3.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 98/1


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

EPSO/AST/131/14 — АСИСТЕНТИ (AST 3)

ЯДРЕНА ИНСПЕКЦИЯ

2014/C 098 A/01

 

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание по квалификации и с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на асистенти (1).

Този конкурс има за цел съставянето на списък на издържалите конкурса, от който да се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в Европейската комисия, а именно в генерална дирекция „Енергетика“ (ГД ENER) в Люксембург и в службите на Съвместния изследователски център, чиито дейности са свързани с контрола на ядрената безопасност, и по-конкретно Института по трансуранови елементи в Карлсруе (Германия), Института по енергетика в Петен (Нидерландия) и дирекция „Управление на обекта в Испра“ в Испра (Италия).

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 60 А от 1 март 2014 г., както и на уебсайта на EPSO.

Общите правила, които представляват неразделна част от обявлението за конкурса, ще Ви помогнат да разберете правилата относно реда и условията за кандидатстване.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

III.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

IV.

ТЕСТОВЕ ЗА ДОСТЪП

V.

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА И ПОДБОР ПО КВАЛИФИКАЦИИ

VI.

КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

VII.

СПИСЪК НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА

VIII.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Брой на издържалите конкурса: 32

II.   ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задачата на ГД ENER в сферата на контрола върху ядрената безопасност е да следи за изпълнението на задълженията и правата, свързани с неотклоняването на ядрени материали, така както тези задължения и права са описани в глава 7 от Договора за Евратом, с който се създава системата на Евратом за ядрени гаранции.

Съвместният изследователски център има за задача да оказва научно и техническо подпомагане за планирането, изготвянето, изпълнението и проследяването на политиките на Европейския съюз. Като служба на Комисията Съвместният изследователски център е център за научни и технически постижения на Съюза.

Ролята на ядрените инспектори е да проверяват точността на декларациите и докладите, изготвяни от операторите на ядрени съоръжения, да извършват проверки на място на ядрените материали и да изготвят доклади със заключения. Освен това ядрените инспектори отговарят, на подчинението на преките си ръководители, за връзките с операторите на ядрени съоръжения, националните партньори и международните организации. От тях може да бъде поискано да участват в разработването, инсталирането и поддържането на оборудване, свързано с ядрените гаранции.

Задълженията на ядрения инспектор се състоят основно във:

Извършване на проверки в ядрените съоръжения във връзка с всички етапи от ядрения горивен цикъл (а именно извличането на делящите се материали, конверсията, обогатяването, производството на ядрено гориво, функционирането на ядрените реактори, преработката на облъченото ядрено гориво, обработването на отпадъците и окончателното им съхраняване). Целта на проверките е да бъде извършен контрол върху техническите характеристики на съоръженията и да се прегледат удостоверителните документи, приложени към счетоводните декларации, представени от оператора, за да се провери дали отговарят на действителността. Проверките включват изготвянето на количествени и качествени мерки, вземането на проби и анализирането на данните от измерванията, на информацията от системата за видеонаблюдение и на данните относно пломбите.

Проверяване на съответствието и последователността на декларациите за отчитане на ядрения материал, представени от операторите на ядрени съоръжения. Това задължение включва въвеждане на данни в компютризирана система за отчитане, анализиране на аномалиите, установени от тази система, и проследяване на тези аномалии заедно със съответните оператори на ядрени съоръжения.

Участие в разработването на механизми за ядрени гаранции, характерни за всяко ядрено съоръжение, представяне на Комисията на заседания с операторите, националните органи и международните организации, като Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и изготвяне на подробни доклади.

Анализиране на проби от ядрени материали и буфери в лаборатории на място или в лабораториите на Европейската комисия. Това задължение включва калибриране и изпитвания за валидиране на апаратурата за анализ и работа с радиоактивни проби в контролирана среда.

Актуализиране, подготвяне и калибриране на материалите и уредите, които ще бъдат използвани по време на проверките на място, и инсталиране и поддържане на измервателните уреди и уредите за следене, включително системите за видеонаблюдение и електронните системи за херметичност в ядрените съоръжения.

Изброените по-горе задължения могат да бъдат разпределени между различни екипи. Въпреки че е възможно един кандидат да се е специализирал в едната или другата категория задачи, притежаването на мултидисциплинарни компетенции в различните области, посочени по-горе, може да бъде предимство. Ядрените инспектори биват насърчавани да сменят екипа през годините.

Тези дейности се уреждат от разпоредбите на Договора за Евратом и на произтичащото от него законодателство, както и от международните споразумения, по които е страна Европейската общност за атомна енергия. Те са свързани с чести командировки и достъп до контролираните зони на ядрените съоръжения. Тъй като ядрените съоръжения често са разположение в отдалечени райони, се изисква притежаването на шофьорска книжка.

Ядрените инспектори преминават през процедура за проучване за надеждност.

III.   УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи и специални условия:

1.

Общи условия

а)

Да сте гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз.

б)

Да се ползвате с пълния обем граждански права.

в)

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

г)

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

2.

Специални условия

2.1

Квалификации и дипломи

Висше образование, удостоверено с диплома за завършено образование, в техническа област или в област, насочена към природните или приложните науки, като ядрена физика, ядрена химия, радиационна защита, радиобиология, физика, химия, инженерство.

ИЛИ

Общо или техническо средно образование, удостоверено с диплома за завършено образование, даваща достъп до висше образование, както и последващ професионален опит с продължителност най-малко 3 години в подходяща област.

Бележка: Тези три години няма да бъдат взети предвид при изчисляването на броя години професионален опит, изискван по-долу.

2.2

Професионален опит

Професионален опит с продължителност най-малко 3 години, от които 2 години в областта на ядрената физика, ядрената химия, радиационната защита, радиобиологията, физиката, химията, инженерството или друга дисциплина от техническата област или областта на приложните науки, придобит в ядрената промишленост, в център за ядрени научни изследвания, в национален или международен публичен орган или в друга подходяща област.

Обученията за допълнителна квалификация, свързани с изискваната специализация и преминати след получаването на изискваната диплома, могат да бъдат счетени за професионален опит с продължителност най-много една година.

Този професионален опит се взема под внимание само ако е придобит след получаване на дипломата, даваща достъп до конкурса.

2.3.

Езикови познания  (2)

Език 1

Основен език

задълбочено владеене на един от официалните езици на Европейския съюз

Език 2

Втори език (задължително различен от език 1)

задоволително владеене на английски, немски или френски език

Съгласно решението на Съда на Европейския съюз (голям състав) по дело C-566/10 P, Италианска република/Комисия, институциите на Съюза желаят в рамките на настоящия конкурс да обосноват ограничаването на избора на втория език до определен брой официални езици на Съюза.

По тази причина кандидатите се уведомяват, че вторите езици, посочени за целите на настоящия конкурс, са определени съобразно интереса на службата, който изисква новопостъпилите служители незабавно да бъдат оперативни и в състояние да общуват ефикасно във всекидневната си работа. В противен случай има опасност ефективното функциониране на институциите да бъде сериозно нарушено.

Като се имат предвид дългогодишната практика на институциите на Съюза относно езиците за вътрешна комуникация и нуждите на службите за външната комуникация и обработването на досиетата, английският, френският и немският продължават да бъдат най-използваните езици. Освен това английският, френският и немският са най-разпространените втори езици в Европейския съюз, както и най-често изучаваните като втори езици. Това потвърждава нивото на образование и професионалните компетенции, които могат понастоящем да се очакват от кандидатите за работа в институциите на Съюза, а именно владеенето на поне един от тези езици. Ето защо при съпоставянето на интереса на службата и нуждите и способностите на кандидатите и предвид конкретната област на настоящия конкурс е основателно да се организират изпити на тези три езика, за да се гарантира, че независимо от първия си официален език всички кандидати владеят поне един от тези три официални езика на нивото на работен език. По този начин оценяването на специфичните компетенции дава възможност на институциите на Съюза да оценят способността на кандидатите да бъдат незабавно оперативни, като бъдат поставени в среда, сходна с тази, в която ще работят.

По същите причини е необходимо да се ограничат езиците за комуникация между кандидатите и институцията, включително езиците, на които трябва да бъдат попълнени формулярите за кандидатстване. Това изискване гарантира еднороден подход при съпоставянето и проверката на кандидатите спрямо информацията, посочена от тях във формулярите за кандидатстване.

Също така, с цел равно третиране, всеки кандидат, дори първият му официален език да е един от тези три езика, е длъжен да държи някои изпити на своя втори език, който трябва да избере измежду въпросните три езика.

Посоченото по-горе не засяга възможността по-късно да бъде изучаван трети работен език съгласно член 45, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

IV.   ТЕСТОВЕ ЗА ДОСТЪП

Тестовете за достъп се провеждат на компютър и се организират от EPSO. Конкурсната комисия определя степента на трудност на тези тестове и одобрява съдържанието им въз основа на направените от EPSO предложения.

Тестовете за достъп се организират само ако броят на регистриралите се кандидати надвишава определен праг. Прагът се определя от директора на EPSO в качеството му на орган по назначаването, след като приключи регистрирането на кандидатурите, и ще бъдете уведомен за него посредством Вашия EPSO профил.

Когато не се организират тестове за достъп, се организират тестове за умения като част от изпитите по модела „Център за оценяване“ (вж. раздел VI, точка 2).

1.

Покана

Ще бъдете поканен на тестовете, ако сте валидирали навреме своята кандидатура (вж. раздел VIII).

Внимание:

1.

С валидирането на кандидатурата си Вие заявявате, че отговаряте на общите и специалните условия, определени в раздел III;

2.

За да се явите на тестовете, трябва да резервирате дата; тази резервация трябва задължително да бъде направена в срока, който ще Ви бъде съобщен посредством Вашия EPSO профил.

2.

Естество и оценяване на тестовете

Серия тестове, които се базират на въпроси с избор от няколко отговора, целящи да оценят общите Ви способности и компетенции по отношение на:

Тест а)

словесно-логическо мислене

оценяване: от 0 до 20 точки

изискван минимум: 10 точки

Тест b)

математико-логическо мислене

оценяване: от 0 до 10 точки

Тест с)

абстрактно мислене

оценяване: от 0 до 10 точки

 

Изискваният минимум е 10 точки общо от тестове b) и c).

3.

Език на тестовете

Език 1

V.   ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА И ПОДБОР ПО КВАЛИФИКАЦИИ

1.   Процедура

Първоначално проверката дали са изпълнени общите и специалните условия, както и подборът по квалификации се извършват въз основа на информацията, която сте посочили във формуляра за кандидатстване.

а)

Отговорите, които сте дали на въпросите относно общите и специалните условия, ще бъдат разгледани, за да се прецени дали сте сред кандидатите, които отговарят на всички условия за допускане до конкурса.

Когато предварително са организирани тестове за достъп, проверката на изпълнението на общите и специалните условия се извършва по низходящ ред на получените на тестовете за достъп точки до достигане на определения от органа по назначаването брой кандидати  (3) , които:

са получили едновременно изисквания минимум и най-добрите резултати на тестовете за достъп,. и

отговарят на условията за допускане до конкурса.

Ако за последното място има няколко кандидати с еднакъв резултат, всички те ще бъдат допуснати до етапа на подбор по квалификации. Електронните формуляри за кандидатстване на кандидатите, чиито резултати са под този праг, няма да бъдат разгледани.

б)

След това конкурсната комисия пристъпва към подбор по квалификации на кандидатите, които отговарят на условията за допускане до конкурса, за да определи тези от тях, чиито квалификации (дипломи и професионален опит) са най-подходящи с оглед на естеството на служебните задължения и критериите за подбор, описани в настоящото обявление за конкурс. Този подбор се извършва единствено въз основа на информацията, която сте посочили в графа „допълнителни квалификации“ (évaluateur de talent/talent screener/Talentfilter), като оценяването се извършва по следната схема:

всеки критерий за подбор има коефициент на тежест между 1 и 3 в зависимост от важността, която конкурсната комисия му придава,

конкурсната комисия разглежда отговорите на кандидатите и дава за всеки отговор оценка от 0 до 4 в зависимост от квалификациите на кандидата. Тези оценки, умножени по коефициента на тежест за всеки въпрос, се събират, за да се получи една обща оценка.

След това конкурсната комисия класира кандидатите в зависимост от получените общи оценки. Броят на кандидатите, поканени (4) да положат изпити по модела „Център за оценяване“, съответства на най-много 3 пъти броя на издържалите конкурса. Този брой се публикува на интернет страницата на EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Проверка на предоставената от кандидатите информация

След приключване на изпитите по модела „Център за оценяване“ и в зависимост от резултатите от тях EPSO проверява дали са изпълнени общите условия въз основа на информацията, предоставена от кандидатите в електронния формуляр за кандидатстване, а конкурсната комисия проверява дали са изпълнени специалните условия въз основа на удостоверителните документи, представени от кандидатите. При оценяването на квалификациите представените за тях удостоверителни документи се вземат предвид единствено за да бъдат потвърдени данните, които вече са посочени в графа „допълнителни квалификации“ (évaluateur de talent/talent screener/Talentfilter). Ако при тази проверка бъде установено, че предоставената информация (5) не се потвърждава от необходимите удостоверителни документи, съответните кандидати се изключват от конкурса

Проверката се извършва в низходящ ред на получените резултати и обхваща кандидатите, които са получили изисквания минимум и най-добрите резултати на елементи d), e), f) и g) общо от изпитите по модела „Център за оценяване“ (вж. раздел VI, точка 2). Тези кандидати трябва също така да са получили изисквания минимум на тестовете за умения a), b) и c). Проверката се извършва, докато се достигне броят на кандидатите, които могат да бъдат вписани в списъка на издържалите конкурса и които в действителност отговарят на всички условия за допускане. Удостоверителните документи на останалите кандидати не се проверяват.

3.   Критерии за подбор

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе предвид следните критерии:

1.

Професионален опит в разработването на експериментални техники в областта на ядрената физика, ядрената химия, радиационната защита, радиобиологията, физиката, химията, инженерството или друга дисциплина от техническата област или областта на приложните науки, включително извършването, анализирането и оценяването на експерименти.

2.

Професионален опит в използването на експериментални техники в областта на ядрената физика, ядрената химия, радиационната защита, радиобиологията, физиката, химията, инженерството или друга дисциплина от техническата област или областта на приложните науки, включително извършването, анализирането и оценяването на експерименти.

3.

Професионален опит в разработването на измервателни техники в областта на ядрената физика, ядрената химия, радиационната защита, радиобиологията, физиката, химията, инженерството или друга дисциплина от техническата сфера или сферата на приложните науки.

4.

Професионален опит в използването на измервателни техники в областта на ядрената физика, ядрената химия, радиационната защита, радиобиологията, физиката, химията, инженерството или друга дисциплина от техническата сфера или сферата на приложните науки.

5.

Професионален опит в сферата на информационните технологии, свързани с разработването или използването на експериментални техники или измервателни техники в областта на ядрената физика, ядрената химия, радиационната защита, радиобиологията, физиката, химията, инженерството или друга дисциплина от техническата сфера или сферата на приложните науки.

6.

Професионален опит в сферата на информационните технологии, свързани с управлението на бази данни и счетоводните приложения.

7.

Професионален опит във връзка с регулирането в ядрената област.

8.

Професионален опит във връзка с отчитането на ядрен материал.

9.

Международен опит в поне една от посочените по-горе области (критерии от 1 до 8), включително придобит в контекста на сътрудничество с международни организации, работещи в тези области.

10.

Опит в преговорите с трети страни, например органите на държавите членки, с представители на операторите на съоръжения или с дружества.

VI.   КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ

1.

Покана

Ако сте сред кандидатите (6),

които според предоставената информация при електронната регистрация отговарят на общите и специалните условия за допускане от раздел III

И

които са получили едни от най-високите оценки при подбора по квалификации,

ще бъдете поканен да участвате в изпитите по модела „Център за оценяване“, които се провеждат обикновено в Брюксел (7) в продължение на един или два дни.

2.

Център за оценяване

Ще преминете през три типа оценяване, чието съдържание е одобрено от конкурсната комисия:

оценяване на способностите за логическо и абстрактно мислене (ако тези способности не са били оценени по време на организираните преди това тестове за достъп) посредством следните тестове:

а)

тест за словесно-логическо мислене

b)

тест за математическо-логическо мислене

с)

тест за абстрактно мислене

специфичните компетенции ще бъдат оценени посредством следния елемент:

d)

структурирано интервю относно компетенциите в областта въз основа на отговорите, предоставени в графа „допълнителни квалификации“ (évaluateur de talent/talent screener/Talentfilter) във формуляра за кандидатстване

общите компетенции  (8) ще бъдат оценени посредством следните елементи:

e)

работа по казус

f)

упражнение в група

g)

структурирано интервю относно общите умения

Всяка от тези общи компетенции ще бъде проверена по следния модел:

 

Работа по казус

Упражнение в група

Структурирано интервю

Анализ и разрешаване на проблеми

x

x

 

Комуникация

x

 

x

Постигане на качество и резултати

x

 

x

Учене и развитие

 

x

x

Определяне на приоритети и организиране

x

x

 

Издръжливост

 

x

x

Работа с други хора

 

x

x


3.

Език на изпитите по модела „Център за оценяване“

Език 1 за елементи a), b) и c)

Език 2 за елементи d), e), f) и g)

4.

Оценяване и коефициент на тежест

Умения в областта на логическото и абстрактното мислене

а)

словесно-логическо мислене: от 0 до 20 точки

изискван минимум: 10 точки

b)

математико-логическо мислене: от 0 до 10 точки

c)

абстрактно мислене: от 0 до 10 точки

изискван минимум общо за тестове b) и c): 10 точки

Тестове a), b) и c) са елиминаторни, но оценките от тях няма да бъдат добавени към оценките от другите елементи по модела „Център за оценяване“.

Специфични компетенции (елемент d)

от 0 до 100 точки

изискван минимум: 50 точки

коефициент на тежест: 55 % от общата оценка

Общи компетенции (елементи e), f) и g)

от 0 до 10 точки за всяка от общите компетенции

изискван минимум:

3 точки за всяка компетенция

и

35 точки от 70 възможни за 7-те общи компетенции

коефициент на тежест: 45 % от общата оценка

VII.   СПИСЪК НА ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА

1.

Вписване

Конкурсната комисия вписва името Ви в списъка на издържалите конкурса

ако сте сред кандидатите (9), получили изисквания минимум за елементите от a) до g) общо и една от най-високите сборни оценки от елементите d), e), f) и g) от изпитите по модела „Център за оценяване“ (вж. броя на издържалите конкурса в раздел I, точка 1)

и ако, въз основа на удостоверителните документи, отговаряте на всички условия за допускане.

2.

Класиране

Списъкът се съставя по азбучен ред.

VIII.   КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

1.

Електронна регистрация

Трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на интернет страницата на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Краен срок (включително за валидиране): 6 май 2014 г. в 12 ч. (на обяд) брюкселско време.

2.

Досие за кандидатстване

Ако сте сред кандидатите, допуснати до изпитите по модела „Център за оценяване“, трябва да донесете (10) пълното си досие за кандидатстване (подписания електронен формуляр за кандидатстване и удостоверителните документи) в деня на изпитите по модела „Център за оценяване“.

Ред и условия: вж. точка 2.1.7 от Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.


(1)  Всяко посочване на лице от мъжки пол в настоящото обявление се отнася и за лице от женски пол.

(2)  Вж. Общата европейска референтна рамка за езиците (CECR) — изисквано минимално ниво: език 1 = C1, език 2 = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  Този брой съответства на прага, за който става въпрос във втората алинея от раздел IV.

(4)  Кандидатите, които не са допуснати до изпитите по модела „Център за оценяване“, ще получат резултатите от оценяването, както и коефициента на тежест, определен от конкурсната комисия за всеки въпрос.

(5)  Тази информация ще бъде проверена въз основа на удостоверителните документи, преди да бъде съставен списъкът на лицата, издържали конкурса (вж. раздел VII, точка 1 и раздел VIII, точка 2).

(6)  Ако за последното място има няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат поканени на изпитите по модела „Център за оценяване“.

(7)  Поради съображения от организационен характер тестовете за логическо и абстрактно мислене могат да се проведат в центрове за тестове в държавите членки независимо от останалите елементи на изпитите по модела „Център за оценяване“.

(8)  Определението на тези компетенции се съдържа в точка 1.2 от Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

(9)  Ако за последното място има няколко кандидати с еднакъв резултат, всички тези кандидати ще бъдат вписани в списъка на издържалите конкурса.

(10)  Датата, на която ще се проведат изпитите по модела „Център за оценяване“, ще Ви бъде съобщена своевременно чрез Вашия EPSO профил.