандидатите ще бъдат изключени от отпускането на съфинансиране, ако по време на процедурата за отпускане на безвъзмездни средства те попадат в едно от положенията, описани в член 107 от Финансовия регламент:

а)

намират се в положение, налагащо изключване, установено в съответствие с член 106 от Финансовия регламент;

б)

представили са невярна информация, която се изисква като условие за участие в процедурата, или не са представили тази информация в процедурата за отпускане на безвъзмездни средства.

За да докаже спазването на критериите във връзка с изключването, кандидатът трябва да постави отметка в съответното квадратче, когато кандидатства онлайн. Ако бъдат избрани за съфинансиране, всички бенефициери трябва да подпишат клетвена декларация, удостоверяваща, че не се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1 и членове 107—109 от Финансовия регламент. Кандидатите трябва да следват инструкциите, намиращи се на портала за участници.

8.   Критерии за подбор

8.1.   Финансов капацитет

Кандидатите трябва да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансиране, за да поддържат дейността си през целия период на изпълнение на действието и да участват във финансирането му.

Финансовият капацитет на всички кандидати ще се оценява в съответствие с изискванията на Финансовия регламент № 966/2012. Тази оценка няма да се извърши, ако:

поисканото от кандидата финансово участие на ЕС е в размер ≤ 60 000 EUR;

кандидатът е публичен орган.

Придружаващите документи, които трябва да бъдат приложени към онлайн кандидатурата, за да може да се извърши оценка на финансовия капацитет, включват:

годишния отчет (включително счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите) за последната финансова година, за която са приключени сметките (за новосъздадени субекти се представя бизнес план, който да замени отчета);

предварително попълнен формуляр за финансова жизнеспособност, в който се обобщават необходимите данни от годишния отчет, допринасящи за оценяване на финансовия капацитет на кандидата.

Освен това, за координатор или друг бенефициер, който иска финансово участие на ЕС в размер ≥ 750 000 EUR (праг, приложим за всеки отделен бенефициер):

одитен доклад, изготвен от одобрен външен одитор, в който са заверени отчетите за последната налична финансова година. Тази разпоредба не се прилага по отношение на публичните органи.

8.2.   Оперативен капацитет

Кандидатите трябва да разполагат с професионалните умения и квалификации, необходими за изпълнение на действието.

Като доказателство трябва да се предостави следната информация в част Б от предложението:

общи профили (квалификации и опит) на персонала на кандидата, носещ основната отговорност за управлението и изпълнението на предлаганото действие,

доклад за дейността на предлагащата(ите) организация(и) или описание на дейностите, осъществени във връзка с дейностите, които са допустими за съфинансиране, както е описано в точка 6 (по-горе).

В случаите, когато предлагащите организации предложат да изпълнят някои части от предложението, трябва да се представят доказателства, че тези организации имат поне тригодишен опит в изпълнението на мерки за информиране и насърчаване.

9.   Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Част Б от кандидатурата служи за оценяване на предложението въз основа на критериите за отпускане на безвъзмездни средства.

По принцип се очаква проектите да имат ефективна управленска структура, ясна стратегия и точно описание на очакваните резултати.

Съдържанието на всяко предложение ще се оценява въз основа на следните критерии и подкритерии:

Критерии

Максимален брой точки

Праг

1.

Измерение на равнището на Съюза

20

14

2.

Техническо качество на проекта

40

24

3.

Качество на управлението

10

6

4.

Бюджет и ефективност на разходите

30

18

ОБЩО

100

62

Предложения, които попадат под общия и/или индивидуалните прагове, обявени по-горе, се отхвърлят.

При оценяване на всеки от основните критерии за отпускане на безвъзмездни средства се вземат предвид следните подкритерии:

1.

Измерение на равнището на Съюза:

а)

уместност на предлаганите мерки за информиране и насърчаване спрямо приоритетите, целите и очакваните резултати, обявени по горепосочения тематичен приоритет, целите, посочени в член 3 на същия Регламент, както и спрямо приоритетите, целите и очакваните резултати, обявени по съответния тематичен приоритет;

б)

послание на кампанията на равнището на Съюза;

в)

въздействие на проекта на равнището на Съюза.

2.

Техническо качество на проекта

а)

качество и уместност на пазарния анализ;

б)

пригодност на програмната стратегия, цели и основни послания;

в)

подходящ избор на дейности спрямо целите и програмната стратегия, балансирана комуникационна стратегия, синергия между дейностите;

г)

подробно описание на дейностите;

д)

качество на предлаганите методи и показатели за оценка.

3.

Качество на управлението

а)

организация на проекта и управленска структура;

б)

механизми за контрол на качеството и управление на риска.

4.

Бюджет и ефективност на разходите

а)

Възвръщаемост на инвестициите

б)

подходящо разделяне на бюджета в зависимост целите и от обема на дейностите;

в)

съгласуваност между прогнозните разходи и очакваните резултати;

г)

реалистична прогнозна оценка на човекодните за дейностите, изпълнявани от предлагащата организация, включително разходите за координация на проекта.

След оценяването всички допустими предложения се класират според общия брой набрани точки. Предложението или предложенията с най-голям брой точки ще получат съфинансиране в зависимост от бюджетната наличност.

За всяка от приоритетните теми, изброени в раздел 6.2 от настоящата покана за представяне на предложения, се съставя отделен списък с класация.

Ако на последно място в един и същи списък с класирани предложения има две (или повече) предложения с еднакъв брой точки, тогава се избира предложението (предложенията), което (които) дава(т) възможност за най-голяма диверсификация от гледна точка на продукти или целеви пазари. Това означава, че между двете ex aequo предложения Комисията избира първо предложението, чието съдържание (първо — от гледна точка на продукти, второ — от гледна точка на целеви пазар) все още не е представено в списъка с класацията. Ако този критерий не е достатъчен за разграничаване между предложенията, тогава Комисията избира първо програмата, която е получила най-голям брой точки по индивидуалните критерии за отпускане на безвъзмездни средства. Тя ще сравни първо точките по „Измерение на равнището на Съюза“, после по „Техническо качество“ и накрая по „Бюджет и ефективност на разходите“.

10.   Правни задължения

След оценяването Chafea съставя списък с препоръчваните за финансиране предложения, класирани според общия брой набрани точки.

Съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1144/2014 Европейската комисия приема акт за изпълнение, с който определя избраните обикновени програми, евентуалните изменения, които да бъдат направени в тях, и съответните бюджети (решение за отпускане на средства).

В това решение на Комисията се изброяват избраните програми, одобрени да получат финансово участие от Съюза съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1144/2014. Адресати на това решение са компетентните държави членки. Съответните държави членки отговарят за правилното изпълнение на избраните обикновени програми и за съответните плащания.

Веднага след като Комисията приеме този акт за изпълнение, тя предава копия от избраните програми на съответните държави членки. Държавите членки незабавно информират съответните предлагащи организации дали кандидатурите им са приети.

Държавите членки сключват договори за изпълнение на програмите с избраните предлагащи организации в съответствие с изискванията, посочени в член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията. В договора се уточняват по-специално условията и равнището на финансиране, както и задълженията на страните.

11.   Финансови разпоредби

11.1.   Общи принципи

а)

Некумулативно отпускане

Всяко действие може да получи само една сума безвъзмездни средства от бюджета на ЕС.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да бъдат финансирани два пъти от бюджета на Съюза.

Кандидатите посочват източниците и размерите на финансирането от Съюза, което е получено или поискано за същото действие или част от действие или за своето функциониране (безвъзмездни средства за оперативни разходи), както и всяко друго финансиране, което е получено или поискано за същото действие.

б)

Забрана за отпускане със задна дата

Безвъзмездни средства не се отпускат със задна дата за вече приключили действия.

в)

Съфинансиране

Съфинансиране означава, че ресурсите, които са необходими за изпълнение на действието, не се осигуряват изцяло от безвъзмездните средства от ЕС.

Останалата част от разходите е изцяло за сметка на предлагащата организация.

Допускат се финансови вноски за бенефициера, направени от негови членове, когато ще се използват специално за покриване на разходи, които са допустими по действието, те се разглеждат като приходи.

г)

Балансиран бюджет

Прогнозният бюджет на действието трябва да се представи в част А от формуляра за кандидатстване. В него приходите и разходите трябва да са балансирани.

Бюджетът се изготвя в евро.

Кандидатите, предвиждащи разходи, които няма да бъдат направени в евро, се приканват да използват обменния курс, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

д)

Договори за изпълнение/възлагане на подизпълнител

Когато изпълнението на действието изисква възлагане на обществени поръчки (договори за изпълнение), бенефициерът трябва да възложи договора на икономически най-изгодната оферта или на офертата с най-ниска цена (в зависимост от случая), като се избягват конфликти на интереси и документацията се запазва за случай на одит.

Когато предлагащата организация е публичноправна организация по смисъла на член 2, параграф 1, точка 4 от Директива 2014/24/ЕС, тя трябва да избира подизпълнителите в съответствие с националното законодателство, транспониращо посочената директива.

Възлагането на подизпълнител, т.е. възлагането за външно изпълнение на конкретни задачи или дейности, които представляват част от описаното в предложението действие, трябва да отговаря на условията, приложими за всеки договор за изпълнение (както е уточнено по-горе), а освен това и на следните условия:

то трябва да е обосновано с оглед на естеството на действието и това, което е необходимо за неговото изпълнение,

то трябва да е ясно посочено в техническата и във финансовата част на предложението.

е)

Възлагане за подизпълнение на субекти, които имат структурна връзка с бенефициера

Договори за подизпълнение могат да се възлагат и на субекти, които имат структурна връзка с бенефициера, но само ако цената се ограничава до действителните разходи, направени от субекта (т.е. без марж на печалба).

Задачите, които ще се изпълняват от тези субекти, трябва ясно да се посочат в техническата част на предложението.

11.2.   Форми на финансиране

Съфинансирането е под формата на възстановяване на разходите за определен дял от действително направените допустими разходи; в него ще се включва и единна ставка, покриваща непреките разходи (равна на 4 % от допустимите разходи за персонал), свързани с изпълнението на действието (15).

Максимален размер на поисканата сума

Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до следния максимален процент на съфинансиране:

за обикновените програми на вътрешния пазар: 70 % от допустимите разходи по програмата;

за обикновените програми в трети държави: 80 % от допустимите разходи по програмата;

за обикновените програми на вътрешния пазар на бенефициер, установен в държави членки, които на 1 януари 2014 г. или след тази дата получават финансова помощ в съответствие с членове 136 и 143 от ДФЕС (16): 75 % от допустимите разходи по програмата;

за обикновените програми в трети държави на бенефициер, установен в държави членки, които на 1 януари 2014 г. или след тази дата получават финансова помощ в съответствие с членове 136 и 143 от ДФЕС: 85 % от допустимите разходи по програмата.

Последните два посочени процентни дяла се прилагат по отношение на програмите, във връзка с които Комисията е взела решение преди датата, от която съответната държава членка представа да получава такава финансова помощ.

Следователно част от общия размер на допустимите разходи, включени в прогнозния бюджет, трябва се финансира от източници, различни от безвъзмездните средства от ЕС (принцип на съфинансиране).

Допустими разходи

Допустими разходи са разходите, които са действително направени от бенефициера на безвъзмездните средства и отговарят на всички критерии, посочени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията.

Недопустими разходи

Недопустими разходи са разходите, които не отговарят на условията, посочени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията, и по-специално:

приходи от инвестиции;

дългове и разходи по обслужване на дългове;

провизиите за загуби или дългове;

дължими лихви;

лоши дългове;

загуби от обменни курсове;

разходите за преводи от страна на Комисията, начислени от банката на бенефициера;

разходите, декларирани от бенефициера и покрити по линия на друго действие, за което се получават безвъзмездни средства от Европейския съюз; По-специално, непреките разходи не са допустими в рамките на безвъзмездни средства за действие, отпуснати на бенефициер, който по време на същия период вече получава безвъзмездни средства за оперативни разходи, финансирани от бюджета на Съюза;

вноски в натура;

прекомерни или неразумни разходи;

подлежащ на приспадане ДДС;

разходи, направени при временното спиране на изпълнението на действието.

Изчисляване на окончателния размер на безвъзмездните средства

Окончателният размер на безвъзмездните средства се изчислява след приключването на програмата, при одобряване на искането за плащане.

„Окончателният размер на безвъзмездните средства“ зависи от действителната степен на изпълнение на програмата съобразно реда и условията, предвидени в споразумението.

Този размер се изчислява от държавата членка – при извършване на окончателното плащане — в съответствие с член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията.

11.3.   Условия и ред за извършване на плащанията

Предлагащата организация може да представи на съответната държава членка заявление за авансово плащане в съответствие с член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията.

Заявленията за междинно плащане на финансовото участие на Съюза се подават от предлагащата организация до държавите членки в съответствие с член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията.

Заявленията за плащане на остатъка се подават от предлагащата организация до държавите членки в съответствие с член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията.

11.4.   Предварителна гаранция

В съответствие с член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията авансовото плащане се извършва, при условие че предлагащата организация е депозирала в полза на държавата членка обезпечение в размер, равен на размера на авансовото плащане, в съответствие с глава IV от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (17).

12.   Публичност

Бенефициерите трябва ясно да посочват участието на Европейския съюз във всички дейности, за които се използват безвъзмездните средства.

В това отношение те са длъжни да отделят видно място на името и емблемата на Европейския съюз във всички свои издания, плакати, програми и други продукти, реализирани в рамките на съфинансирания проект.

Правила за графичното възпроизвеждане на европейската емблема се намират в Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите (18).

Освен това всички визуални материали, създадени в рамките на програма за насърчаване, съфинансирана от Европейския съюз, трябва да носят надписа „Насладете се, това е от Европа“ („Enjoy it's from Europe“). Насоките относно използването на надписа, както и всички графични файлове, могат да бъдат изтеглени от уебсайта за насърчаване в рамките на портала „Europa“ (19).

И накрая, във всички писмени материали, т.е. брошури, плакати, листовки, транспаранти, билбордове, печатни реклами, статии във вестниците, уебстраници (с изключение на дребните сувенири), следва да се включва изявление за освобождаване от правна отговорност съгласно условията, описани в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, с обяснението, че материалът отразява мнението на автора. Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.

13.   Защита на личните данни

При кандидатстване в рамките на всяка покана за представяне на предложения се въвеждат и обработват лични данни, като име, адрес и автобиография на лицата, участващи в съфинансираното действие. Тези данни ще се обработват съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Освен ако не е посочено друго, въпросите и поисканите лични данни са необходими за оценяването на кандидатурата в съответствие със спецификациите на поканата за представяне на предложения и ще бъдат обработвани единствено за тази цел от Изпълнителната агенция/Комисията или от трети страни, действащи от името и под отговорността на Изпълнителната агенция/Комисията. Субектите на данни могат да се информират за повече подробности относно операциите по обработка, своите права и начина на прилагане на последните, като прочетат декларацията за поверителност, публикувана на портала за участници:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

и на уебсайта на Агенцията:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Кандидатите се приканват да проверяват редовно съответната декларация за поверителност, за да бъдат надлежно информирани за евентуално настъпилите актуализации преди или след крайния срок за подаване на предложения. Бенефициерите поемат правното задължение да информират персонала си за съответните операции по обработка, които ще бъдат извършвани от Агенцията; за тази цел, преди да предадат на Агенцията данните на персонала, те трябва да предоставят на персонала декларациите за поверителност, публикувани от Агенцията на портала за участници. Личните данни могат да бъдат регистрирани в системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) на Европейската комисия, предвидена в членове 105а и 108 от Финансовия регламент на ЕС, в съответствие с приложимите разпоредби.

14.   Процедура за подаване на предложения

Предложенията трябва да се подават в срока, определен в раздел 5, чрез електронната система за кандидатстване: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Преди подаване на предложението:

1.

Намерете съответната покана за представяне на предложения:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Създайте профил, за да подадете предложение:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Регистрирайте всички партньори чрез регистъра на бенефициерите:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Кандидатите ще бъдат информирани писмено за резултатите от процеса на подбор.

С подаването на предложение кандидатът приема процедурите и условията, описани в настоящата покана за представяне на предложения и в документите, на които тя се позовава.

Не се допускат изменения в кандидатурите след изтичане на крайния срок за подаването им. Ако е необходимо обаче да се уточнят някои аспекти или да се коригират технически грешки, Комисията/Агенцията може за тази цел да се свърже с кандидата в процеса на оценяването (20).

За контакти

По въпроси относно инструментите за подаване онлайн, моля, обръщайте се към създаденото за тази цел бюро за помощ във връзка с ИТ, като използвате уебсайта на портала за участници:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

По въпроси, които не са свързани с ИТ, в Chafea е на разположение бюро за помощ, достъпно на следния тел. +352 4301 36611, електронна поща: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu, всеки работен ден от 9:30 до 12:00 ч. и от 14:30 до 17:00 ч. CET (Централноевропейско време). Бюрото не работи в събота и неделя и през официалните празници.

Често задаваните въпроси са публикувани на уебсайта на Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

В цялата кореспонденция във връзка с настоящата покана (например при отправяне на искане за получаване на информация или при кандидатстване) трябва ясно да се посочва настоящата конкретна покана за представяне на предложения. След като системата за електронен обмен даде идентификационен номер на предложението, кандидатът трябва да използва този номер във всяка последваща кореспонденция.

Не могат да се правят изменения в кандидатурите след изтичане на крайния срок за подаването им.

Свързани документи:

Ръководство за кандидатите заедно със съответните приложения

Формуляр за кандидатстване

Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства (вариант за един и повече бенефициери)


(1)  Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ L 266, 13.10.2015 г., стр. 3).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ L 266, 13.10.2015 г., стр. 14).

(4)  Решение за изпълнение на Комисията от 9 ноември 2016 г. относно приемането на работната програма за 2017 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, C(2016) 7100 final.

(5)  Тази информация ще бъде на разположение на адрес http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_en.htm

(6)  Подборът на регионите следва класификацията на ООН на държавите и регионите. За повече подробности относно списъка с държави, съставляващи тези географски райони, вж.: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(*1)  Програмите не могат да обхващат мляко/млечни продукти, продукти от свинско месо, продукти от говеждо месо или комбинация от трите. Те обаче могат да ги обхващат, ако са свързани с други хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти.

(*2)  Близкият изток се нарича също и „Западна Азия“.

(*3)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(7)  Член 106 от Финансовия регламент и съответните правила за прилагането му, приети с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията, последно изменени съответно с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 и Делегиран регламент (ЕС) 2015/2462 на Комисията.

(8)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48.

(9)  ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1.

(10)  Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54).

(11)  Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

(12)  Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

(13)  Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

(14)  Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

(15)  Обръща се внимание на кандидатите, че ако получават безвъзмездни средства за оперативни разходи, непреките разходи не са допустими.

(16)  Към датата на публикуване на настоящата покана за представяне на предложения: Гърция.

(17)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

(18)  http://publications.europa.eu/code/bg/bg-5000100.htm

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

(20)  Член 96 от Финансовия регламент.