17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 313/8


Нова национална страна на разменни евромонети

2012/C 313/04

Image

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 EUR, емитирана от града-държава Ватикан

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на проектите на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите-членки от еврозоната и страните, сключили парично споразумение с Общността относно издаването на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при известни условия, сред които e използването единствено на номинал от 2 EUR. Тези монети имат характеристиките на обикновените разменни монети от 2 EUR, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразено символично значение за отделната страна или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Град-държава Ватикан

Тема: 7-ма Световна среща на семействата

Описание на изображението: Във вътрешния кръг на монетата е изобразено семейство на фона на катедралата в Милано. Надписът „VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE“ огражда изображението в полукръг, допълнен горе вдясно от името на емитиращата държава „CITTÁ DEL VATICANO“. Отдясно е посочена годината — 2012, а отляво — името на художника „G. TITOTTO“ и знака на гравьора „LDS Inc“. Знакът на монетния двор „R“ е разположен в долната част на изображението — между майката и детето.

Външният пръстен на монетата носи изображението на дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж:

Дата на емисията: октомври 2012 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, издадени през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 година и препоръката на Комисията от 19 декември 2008 година относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).