22.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 350/14


Поправка на Покана за представяне на предложения (2016 г.) — EAC/A04/2015 — Програма „Еразъм+“

( Официален вестник на Европейския съюз C 347 от 20 октомври 2015 г. )

(2015/C 350/14)

Точка 5 „Срок за подаване на заявленията“ се изменя по отношение на „Ключово действие 2 — Стратегически партньорства“ по следния начин:

Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на младежта

2 февруари 2016 г.

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението

31 март 2016 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

26 април 2016 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

4 октомври 2016 г.“