13.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 363/7


Нова национална страна на разменни евромонети

(2013/C 363/08)

Image

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета от 2 EUR, емитирана от Финландия

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите-членки от еврозоната и страните, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при известни условия, сред които e използването единствено на монети с номинал от 2 EUR. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 EUR, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразено символично значение за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Финландия

Отбелязвано събитие: 150 години от началото на редовните заседания на парламента във Финландия, започнали през 1863 г.

Описание на изображението: На възпоменателната монета от 2 EUR има стилизиран надпис на годината „1863“ и изображение на израстваща от него издънка на растение, символизираща началото на демокрацията и развитието на Финландия. В долната част на полукръга фигурира наименованието на емитиращата държава — „SUOMI FINLAND“, като двете думи са отделени със знака на монетния двор, както и годината „2013“.

Свикването на финландския парламент през 1863 г. отбелязва началото на периода на просвещение. Във Финландия през 1863 г. започва развитието на истинската демокрация, прозрачността на операциите в пресата и правото на употреба на финландски език. Откакто парламентът започва да провежда редовни заседания, възможностите на финландците да влияят на процесите в собствената си страна нарастват безпрецедентно. Тази година отбелязва началото на просвещението в демократичното управление на Финландия.

На външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Обем на емисията: 1 милион монети

Дата на емисията: септември 2013 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).