24.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 392/2


Избор на заместник-председател на Общия съд

(2016/C 392/03)

На събрание от 20 септември 2016 г. съдиите от Общия съд избраха в съответствие с член 9, параграф 4 от Процедурния правилник съдията г-н Marc van der Woude за заместник-председател на Общия съд за периода от 20 септември 2016 г. до 31 август 2019 г.