1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 253/12


Покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по работната програма на ЕНС за 2016 г. в обхвата на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.)

(2015/C 253/11)

С настоящото се известява за отправянето на покана за представяне на предложения и свързани с тях дейности по работната програма на ЕНС за 2016 г. в обхвата на рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.).

Комисията прие работната програма на ЕНС за 2016 г. (1) с Решение C(2015) 5086 от 28 юли 2015 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕНС за 2016 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници, заедно с информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


(1)  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-wp16-erc_en.pdf