12.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 397/4


Нова национална страна на разменни евромонети

2014/C 397/05

Image

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 евро, емитирана от Финландия

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал от 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Финландия

Тема : стогодишнина от рождението на интериорния дизайнер и декоратор Илмари Тапиоваара

Описание на изображението : във вътрешната част на изображението вляво са изписани името и датите на рождението и смъртта на Илмари Тапиоваара, а вдясно в едър план е изобразен елемент от мебел, характерна за Илмари Тапиоваара. Вдясно са обозначени емитиращата държава „FI“ (Финландия), знакът на монетния двор и годината на емитиране — 2014.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж на емисията :

Дата на емисията : октомври/ноември 2014 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).