31.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/41


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5173 — STM/NXP/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 134/12)

1.

На 23 май 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия STMicroelectronics NV („STM“, Нидерландия) и NXP BV („NXP“, Нидерландия) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за STM: полупроводникови изделия,

за NXP: полупроводникови изделия,

за съвместното предприятие: полупроводникови изделия за мобилните телекомуникации.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да й представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.5173 — STM/NXP/JV, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.