22.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 374/3


Нова национална страна на разменни евромонети

(2014/C 374/03)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети (1), за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица. В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при известни условия, сред които e използването единствено на монети с номинал от 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Латвия

Тема : Латвийското председателство на Съвета на ЕС

Описание на изображението : Изображението представлява официалното лого на латвийското председателство на Съвета на Европейския съюз. Логото се допълва от буквите LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ („ЛАТВИЙСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС“) и уебсайта на председателството „EU2015.LV“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Обем на емисията : 2 милиона монети

Приблизителна дата на емисията : януари 2015 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).