5.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 89/8


Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за предоставяне на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 година

(Решение за изпълнение C(2016) 1225 на Комисията)

(2016/C 89/11)

С настоящото генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя три покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в работната програма за 2016 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г.

Очакват се предложения по поканите за следните три конкурса:

CEF-TC-2016-1: Взаимно свързване на търговските регистри (Business Registers Interconnection System — BRIS)

CEF-TC-2016-1: Електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI)

CEF-TC-2016-1: Електронно възлагане на обществени поръчки (eProcurement)

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните предложения по тези покани, е 32 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 19 май 2016 г.

Съответната документация по поканите е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals