22.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 314/23


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.4969 — DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Möbel)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/C 314/05)

На 12 декември 2007 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32007M4969. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).