20.9.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/34


Жалба, подадена на 9 август 2021 г. — Glaxo Group/EUIPO — Cipla Europe (Форма на инхалатор)

(Дело T-477/21)

(2021/C 382/47)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Glaxo Group Ltd (Брентфорт, Обединено кралство) (представители: T. de Haan и F. Verhoestraete, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Cipla Europe NV (Антверпен, Белгия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят в производството пред Общия съд

Спорна марка: триизмерна марка на Европейския съюз (Форма на инхалатор) — Марка на Европейския съюз № 2 179 562

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 19 май 2021 г. по преписка R 1835/2016-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски, включително и тези на жалбоподателя в производството пред апелативния състав на Службата.

Изложени основания

Нарушение на член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета, както и на член 41, параграф 2 от Хартата на основните права на ЕС,

нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) 40/94 на Съвета и

нарушение на член 52, параграф 2 от Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета.