13.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 188/11


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 188/07

1.

На 5 юли 2010 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Carrefour S.A. („Carrefour“, Франция) и Marinopoulos Holding S.à r.l („Marinopoulos“, Люксембург), принадлежащо на Marinopoulos group, придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие CM Balkans B.V. („Balkan JV“, Нидерландия) посредством, съответно, договор за управление и покупка на дялове в новосъздадено дружество, което представлява съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Carrefour: разпространител на дребно на хранителни и нехранителни стоки във собствени и франчайзингови магазини (хипермаркети, супермаркети, нискотарифни (discount) и квартални магазини) в Европа, Латинска Америка и Азия,

За Marinopoulos group: разпространение на дребно на хранителни и нехранителни стоки, производство на козметични и фармацевтични продукти, разпространение на дребно на дрехи, козметика, оптични продукти и висококачествено кафе в някои страни в Европа, по-специално Гърция и Кипър,

а Balkan JV: управление на 4 супермаркета в България и развитие на хипер и супермаркети под марката „Carrefour“ на Балканите, по-конкретно в България, Словения, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).