26.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 313/5


Определяне на съдията, който ще замества председателя на Общия съд в качеството на съдия по обезпечителното производство

2013/C 313/10

На 23 септември 2013 г. Общият съд реши да определи съгласно член 106 от Процедурния правилник съдията г-н Forwood за заместник на председателя на Общия съд, в случай че последният отсъства или е възпрепятстван да изпълнява задълженията си на съдия по обезпечителното производство в периода от 23 септември 2013 г. до 31 август 2016 г.