19.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 195/23


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 195/07

1.

На 11 август 2009 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която предприятие Panasonic Corporation („Panasonic“, Япония) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Sanyo Electric Co., Ltd. („Sanyo“, Япония) посредством публичен търг.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Panasonic: разработване, производство и продажба на аудиовизуални и комуникационни продукти, домашни електроуреди, електронни компоненти и устройства (включително батерии), промишлени и други продукти,

за предприятие Sanyo: разработване, производство и продажба на потребителски стоки, търговско оборудване, електронни компоненти (включително батерии), оборудване за промишлена логистика/поддръжка.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301 или 22967244) или по пощата с позоваване на COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.