9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/32


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 71/09

1.

На 5 март 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Sortiva B.V. („Sortiva“, Нидерландия) и Remondis Nederland B.V. („Remondis“, Нидерландия) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията самостоятелен контрол над предприятия Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K“, Нидерландия) и Stam Papier-Recycling B.V. („Stam“, Нидерландия) посредством покупка на акции/дялове.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Remondis: събиране, отделяне и сортиране на хартия, картон и други потоци отпадъци,

за предприятие Sortiva: отделяне, сортиране и рециклиране на неопасни потоци отпадъци като дърво и чакъл,

за предприятие Sortiva P&K: отделяне и сортиране на хартия и картон,

за предприятие Stam: събиране, отделяне и сортиране на хартия и картон, и унищожаване на архиви.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).