11.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 396/3


Нова национална страна на разменни евромонети

2014/C 396/04

Image

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 евро, емитирана от Испания

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал от 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Испания

Тема : промяна на държавния глава

Описание на изображението : застъпващи се портрети на кралете Фелипе VI и Хуан Карлос I. Отдолу са изписани държавата и годината емитиране: ESPAÑA — 2014. Вдясно е отбелязан знакът на монетния двор.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж на емисията : 12 000 000.

Дата на емисията : октомври/ноември 2014 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1, за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общите насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).