Решение на Общия съд (осми състав) от 7 септември 2022 г. —
Saure/Комисия

(Дело T‑651/21) ( 1 )

„Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Кореспонденция на Комисията относно количествата и сроковете за доставка на ваксините срещу COVID-19 на BioNTech — Жалба за отмяна — Изрични решения, приети след мълчалив отказ за достъп — Липса на друг висящ процес поради недопустимостта на другата жалба — Пълен и частичен отказ за достъп — Изключения, свързани със защитата на частния живот и личната неприкосновеност, защитата на правните становища, защитата на процеса на вземане на решения и защитата на търговските интереси на трето лице“

1. 

Съдебно производство — Допустимост на исковете и жалбите — Възражение за висящ процес — Идентичност на страните, предмета и основанията на две жалби — Идентични искания като тези в жалба, обявена за недопустима — Отпадане на висящия процес — Допустимост

(член 86 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 20—23)

2. 

Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Защита на частния живот и личната неприкосновеност — Пълна приложимост на разпоредбите на Регламент 2018/1725 — Задължение на заявителя да докаже необходимостта от прехвърлянето на съответните лични данни — Задължение за институцията да провери служебно дали са засегнати легитимните интереси на субекта на данните

(член 4, параграф 1, буква б) от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета и член 3, параграф 1, член 5 и член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 31—37)

3. 

Институции на Европейския съюз — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Регламент 2018/1725 — Заявление за достъп до лични данни — Задължение за доказване на необходимостта от предаването на посочените данни — Обхват — Обществен интерес, който диктува оповестяването на данните — Обосноваване със защитата на националната сигурност и обществената безопасност — Позоваване на принципа на прозрачност — Необходимост да се изтъкнат конкретни съображения по случая

(съображение 2 и член 4, параграф 1, буква б) от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета и съображение 28 и член 9, параграф 1, буква б) от Регламент 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 41, 42 и 45—51)

4. 

Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Защита на правните становища — Обхват — Отказ за оповестяване на становище на правната служба на Комисията, което съдържа проекти на договорни клаузи във връзка с преговорите с някои производители на ваксини срещу COVID-19 — По-висш обществен интерес, който диктува оповестяването — Липса

(съображения 2 и 6 и член 4, параграф 2, второ тире и параграф 7 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 58—60 и 62—69)

5. 

Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Защита на процеса на вземане на решения — Приложно поле — Документи за текущи преговори за сключването на договори за предварително закупуване на ваксини срещу COVID-19 — По-висш обществен интерес, който диктува оповестяването на документите — Липса — Ограничена във времето приложимост на изключението

(член 4, параграф 3, първа алинея и параграф 7 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 76—77 и 84—93)

6. 

Институции на Европейския съюз — Право на публичен достъп до документи — Регламент № 1049/2001 — Изключения от правото на достъп до документи — Защита на търговските интереси на трето лице — Отказ за предоставяне на достъп — Задължение за мотивиране — Обхват — Възможност за позоваване на общи презумпции, приложими за определени категории документи

(член 4, параграф 2, първо тире от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 100—104, 107 и 110—112)

Диспозитив

1) 

Отхвърля жалбата.

2) 

Осъжда г‑н Hans-Wilhelm Saure да заплати съдебните разноски.


( 1 ) ОВ C 481, 29.11.2021 г.