19.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/37


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 14/14)

1.

На 15 януари 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятието Cookson plc („Cookson“, Обединеното кралство) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото предприятие Foseco plc („Foseco“, Обединеното кралство) посредством публичен търг, обявен на 11 октомври 2007 г.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Cookson: Cookson е дружество за изучаване на материалите, оперираща световно в следните индустрии: керамика, електроника и скъпоценни метали. Отделът на Cookson за керамика е основно доставчик на рефрактори за множество индустрии като железодобивната и стоманодобивната и до по-малка степен на техническа керамика (по-конкретно филтри) за стъкларската, добив на енергия от слънцето и леярната индустрии,

за Foseco: Foseco е доставчик основно на потребителски стоки за използване в леярните (напр. филтри) и до по-малка степен на рефракторни продукти за производството на желязо и стомана. Дружеството оперира на световно равнище.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата, с позоваване на COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.