12.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 362/62


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2013 — EAC/S11/13

Програма „Еразъм+“

(2013/C 362/04)

Клауза за временно преустановяване

Предложената на 23 ноември 2011 г. от Комисията Програма за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014—2020 г. (наричана по-нататък „програмата“) все още не е приета от европейския законодателен орган. Въпреки това Комисията взе решение да публикува настоящата покана за представяне на предложения, за да позволи безпроблемното изпълнение на програмата веднага след приемането на основния акт за нея от европейския законодателен орган и за да даде възможност на потенциалните бенефициери на безвъзмездни средства от Европейския съюз своевременно да подготвят предложенията си.

Освен това изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения зависи от следните условия:

приемане от европейския законодателен орган на основния акт за създаване на програмата без значителни изменения,

положително становище или липса на възражения от страна на комитета на Програмата, създаден с основния акт,

приемане от Комисията на годишната работна програма за 2014 г. след получаване на становището на комитета на Програмата, и

наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2014 г., след приемането на бюджета за 2014 г. от бюджетния орган или в случай че бюджетът не бъде приет — както е предвидено в системата на временните суми от една дванадесета.

Поради това настоящата покана за представяне на предложения не обвързва правно Комисията. В случай на значителни изменения на основния акт от европейските законодатели, възлагащият орган си запазва правото да се откаже от настоящата покана за представяне на предложения или да я отмени и да стартира други покани с различно съдържание и съответни срокове за представяне на предложения.

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава и зависи от приемането на Регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм+“: Програмата на Съюза за образование, обучение, младеж и спорт. Програмата обхваща периода от 2014 г. до 2020 г. Специфичните цели на програмата „Еразъм+“ са изброени в членове 5, 11 и 16 от регламента.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

 

Ключово действие 1 (КД 1) — Мобилност с учебна цел на физически лица

Мобилност на физически лица в областта на образованието, обучението и младежта

Съвместни магистърски степени

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

 

Ключово действие 2 (КД 2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Стратегическо партньорство в областта на образованието, обучението и младежта

Алианси на познанията

Секторни алианси на уменията

Изграждане на капацитет в областта на младежта

 

Ключово действие 3 (КД 3) — подкрепа за реформиране на политиката

Структуриран диалог: Среща между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

 

Действия „Жан Моне“

Ръководители на катедри по програмата „Жан Моне“

Модули „Жан Моне“

Центрове за върхови постижения „Жан Моне”

Жан Моне подкрепа за институции и сдружения

Мрежи „Жан Моне“

Проекти „Жан Моне“

 

Спорт

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта

Европейски спортни събития с нестопанска цел

3.   Допустимост

Всички публични или частни органи, които развиват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програмата „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които осъществяват работа с младежта, но не непременно в контекста на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за мобилност с учебна цел за млади хора и за лица, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Програмата „Еразъм+“ е открита за участие на следните държави (1):

Следните програмни държави могат изцяло да участват във всички действия по програмата „Еразъм+“:

28-те държави-членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия (2),

страни-кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония (3),

Конфедерация Швейцария (4).

Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от страни партньори.

Моля вж. Насоките на програмата „Еразъм+“ за повече подробности относно начините за участие.

4.   Критерии за възлагане

Кандидатурите за действията, включени в настоящата покана за представяне на предложения, ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

 

Ключово действие 1, ключово действие 3, спорт (европейски спортни събития с нестопанска цел):

значение на проекта,

качество на замисъла и изпълнението на проекта,

въздействие и разпространение.

 

Ключово действие 2 — „Жан Моне“, спорт (партньорства за сътрудничество в областта на спорта):

значение на проекта,

качество на замисъла и изпълнението на проекта,

качество на екипа на проекта и на договореностите за сътрудничество,

въздействие и разпространение.

Моля, вж. Насоките на програмата „Еразъм+“ за повече подробности за това как се прилагат за конкретните действия критериите за отпускане на безвъзмездни средства.

5.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, предназначен за настоящата покана, възлиза на 1 507,3 млн. EUR.

Образование и обучение

:

1 305,3 млн. EUR

Младеж

:

174,2 млн. EUR

„Жан Моне“

:

11,2 млн. EUR

Спорт

:

16,6 млн. EUR

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

6.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12,00 часа (на обяд), брюкселско време

Ключово действие 1

Мобилност на физически лица в областта на образованието, обучението и младежта (всички)

17 март 2014 г.

Мобилност на физически лица само в областта на младежта

30 април 2014 г.

Мобилност на физически лица само в областта на младежта

1 октомври 2014 г.

Съвместни магистърски степени

27 март 2014 г.

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

3 април 2014 г.


Ключово действие 2

Стратегическо партньорство в областта на образованието, обучението и младежта (всички)

30 април 2014 г.

Стратегическо партньорство само в областта на младежта

1 октомври 2014 г.

Алианси на познанията/Секторни алианси на уменията

3 април 2014 г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

3 април 2014 г.

2 септември 2014 г.


Ключово действие 3

Среща между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

30 април 2014 г.

1 октомври 2014 г.


Действия „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти

26 март 2014 г.


Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта

15 май 2014 г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел

14 март 2014 г.

15 май 2014 г.

Моля вж. Насоките на програмата „Еразъм+“ за повече подробности относно подаването на заявления.

7.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, могат да бъдат намерени в Насоките на програмата „Еразъм+“ на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Насоките на програмата „Еразъм+“ представляват неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и условията за участие и финансиране, посочени в тях, се прилагат изцяло към настоящата покана за представяне на предложения.


(1)  С изключение на действията „Жан Моне“, които са отворени за кандидатстване от страна на висши учебни заведения от цял свят.

(2)  Участието на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия подлежи на решение на Съвместния комитет на ЕИП. Ако към момента на вземането на решението за отпускане на безвъзмездни средства регламентът за „Еразъм+“ не е включен в Споразумението за ЕИП, участниците от тези държави няма да получат финансиране, нито ще бъдат взети предвид по отношение на минималния размер на консорциумите/партньорствата.

(3)  Участието на Турция и бивша югославска република Македония в настоящата покана за представяне на предложения зависи от подписването на меморандум за разбирателство между Комисията и компетентните органи на всяка от тези държави. Ако към момента на вземането на решението за отпускане на безвъзмездни средства меморандумът за разбирателство не е подписан, участниците от съответната държава няма да получат финансиране, нито ще бъдат взети предвид по отношение на минималния размер на консорциумите/партньорствата.

(4)  Участието на Конфедерация Швейцария зависи от сключването на двустранно споразумение, което трябва да бъде сключено с тази държава. Ако към момента на вземането на решението за отпускане на безвъзмездни средства двустранното споразумение не е подписано, участниците от Конфедерация Швейцария няма да получат финансиране, нито ще бъдат взети предвид по отношение на минималния размер на консорциумите/партньорствата.