20.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 177/32


Покана за представяне на предложения IX-2013/01 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище“

2012/C 177/06

Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и изразяват политическата воля на гражданите на Съюза. Освен това, съгласно член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят чрез регламенти правилата за политическите партии на европейско равнище, посочени в член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, и по-специално правилата за тяхното финансиране.

В този контекст Парламентът обявява покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище.

1.   ОСНОВЕН АКТ

Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2004/2003”) относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (1)

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на процедурите по прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (наричано по-долу „Решение на Бюрото”) (2)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Финансов регламент”) (3)

Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (наричани по-долу „Правила за прилагане на Финансовия регламент”) (4).

2.   ЦЕЛ

Съгласно член 2 от Решението на Бюрото „Европейският парламент ежегодно публикува преди края на първото полугодие покана за представяне на предложения за отпускането на безвъзмездни средства за финансиране на партии и фондации. В публикувания документ се посочват критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, условията за осигуряване на финансиране от Общността и предлаганият график за провеждане на процедурата за отпускане на безвъзмездни средства“.

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към кандидатурите за безвъзмездни средства за финансовата 2013 година, покриваща периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. Целта на безвъзмездните средства е да се подпомогне годишната работна програма на бенефициера.

3.   ДОПУСТИМОСТ

Кандидатурите се допускат единствено ако са представени под формата на попълнен формуляр, даден в приложение 1 към гореспоменатото решение на Бюрото, и са препратени до председателя на Европейския парламент преди крайния срок.

4.   КРИТЕРИИ И ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ

4.1.   Критерии за допускане

За да може да се ползва от отпускането на безвъзмездни средства, съответната политическа партия на европейско равнище следва да отговаря на условията, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е.:

а)

тя трябва да е юридическо лице в държавата-членка, където се намира седалището ѝ;

б)

трябва да е представена в поне една четвърт от държавите-членки, в Европейския парламент или в националните или регионални парламенти или събрания или трябва да е получила в поне една четвърт от държавите членки минимум три процента от гласовете във всяка от тези държави членки по време на последните избори за Европейски парламент;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свобода, демокрация, зачитане на основните човешки права и свободи и на правовата държава;

г)

участвала е в избори за Европейски парламент или е изразила намерението си да участва.

За прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2004/2003, член на Европейския парламент може да бъде член само на една политическа партия на европейско равнище (член 10, параграф 1, последна алинея на Регламент (ЕО) № 2004/2003).

Предвид гореизложеното, политическите партии се уведомяват, че считано от финансовата 2013 година Европейският парламент прилага разпоредбата на член 3, параграф 1, буква б) така, че член на Европейския парламент може да бъде член единствено на политическата партия на европейско равнище, на която националната му политическа партия е член.

4.2.   Критерии за изключване

Кандидатите трябва също така да удостоверят, че не се намират в нито едно от обстоятелствата, описани в член 93, параграф 1 и член 94 от Финансовия регламент.

4.3.   Критерии за подбор

Кандидатите трябва да докажат, че притежават правните и финансови възможности, необходими, за да се реализира работната програма, установена в кандидатурата за финансиране, и че притежават техническите възможности и способностите за управление, необходими за успешното осъществяване на работната програма, за която те кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства.

4.4.   Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 2004/2003, наличните за финансовата 2013 година кредити се разпределят както следва сред политическите партии, които са получили положително решение относно тяхната кандидатура за финансиране въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор:

а)

15 % се разпределят по равно;

б)

85 % се разпределят между тези, които имат избрани членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

4.5.   Удостоверителни документи

За целите на оценката на горепосочените критерии, кандидатите са задължени да осигурят следните удостоверителни документи:

а)

придружително писмо в оригинал, посочващо размера на исканите безвъзмездни средства;

б)

надлежно попълнен и подписан формуляр за заявление от приложение 1 към Решението на Бюрото (включително писмената клетвена декларация);

в)

устава на политическата партия;

г)

официално удостоверение за регистрация;

д)

актуално доказателство за съществуването на политическата партия;

е)

списък на директорите/членовете на управителния съвет (име и фамилия, гражданство, звание или функции в партията заявител);

ж)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2004/2003 (5);

з)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2004/2003;

и)

програма на политическата партия;

й)

изчерпателен финансов отчет за 2011 г., удостоверен от външен орган за одит (6);

к)

оперативен проектобюджет за съответния период (от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г.), указващ разходи, допустими за финансиране от бюджета на Съюза.

По отношение на букви в), г), е), з), и) кандидатът може да представи клетвена декларация, че посочената на предишния етап информация остава валидна.

5.   ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

Наличните за финансовата 2013 година кредити по статия 402 от бюджета на ЕС „Вноски за европейски политически партии“ са изчислени на обща стойност 21 794 200 EUR. Те подлежат на одобрение от бюджетния орган.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на политическите партии на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху съответната политическа партия.

Финансирането е под формата на безвъзмездни средства за оперативни разходи съгласно Финансовия регламент и Правилата за прилагане на Финансовия регламент. Мерките, които се отнасят за изплащането на безвъзмездните средства, и задълженията по отношение на използването им, ще бъдат определени в решение за отпускане на средства, чийто образец е включен в приложение 2а към Решението на Бюрото.

6.   ПРОЦЕДУРА И КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

6.1.   Краен срок и подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 септември 2012 г. Кандидатурите, изпратени след този срок, няма да бъдат взети под внимание.

Необходимо е кандидатурите:

а)

да бъдат представени под формата на заявление за отпускане на безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото);

б)

да бъдат задължително подписани от кандидата или от надлежно оправомощен от него представител;

в)

да бъдат изпратени в двоен плик; двата плика следва да бъдат запечатани. Допълнително към адреса на службата получател, съгласно поканата за представяне на предложения, вътрешният плик следва да бъде обозначен със следния надпис:

APPEL À PROPOSITIONS SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта на самозалепващи се ленти, като изпращачът полага подписа си напречно на лентите. Подписът на подателя следва да съдържа не само саморъчен подпис, но и печат на организацията му;

Външният плик следва да съдържа адреса на подателя и да бъде адресиран до:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Вътрешният плик следва да бъде адресиран до:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

г)

да бъдат изпратени най-късно в деня на крайния срок, указан в поканата за представяне на кандидатури, било чрез препоръчано писмо, като за доказателство ще се счита пощенското клеймо, било чрез куриерска служба, при което доказателство е датата на предаване на пратката.

6.2.   Примерна процедура и график

Следните процедури и срокове се прилагат към отпускането на безвъзмездни средства на политически партии на европейско равнище:

а)

изпращане на кандидатурата на Европейския парламент (не по-късно от 30 септември 2012 г.);

б)

разглеждане и подбор от страна на службите на Европейския парламент. Единствено кандидатурите, счетени за допустими, ще бъдат разглеждани въз основа на критериите за допустимост, изключване и подбор, установени в поканата за представяне на предложения;

в)

окончателно приемане на решението за отпускане на безвъзмездни средства от Бюрото на Европейския парламент (по принцип не по-късно от 1 януари 2013 г. съгласно посоченото в член 4 от Решението на Бюрото) и уведомяване на кандидатите;

г)

изплащане на 80 % аванс (в рамките на 15 дни след издаването на решението за отпускане на безвъзмездни средства).

6.3.   Допълнителна информация

Следните текстове са на разположение на интернет сайта на Европейския парламент на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

а)

Регламент (ЕО) № 2004/2003;

б)

Решение на Бюрото;

в)

Формуляр за заявление за безвъзмездни средства (приложение 1 към Решението на Бюрото).

Всички въпроси, свързани с настоящата покана за представяне на предложения, с оглед отпускането на безвъзмездни средства, следва да бъдат изпратени по електронна поща, с позоваване на публикацията, на следния адрес: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Обработване на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7), личните данни, съдържащи се в заявлението за финансиране и неговите приложения, ще бъдат разглеждани съгласно принципите на добросъвестност, законосъобразност и пропорционалност в съответствие с ясно формулираната и законна цел на този проект. За нуждите на разглеждането на заявлението и за целите на гарантирането на финансовите интереси на Общността, личните данни могат да бъдат обработени от компетентните служби и органи на Европейския парламент и да бъдат предоставени на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна палата, на Органа за разглеждане на финансови нередности или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Имената на членовете и представителите на европейската политическа партия, които се подават заедно със заявлението за финансиране, с цел да се изпълни критерият за представеност по член 3, буква б) на Регламент (ЕО) № 2004/2003, могат да бъдат публикувани от Европейския парламент и публично оповестени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент (8). Политическите партии се приканват да приложат към молбата си декларация, подписана от съответните членове или представители на партията, с която заявяват, че са информирани и изразяват съгласието си имената им да бъдат публично оповестени.

Всяко засегнато лице може да се обърне към Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu) и да подаде жалба.


(1)  ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 155, 12.6.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(5)  Включително списъците на избраните лица, посочени в член 3, буква б), първа алинея и член 10, параграф 1, буква б).

(6)  Освен ако политическата партия на европейско равнище е основана през текущата година.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).