7.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/45


Определение на Съда на публичната служба от 25 май 2007 г. — Antas/Съвет

(Дело F-92/06) (1)

(2007/C 155/84)

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра вследствие на споразумение по уреждане на спора.


(1)  ОВ C 237, 30.9.2006 г., стр. 21.