20.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 386/14


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 2017 г. — EAC/А03/2016

Програма „Еразъм+“

(2016/C 386/09)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, както и на годишните работни програми на „Еразъм+“ за 2016 г. и 2017 г. Програма „Еразъм+“ обхваща периода 2014—2020 г. Общите и конкретните цели на програма „Еразъм+“ са изброени в членове 4, 5, 11 и 16 от Регламента.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани

Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта

Стратегически проекти, свързани с ЕДС

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Алианси на познанията

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката

Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

Дейности „Жан Моне“

Катедри „Жан Моне“

Модули „Жан Моне“

Центрове за високи постижения „Жан Моне“

Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения

Мрежи „Жан Моне“

Проекти „Жан Моне“

Спорт

Партньорства за сътрудничество

Малки партньорства за сътрудничество

Европейски спортни събития с нестопанска цел

3.   Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ (1):

28-те държави — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“.

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 милиона евро:

Образование и обучение

:

1 905,4 милиона евро (2);

Младеж

:

209,1 млн. евро

„Жан Моне“

:

10,8 млн. евро

Спорт

:

31,8 млн. евро

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

5.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението

2 февруари 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

2 февруари 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

26 април 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

4 октомври 2017 г.

Стратегически проекти, свързани с ЕДС

26 април 2017 г.

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

5 април 2017 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

16 февруари 2017 г.

Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението

29 март 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

2 февруари 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

26 април 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

4 октомври 2017 г.

Алианси на познанията

28 февруари 2017 г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

9 февруари 2017 г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

8 март 2017 г.

Ключово действие 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

2 февруари 2017 г.

 

26 април 2017 г.

 

4 октомври 2017 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти

23 февруари 2017 г.

Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество

6 април 2017 г.

Малки партньорства за сътрудничество

6 април 2017 г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел

6 април 2017 г.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“.

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)  Дейностите по инициативата „Жан Моне“ са отворени за организации от цял свят.

(2)  Тази сума включва средствата за международното измерение на висшето образование (общо 301,6 милиона евро).