14.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 366/10


Нова национална страна на разменни евромонети

(2013/C 366/05)

Image

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 EUR, емитирана от Финландия

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите-членки от еврозоната и страните, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при известни условия, сред които e използването единствено на монети с номинал от 2 EUR. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 EUR, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразено символично значение за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Финландия

Отбелязвано събитие: 125 години от рождението на писателя Фр. Е. Силанпя (F. E. SILLANPÄÄ), носител на Нобеловата награда за литература

Описание на изображението: Вътрешната част на монетата съдържа портрет на Силанпя. В горната част на полукръга е изписано името „F. E. SILLANPÄÄ“. Вляво се намират годината „1888“ и знакът на монетния двор. Вдясно са изписани годината „1964“, обозначението на емитиращата държава „FI“ и годината на емитиране „2013“.

Това е специална монета, емитирана в чест на бащата на цяла нация. Фр. Е. Силанпя е майстор на художествените похвати и обогатява финландската литература със задълбочено виждане за отношенията между хората и природата. Той получава Нобеловата награда през 1939 г., най-вече за произведенията си „Свещена нищета“ и „Силя, или една кратка съдба“. Този изкусен писател става още по-прочут в страната си благодарение на популярните си участия в радиопредавания и незабравимите си рубрики за Коледа в периодичния печат. След Втората световна война той се превръща в дългобрадия „Taata“ — неофициалния баща на народа. От спомените му за прекараните в детството коледни празници се ражда една обичана от всички традиция: всички финландци се събират неизменно около радиоприемниците си, за да слушат безметежните му разкази за Коледа.

На външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Обем на емисията: 1,5 милиона монети

Дата на емисията: ноември 2013 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).