25.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 147/18


Покана за предложения, 2012 г. — Финансов инструмент в областта на гражданската защита — Учения в рамките на механизма за гражданска защита

2012/C 147/04

1.

Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на предложения за учения, които биха могли да отговарят на условията за финансова подкрепа в съответствие с Решение 2007/162/ЕО, Евратом (1) на Съвета за създаване на финансов инструмент в областта на гражданската защита, прието на 5 март 2007 г., и съгласно Решение 2007/779/ЕО, Евратом (2) на Съвета за създаване на общностен механизъм за гражданска защита (преработен вариант), прието на 8 ноември 2007 г. Тази финансова подкрепа ще бъде под формата на безвъзмездни средства.

2.

Областите, характерът и съдържанието на предложенията, както и условията за финансиране са изложени в съответните Указания за кандидатстване за безвъзмездно финансиране, които съдържат и подробни инструкции относно мястото и сроковете за подаване на предложенията. Указанията за кандидатстване за безвъзмездно финансиране, както и съответните формуляри за кандидатстване за безвъзмездно финансиране могат да бъдат изтеглени от уебсайта Europa на следния адрес:

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm

3.

Предложенията трябва да бъдат изпратени до Комисията на адреса, посочен в Указанията за кандидатстване за безвъзмездно финансиране, до 16 юли 2012 г. Предложенията трябва да бъдат изпратени по пощата или с куриерска служба не по-късно от 16 юли 2012 г. (за доказателство се приема датата на изпращане, пощенското клеймо или датата от квитанцията за приемане на пратката за изпращане). Те могат също да бъдат подадени лично на адреса, посочен в Указанията за кандидатстване за безвъзмездно финансиране, не по-късно от 17,00 ч. на 16 юли 2012 г. (за доказателство се приема потвърждението за получаване, с отбелязана дата и подписана от отговорното длъжностно лице).

Няма да бъдат приемани предложения, подадени по факс или електронна поща, непълни заявления или заявления, изпратени на части.

4.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездно финансиране ще протече по следния начин:

получаване, вписване и потвърждение за получаването от страна на Комисията,

оценка на предложенията от Комисията,

вземане на решение за предоставяне на финансиране и уведомяване на кандидатите за резултата.

Бенефициерите ще бъдат подбрани въз основа на критериите, определени в Указанията за кандидатстване за безвъзмездно финансиране, в рамките на наличните бюджетни средства.

В случай на одобрение от страна на Комисията, между нея и подалата предложението страна ще се сключи договор за безвъзмездно финансиране.

Процедурата е строго поверителна.