30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 28/2


Специален доклад № 20/2012 „Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите-членки за постигане на целите на политиката на ЕС относно отпадъците?“

2013/C 28/02

Европейската сметна палата съобщава за публикуването на изготвения от нея специален доклад № 20/2012 „Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на общинските отпадъци в подпомагането на държавите-членки за постигане на целите на политиката на ЕС относно отпадъците?“.

Докладът е достъпен за справка или изтегляне на уебсайта на Европейската сметна палата: http://eca.europa.eu

Докладът може да бъде предоставен безплатно на хартиен носител при заявка на адрес:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1

Електронна поща: eca-info@eca.europa.eu

или при попълване на формуляр за електронна поръчка на уебсайта EU Bookshop.