28.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 119/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5490 — MOL/INA)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 119/01

На 18 май 2009 година Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32009M5490. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).