21.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 128/31


Жалба, подадена на 28 януари 2022 г. — Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

(Дело T-60/22)

(2022/C 128/43)

Език на жалбата: френски

Страни

Жалбоподател: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Шалон-ан-Шампан, Франция) (представител: T. de Haan, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ambrosetti Group Ltd (Лондон, Обединено кралство)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на фигуративната марка „TEHA“ — посочваща Европейския съюз международна регистрация № 1 404 100

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 23 ноември 2021 г. по преписка R 839/2021-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, включително разноските, направени от праводателя на жалбоподателя във връзка с производството пред четвърти апелативен състав на Службата.

Изложено основание

Нарушение на член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.