6.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/2


Критерии за разпределяне на делата между съставите

2011/C 232/03

На 6 юли 2011 г., в съответствие с член 12 от Процедурния правилник, Общият съд определи критериите за разпределяне на делата между съставите за периода от 1 септември 2011 г. до 31 август 2013 г., както следва:

1.

Непосредствено след подаването на жалбата и без да се засяга последващото приложение на членове 14 и 51 от Процедурния правилник, делата по жалбите срещу решения на Съда на публичната служба се разпределят на състава по жалбите.

2.

Непосредствено след подаването на исковата молба или жалбата и без да се засяга последващото приложение на членове 14 и 51 от Процедурния правилник, делата извън посочените в точка 1 се разпределят на съставите от трима съдии.

Делата, посочени в настоящата точка, се разпределят между съставите съобразно три отделни списъка за ротация, изготвени в зависимост от реда на вписване на делата в секретариата:

за делата, отнасящи се до прилагане на правилата за конкуренция спрямо предприятията, на правилата относно предоставените от държавите помощи и на правилата относно мерките за търговска защита,

за делата относно правата на интелектуална собственост, посочени в член 130, параграф 1 от Процедурния правилник,

за всички останали дела.

В рамките на тези списъци за ротация двата състава, състоящи се от четирима съдии и заседаващи в състав от трима съдии, се вземат предвид два пъти при всяка трета ротация.

Председателят на Общия съд може да се отклони от тези списъци за ротация, за да отчете наличието на свързани дела или да осигури равномерно разпределение на работната натовареност.