17.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 101/5


Нова национална страна на разменни евромонети

(2016/C 101/03)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Монако

Тема : 150-годишнината от основаването на Монте Карло от Карлос III

Описание на изображението : Изображението представлява КАРЛОС III на фона на МОНТЕ КАРЛО. В горната част е изписано името на емитиращата държава — „MONACO“, оградено от знака на монетния двор и знака на управителя на монетния двор. В долната част в полукръг отляво надясно е изписан надписът „1866 CHARLES III FONDE MONTE CARLO 2016“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Обем на емисията : 15 000 монети

Дата на емисията :


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).