6.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 257/9


Нова национална страна на разменни евромонети

(2015/C 257/07)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

По случай тридесетгодишнината на знамето на ЕС финансовите министри от еврозоната решиха, че държавите от еврозоната ще отсекат възпоменателна монета от 2 евро с общо изображение от националната страна. Гражданите от еврозоната и постоянно пребиваващите в нея избраха с публичен вот в интернет печелившото изображение. Участниците във вота избираха между пет изображения, предварително подбрани от професионално жури след конкурс между европейски монетни дворове, и те избраха изображението на Georgios Stamatopoulos, професионален дизайнер в Централната банка на Гърция.

Емитираща държава : Литва

Възпоменателно събитие : 30-ата годишнина на знамето на ЕС

Описание на изображението : изображенията показват знамето на ЕС като символ, който обединява хора и култури с общи визии и идеали за по-добро общо бъдеще. Дванадесет звезди, които се превръщат в човешки фигури, приветстват раждането на една нова Европа. В горната част вдясно в полукръг са изписани емитиращата държава „LIETUVA“ и годините „1985—2015“. В дясната част, между знамето и годините, е знакът на монетния двор. Долу вдясно са инициалите на художника (Georgios Stamatopoulos).

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж :

Дата на емисията : ноември 2015 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).